دانلود پایان نامه :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس …

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

گروه حسابداری

عنوان

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما

 

استاد مشاور

 

نگارنده

 

بهمن ۱۳۹۲

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده ر

فصل اول

۱-۱-مقدمه ۱

۱-۲-بیان مسأله ۲

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶

۱-۷-قلمرو تحقیق ۷

۱-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۷

۱-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۸

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۸

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۸

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق ۱۲

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۱-۱- نظریه های مربوط به سرمایه فکری ۱۵

۲-۲-۲- تعاریف مختلف سرمایه فکری ۱۶

۲-۲- ۳- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۱۸

۲-۲-۳-۱- ادوینسون و مالونه (۱۹۹۷) ۱۹

۲-۲-۳-۲-سویبی (۱۹۹۷) ۲۰

۲-۲-۳-۳-طبقه بندی نورتون و کاپلان(۱۹۹۲) ۲۱

۲-۲-۴-روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۳

۲-۲-۴-۱- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۳

۲-۲-۲- ۴-۱-ارزش افزوده اقتصادی ۲۴

۲-۲-۴-۲-کارت نمره متوازن ۲۴

۲-۲-۴-۳-ترازنامه نامرئی ۲۵

۲-۲-۴-۴-کنترل دارایی های ناملموس ۲۵

۲-۲-۴-۵- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا ۲۶

۲-۲-۴-۶-شاخص سرمایه فکری ۲۶

۲-۲-۴-۶- نرخ بازده دارایی ها ۲۶

۲-۲-۴-۷- روش تشکیل سرمایه بازار ۲۷

۲-۲-۲-۸-کارگزار تکنولوژی ۲۸

۲-۲-۴- ۹-روش سرمایه فکری مستقیم ۲۸

۲-۲-۴- ۱۰-روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری ۲۹

۲-۲-۴-۱۱- مدل مدیریت سرمایه فکری ۲۹

۲-۲-۴-۱۲- کیوتوبین ۲۹

۲-۲-۴-۱۳- هوش سرمایه انسانی ۳۰

۲-۲-۴-۱۴- مدل کارگزار فناوری ۳۱

۲-۲-۱۵- روش ارزشگذاری جامع ۳۱

۲-۲- ۵-ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری ۳۱

۲-۲-۵-۱- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن ۳۴

۲-۲-۵-۲- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ۳۴

۲-۲-۵-۳- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۳۴

۲-۲-۵-۴- روش های برگشت دارایی ها ۳۵

۲-۲-۵-۵- روش های کارت امتیاز ۳۵

۲-۲-۶- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها ۳۵

۲-۳-۱-انواع ریسک: ۴۰

۲-۳-۲- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۴۵

۲-۲-۱) ریسک در اقتصاد ۴۶

۲-۳-۲-۱- ریسک تجاری و غیرتجاری ۴۷

۲-۳-۲-۲- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ۴۸

۲-۳-۲-۳- روش های اندازه گیری ریسک ۴۸

۲-۳-۲-۴- جستارهای وابسته ۴۹

۲-۴- تاریخچه  مطالعاتی ۶۰

۲-۴-۱-تحقیقات خارجی ۶۰

۲-۴-۲-تحقیقات داخلی ۶۶

فصل سوم

روش اجرای تحقیق ۷۳

۳-۱- مقدمه ۷۴

۳-۱- روش تحقیق ۷۴

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ۷۶

۳-۴ روایی و پایایی تحقیق ۷۶

۳-۵- ابزارگردآوری اطلاعات ۷۷

۳-۶- جامعه آماری تحقیق ۷۸

۳-۷مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۸۰

۳-۸- متغیرهای عملیاتی تحقیق ۸۸

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

۳-۱۱- آمار توصیفی ۹۳

۳-۱۳آزمون های رگرسیون ۹۴

۳-۱۳-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها ۹۴

۳-۱۳-۴- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۹۷

۳-۱۳-۶- ضریب تعیین: ۹۷

۳-۱۵ نرم افزار تحلیل آماری ۹۸

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ۱۰۱

۴-۳تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق ۱۰۴

۴-۴آزمون فرضیات: ۱۰۵

۴-۵مفروضات مدل رگرسیون ۱۰۶

۴-۵-۱-آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۱۰۶

۴-۵-۲- بررسی ناهمسانی واریانس ۱۰۶

آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ۱۱۰

آزمون  Fلیمر ۱۱۴

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۸

۵-۱مقدمه ۱۱۹

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : ۱۲۰

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : ۱۲۱

۵-۳- نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۲۳

۵-۴-۱- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول: ۱۲۴

۵-۴-۲- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی دوم: ۱۲۵

۵-۴-۳- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۲۵

۵-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۲۶

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۲۷

منابع فارسی: ۱۲۹

منابع لاتین: ۱۳۲

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

جدول ۱-۱ : برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری ۱۸

جدول ۱-۲ : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت)[۱] ۳۲

جدول ۲-۱: خلاصه از  پیشینه خارجی تحقیق.. ۶۸

جدول ۲-۲: خلاصه ای از پیشینه تحقیقات داخلی.. ۷۰

جدول ۳-۱ روش نمونه گیری به صورت غربالگری.. ۷۷

جدول ۳-۲: اندازه گیری متغیر های تحقیق.. ۹۰

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل.. ۱۰۱

جدول۴-۲: نتایج آزمون مانایی متغیرها.. ۱۰۷

جدول ۴-۳: نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. ۱۰۹

جدول ۴-۴: آزمون F لیمر.. ۱۱۰

جدول ۴-۵: آزمون هاسمن.. ۱۱۰

جدول ۴-۶: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی  اول   112

جدول ۴-۸: آزمون F لیمر.. ۱۱۳

جدول ۴-۹: آزمون هاسمن.. ۱۱۴

جدول ۴-۱۰: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم   115

جدول ۵-۱: مقایسه نتایج.. ۱۲۲

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

نمودار ۱-۲ :  طرح ارزش اسکاندیا ۱۹

نمودار ۲-۲: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود ۲۰

نمودار۳-۲: چهارچوب کارت امتیازی متوازن ۲۲

نمودار  4-2 : انواع ریسک ۴۱

نمودار ۶-۲ : ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ۵۸

نمودار ۱-۳ تحلیلی تحقیق ۷۹

 

 

 

چکیده:

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع مهمی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار .Eviews 8 به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین ۱۳۶ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک می پردازد نشان از عدم وجود رابطه معناداری بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک  در بورس اوراق بهادار تهران دارد. فرضیه اصلی دوم که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ذکر شده می پردازد از وجود رابطه منفی معنادار بین سرمایه فکری و ریسک غیر  سیستماتیک در بورس خبر می دهد.

کلید واژه ها : سرمایه فکری ، ریسک سیستماتیک ، ریسک غیر سیستماتیک

 


 

فصل اول

                   کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱-مقدمه

       در عصر کنونی که انقلاب دانش نامبرده شده است دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید از قبیل زمین، ماشین آلات و غیره از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. یکی از مهمترین ویژگی دانش ، نامشهود بودن آن است بدین معنا که غیر قابل لمس و نامحسوس است و تعیین ارزش واقعی و اندازه گیری آن بسیار مشکل است اگرچه در گذشته سازمانها با استفاده از روش های حسابداری قادر به اندازه گیری و محاسبه ارزش و اندازه عوامل تولید خود بوده اند. با توجه به سیر تغییرات  دانش در جهان می توان چنین نتیجه گرفت که در گذشته بیشتر دارایی های سازمان قابل لمس بوده است و امروزه بخش وسیعی از دارایی های سازمانها نامشهود است. دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک  عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های فیزیکی ارجعیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایه فکری بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات می باشد و می تواند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری گرفته تا مهارت های تکنولوژی باشد که تأثیر مهمی بر فرآیندهای نوآوری سازمانی دارد.

       سرمایه فکری به دلیل اهمیت عناصر تشکیل دهنده آن سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانها خواهد داشت. پژوهش ها و تحقیقات فراوان در زمینه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانها صورت گرفته است که می تواند به