دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی : بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز …

دانلود پایان نامه
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A)

گرایش: پژوهشگری

عنوان:

بررسی جامعه شناختی ارزش های حرفه ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی).

استاد راهنما:

دکتر سیّد رکن الدین رشیدی آلهاشم

استاد مشاور:

دکتر علی باقی نصرآبادی

تابستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول: مقدمات و کلیات پژوهش

۱ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۲

۱ـ۲ـ طرح مسأله ……………………………………………………………………………………. ۴

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………….. ۵

۱ـ۴ـ اهداف بررسی ………………………………………………………………………………… ۶

۱ـ۵ـ سؤال های پژوهش……………………………………………………………………………… ۶

 

فصل دوّم: ادبیات پژوهش

۲ـ۱ـ پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………… ۷

۲ـ۱ـ۱ـ پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………….. ۷

۲ـ۱ـ۲ـ پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………….. ۱۱

۲ـ۱ـ۳ـ نقد و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۲ـ چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………… ۱۶

۲ـ۲ـ۱ـ رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و ارتباط آن با نظریه زمینه ای …………………………… ۱۶

۲ـ۲ـ۲ـ ادبیات و مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………. ۱۹

۲ـ۳ـ جمع بندی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………. ۲۸

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳ـ۱ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………. ۳۱

۳ـ۲ـ مشارکت کنندگان ……………………………………………………………………………. ۳۲

۳ـ۳ـ روش های نمونه گیری ……………………………………………………………………….. ۳۳

۳ـ۴ـ روش و ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………… ۳۴

۳ـ۵ـ ملاحظه های اخلاقی …………………………………………………………………………. ۳۵

۳ـ۶ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… ۳۵

۳ـ۷ـ اعتبار (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی)…………………………………………………….. ۳۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴ـ۱ـ یافته های تحلیلی …………………………………………………………………………….. ۳۸

 

فصل پنجم: نتایج پژوهش

۵ـ۱ـ بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۴۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

۵ـ۲ـ پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………… ۵۲

۵ـ۳ـ پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی ………………………………………………………….. ۵۳

۵ـ۴ـ محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………. ۵۴

 

پیوست

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۵۶

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. ۶۰

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول شماره (۴ـ۱): ارزش های حرفه ای کارکنان ……………………………………………….. ۴۰

جدول شماره (۴ـ۲): میانگین نمرات ابعاد ارزش های حرفه ای ………………………………….. ۴۱

جدول شماره (۴ـ۳): تفکیک نمونه برحسب بعد شخصی ارزش های حرفه ای …………………… ۴۲

جدول شماره (۴ـ۴): تفکیک نمونه برحسب بعد حرفه ای ارزش های حرفه ای …………………… ۴۲

جدول شماره (۴ـ۵): تفکیک نمونه برحسب بعد اجتماعی ارزش های حرفه ای ………………….. ۴۳

جدول شماره (۴ـ۶): تفکیک نمونه برحسب بعد سازمانی ارزش های حرفه ای ………………….. ۴۳

چکیده

ارزش های حرفه ای اساس عملکرد کارکنان می باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه ای و عموم مردم را هدایت می نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارک خدمات بشردوستانه فراهم می آورند. وجود تعارض های ارزشی روبه افزایش در بین کارکنان سازمان ها، رعایت نشدن برخی ارزش های حرفه ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب رجوع، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیردولتی بوجود آورده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه های اساسی ارزش های حرفه ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال صورت گرفت. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری است که با مشارکت ۲۵ نفر از کارکنان صورت گرفته است. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بوده و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، از روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. تحلیل مصاحبه ها و دیدگاه شرکت کنندگان نشان داد که مؤلفه های اساسی ارزش های حرفه ای کارکنان دربرگیرنده ۴ درون مایه اصلی؛ بُعد شخصی، حرفه ای، اجتماعی و سازمانی است. از نتایج دیگر این پژوهش این است که ارزش های مربوط به بُعد حرفه ای، اجتماعی، شخصی و سازمانی به ترتیب با میانگین نمرات، ۶۲/۲، ۶۱/۲، ۴۶/۲ و ۳۲/۲ از با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین ارزش های حرفه ای آنان بودند. گرچه میانگین نمرات کل مؤلفه های ارزش های حرفه ای در محدوده به نسبت مهم و مهم قرار داشت، اما نیاز به برنامه ریزی و آموزش بیشتر به منظور بهبود و گسترش اخلاق و ارزش های حرفه ای در بین کارکنان سازمان ها ضروری است.

واژه های کلیدی: ارزش، ارزش های حرفه ای، کدهای اخلاقی، روش کیفی، نظریه زمینه ای

مقدمه

موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان ها در راستای کاربست اهدافشان در گرو انسان هایی است که در واقع گردانندگان اصلی آن ها می باشند. بدون توسعه منابع انسانی، سازمان بی معناست، پس بررسی و مطالعه رفتار افراد در سازمان ها می تواند نقش بسیار بااهمیتی در رشد و بالندگی آن ها ایفا نماید. برخلاف وجود تفاوت های زیاد در فرهنگ سازمانی، چند ویژگی مشترک را در سازمان ها می توان مشاهده کرد و آن این که همه تعریف ها، به وجود مجموعه ای از ارزش های حرفه ای که با فرد در داخل سازمان حفظ می شوند اشاره می کنند (ولیخانی و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۵۰).

ارزش های حرفه ای استانداردهایی برای عمل هستند که از سوی گروه حرفه ای و کارشناس ها مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزشیابی ارزش ها و عقاید تأثیرگذار بر رفتار فراهم می آورند. این ارزش ها اساس عملکرد کارکنان می باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه ای و عموم مردم را هدایت می نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارک خدمات بشردوستانه فراهم می آورند. در حال حاضر تعارض های ارزشی رو به افزایش بوده و در عرصه شغل در سازمان ها توجه به مؤلفه های بنیادین ارزش های حرفه ای را ضروری نموده است (حسینی و دیگران، ۱۳۹۱: ۷۰). در حال حاضر متأسفانه در جامعه ی ما، بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق کار در محیط کار بسیار ضعیف است و کمتر به ارزش های حرفه ای توجه می شود. درحالی که در غرب سکولار، در دانش های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه ای با عنوان اخلاق حرفه ای وجود دارد، ولی در جامعه ی دینی ما در مدیریت، به ارزش های حرفه ای توجه کافی نشده است. امروزه در بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده اند که بی اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسؤولیت ها و تعهدات اجتماعی، بنگاه را از بین می برد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت های موفق برای تدوین راهبردهای اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده اند که باید در سازمان یک فرهنگ بر پایه اخلاق رسوخ کند. از این رو، کوشیده اند به پژوهش هایی درباره ارزش ها و اخلاق حرفه ای جایگاه ویژه ای بدهند.

اما چگونه می توان ارزش های حرفه ای را در سازمان ها جاری و ساری نمود. یکی از این ابزارها برای کاربست ارزش های حرفه ای، تدوین، آموزش، اعمالِ نظارت بر پیروی از کدهای اخلاقی است.

کدهای اخلاقی بیشتر بیان رسمی ارزش ها درباره مسایل معین می باشند. کدها خط کش درستی رفتارهای حرفه ای در موقعیت های گوناگون را بیان می کنند و براساس آن ها تعیین می شود که آیا از اخلاق حرفه ای، تخطی صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته چه مجازاتی باید اعمال شود. این امر ویژگی مهم کدهای اخلاقی است که تنها به بیان اصول و کلیات اخلاقی بسنده نکرده و در هر حرفه ای با دقت رفتارهای درست و نادرست را تعیین می کنند، به طوری که در تشخیص رفتار غیراخلاقی ابهام چندانی باقی نمی ماند (لشگربلوکی، ۱۳۸۷: ۲). از نظر باتس و ریچ[۱] «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می نمایند». کدهای اخلاق حرفه ای، می توانند به عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت های حرفه ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی ها کدهای اخلاق حرفه ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش ها، باورها، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های فرهنگی و منطقه ای باشند. از آن جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به وسیله تدوین یک سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دی