دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای …

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی (M. A)

عنوان

مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا مریدی

استاد مشاور:

دکتر فرامرز خجسته

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۳ـ اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. ۷

۱ـ۴ـ سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷

۱ـ۵ـ فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۸

۱ـ۶ـ تعاریف واژه ها ………………………………………………………………………………………………… ۸

۱ـ۶ـ۱ـ خوانش ………………………………………………………………………………………………. ۸

۱ـ۶ـ۲ـ رمان جدی ………………………………………………………………………………………….. ۸

۱ـ۶ـ۳ـ رمان عامه پسند ……………………………………………………………………………………. ۹

۱ـ۶ـ۴ـ هوش داستانی ……………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: ادبیات نظری، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………….. ۱۰

۲-۱- ادبیات نظری …………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱ بخش اول: قلمرو جامعه شناسی ادبیات  ……………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱-۱ سنت پوزیتیویستی تجربه گرایی ……………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱-۲ سنت انتقادی دیالکتیکی  …………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۲ بخش دوم: جامعه­شناسی ادبیات ………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲-۱ جامعه­شناسی آفرینش ادبی……………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۲ جامعه­شناسی تولید و نشر آثار ادبی………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۳ جامعه­شناسی خواندن …………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳ بخش سوم: جامعه شناسی رمان  ……………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۳-۱ تحلیل جامعه­شناختی پیدایش رمان………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۳-۲ نظریه های جامعه­شناسی رمان  ……………………………………………………… ۲۷

۲-۲- چارچوب نظری  ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۱ خوانش خواننده محور  ……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۲ نظریه هوش داستانی  ……………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳- سوابق و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۱ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۲ تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………. ۴۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  …………………………………………………………………………………. ۴۶

۳ـ۱ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳ـ۲ـ جامعه و نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۴۹

۳ـ۳ـ روش نمونه گیری، حجم نمونه و مشخصات نمونه  ………………………………………………….. ۴۹

۳ـ۴ـ ابزار و روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………… ۵۰

۳ـ۵ـ انتقال پذیری (اعتبار) و تاییدپذیری (روایی)……………………………………………………………. ۵۳

۳ـ۶ـ متغیرهای بررسی شده  ……………………………………………………………………………………… ۵۳

۳ـ۷ـ روش کدگذاری  ……………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳ـ۸ـ روش تفسیر داده­ها ………………………………………………………………………………………….. ۵۴

فصل چهارم: توصیف ­و تحلیل و بیان یافته­های پژوهش  …………………………………………………… ۵۶

۴-۱- شرح مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۱-۱-گفتگو با خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند درباره رمان «سلوک»  ……………… ۵۷

۴-۱-۲- گزارش مصاحبه شماره یک  …………………………………………………………………… ۵۷

۴-۱-۳- گزارش مصاحبه شماره دو ……………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۴- گفتگو با خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند درباره رمان «کفش های …»  …… ۸۶

۴-۱-۵- گزارش مصاحبه شماره سه  ……………………………………………………………………. ۸۶

۴-۱-۶- گزارش مصاحبه شماره چهار ………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲- مشخصات توصیفی مصاحبه شوندگان …………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۲-۱ جنسیت  ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۲-۲ سن……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۲-۳ تحصیلات  …………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۴ وضعیت اشتغال ……………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۵ طبقه اجتماعی  …………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۶ موضوع رمان مورد مطالعه ………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۲-۷ هدف از رمان خواندن  …………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۳- تحلیل مصاحبه ها و گفتگوها  …………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۳-۱- جنسیت و خوانش  …………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۳-۲- سن و خوانش ……………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۳-۳- وضعیت اشتغال و خوانش  …………………………………………………………………… ۱۱۵

۴-۳-۴- طبقه اجتماعی و خوانش  ……………………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۳-۵- تحصیلات و خوانش …………………………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۳-۶- هوش داستانی و خوانش ………………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۵- فضای تحلیلی خوانش خواننده…………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۵-۱- خوانش تفسیری …………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴-۵-۲- خوانش تأویلی …………………………………………………………………………………… ۱۳۰

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات ……………………………………… ۱۳۳

۵-۱- جمع بندی و خلاصه روند کار…………………………………………………………………………… ۱۳۴

۵-۲- نتیجه گیری از یافته های تحقیق  ……………………………………………………………………….. ۱۳۴

۵-۳- راهکارها و پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق  ……………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۴- محدودیت های پژوهش  ………………………………………………………………………………… ۱۳۹

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

پیوست شماره ۱ …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

پیوست شماره ۲ …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

چکیده:

مطالعات جامعه شناختی در حوزه ی ادبیات، به رمان بیشتر از سایر انواع ادبی می پردازد. اهمیت این موضوع، بیش از هر چیز به خوانده شدن آن و درک روایت توسط خوانندگان، مربوط می شود. بر اساس نظریه دریافت، گوناگونی در انواع رمان ها باعث پیدایش خوانندگان گوناگون و در نتیجه درک و خوانش های گوناگون می شود. خوانش به عنوان یک توانایی در مفهوم «هوش داستانی» به معنای توانایی فرد در صورت بندی (به قلم در آوردن یا روایت کردن) و دنبال کردن (درک و خواندن) داستان زندگی خود و دیگران است. مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس، به روش کیفی بر مبنای گرند تئوری و با ابزار مصاحبه گروهی متمرکز انجام شده است. در این زمینه دو کتاب «سلوک» و «کفش های غمگین عشق» به عنوان آثار جدی و عامه پسند را به ۱۲ نفر (۶مرد و ۶زن) از خوانندگان رمان در دو گروه جدی خوان و عامه خوان داده و تاثیر ویژگی های فردی- اجتماعی را بر خوانش بررسی و سپس به تحلیل رابطه میان هوش داستانی و خوانش پرداخته ایم. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان دهنده­ ۱- تفاوت معنادار در خوانش زنان و مردان. ۲- عدم تفاوت در خوانش جدی خوان ها و عامه خوان ها و سه نوع خوانش کارشناسانه، همدلانه و کارشناسانه-همدلانه است که در فضای تحلیلی خوانش های تفسیری، تأویلی و تفسیری-تأویلی شناسایی و متمایز می گردد. ویژگی های فردی – اجتماعی خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند بر خوانش آن ها تأثیر دارد و جنسیت بیشترین تفاوت را در خوانش ایجاد می کند که موجب پدید آمدن دو نوع خوانش زنانه و مردانه می شود. سن و تحصیلات نیز بر خوانش اثرگذار هستند اما بین شغل و طبقه اجتماعی با خوانش رابطه معناداری مشاهده نشد. جنسیت بر هوش داستانی افراد نیز اثرگذار است و زنان در توانایی های پیرنگ پردازی و شخصیت پردازی و مردان در روایت پردازی، ژانرپردازی و درون مایه پردازی قوی تر هستند. همچنین تفاوتی میان هوش داستانی خوانندگان رمان های جدی با هوش داستانی خوانندگان رمان عامه پسند وجود نداردو تفاوت های جاافتاده در جامعه، ناشی از کلیشه ها و مرزبندی های فرهنگی است.

کلید واژه­ها: خوانش خواننده، هوش داستانی، رمان جدی، رمان عامه پسند

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱ـ۱ـ بیان مسأله :

رمان یک پدیده ی اجتماعی– فرهنگی است که از آن به عنوان «نوع ادبی غالب و حاکم در هنر مدرن بورژوایی» (لوکاچ، ۱۳۸۸، ص۱۹) یاد می شود. بر همین اساس مطالعات جامعه شناختی که تا کنون در حوزه­ی ادبیات انجام شده، معمولا به رمان بیشتر از سایر انواع ادبیپرداخته است؛ چرا که آن را مهم ترین و موثرترین انواع ادبی روزگار ما و رایج ترینآن ها در میان همه اقشار در همه جای جهان معاصر می داند. شاید از آن رو که بیشتر و بهتر از هر نوع ادبی دیگر به زندگی و تجربه بشری، به ویژه در فردیت آن، می­پردازد و به دنیای درون آدمی سر می­کشد و روح و روان او را می­کاود (بنیامین و دیگران، ۱۳۹۰).

دلیل اهمیت، تاثیر و رواج رمان، بیش از هر چیز به خوانده شدن آن و درک روایت توسط خوانندگان، مربوط می شود. در واقع خواننده داستان در مقام کنشگر اجتماعی با بروز رفتار خوانش، باعث مهم بودن، موثر شدن و رایج گشتن رمان در زندگی معاصر شده است.

در گذشته همزمان با کشف تاثیر و رواج رمان، خوانش آثار ادبی بیشتر رویکردی متن محور یا مولف محور داشت. اما در نظریه های ادبی جدید، فقط نویسنده و اثر بررسی نمی شوند بلکه این نظریه ها به خوانش خواننده به ویژه تعامل میان متن و خواننده نیز توجهمی کنند. خوانش خواننده محور، دریافت را لحظه ی «آفرینش» فعالیت ادبی و هنری می داند و معتقد است که بدون دریافت، هیچ اثر ادبی و هنری به فعلیت نمی رسد (خجسته، ۱۳۸۶). بنابراین بر اساس نظریه دریافت، همان طور که رمان ها از انواع گوناگون و متنوعی برخوردارند، خوانندگان آن ها نیز گوناگون و متفاوت هستند و دریافت های متفاوت و خوانش های گوناگونی از رمان ها دارند. در واقع خوانندگان، از روایت های داستانی برای درک جهان (دی والت، ۱۹۹۲) و لذت بردن از مطالعه و سرگرم شدن با آن استفاده می کنند. «درک» که مولفه ی مهم آثار ادبی است (فرجی، ۱۳۸۷)، فرایندی است که با رفتار خواندن توسط خوانندگان این آثار حاصل شده و به عنوان یک توانایی که مفهومی به نام «هوش داستانی[۱]»را معنا می بخشد، شناخته شده است. «هوش داستانی» از دیدگاه رندال (۱۹۹۹) به معنای توانایی فرد در صورت بندی (به قلم در آوردن یا روایت کردن) و دنبال کردن (درک و خواندن) داستان زندگی خود و دیگران است. (هاشمی، ۱۳۸۸، ص۶) درک هر فرد بسته به موقعیت و ویژگی های فردی و اجتماعی اش با درک فرد دیگر تفاوت دارد و باعث به وجود آمدن خوانش های متفاوتی در بین افراد میشود. این موقعیت ها و ویژگی ها که  سازنده ی تجربه های اجتماعی و درک هستی شناسانهی افراد میباشند، نگرش، زاویهی دید و خوانش آنان را تعیین می کند. بر اساس تحلیل های روایت شناختی، روایت از جهان اطراف نمودی از شخصیت فرد است و بیانگر تفکر و هویت ماست؛ بنابراین روایت ما از زندگی به طور مستقیم با کیفیت زندگی ما در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد (همان) از آن جا که رهیافت جدید مطالعات جامعه شناختی در حوزه ی ادبیات بر روی خوانش خوانندگان متمرکز شده و با استفاده از نظریه دریافت به بررسی در این زمینه می پردازد، مطالعه ی روایت های خوانندگان از داستان هایی که می خوانند، ارتباط میان عوامل فرهنگی- اجتماعی و نوع خوانش آنان را مشخص می کند و نشان می دهد که افراد و گروه های اجتماعی با توجه به جایگاهی که در جامعه خود دارند، چگونه خوانش و درکی از خوانده های خود ارائه می دهند و چه تفاوتی میان خوانش گروه های مختلف خوانندگان داستان ها وجود دارد؟

تاکنون پژوهش های جامعه شناختی بسیاری با استفاده از روش های گوناگونی به بررسی های آماری درباره ی  شیوه های خواندن پرداخته اند که ثابت کرده اند انتخاب های زیبایی شناختی نه فقط ذهنی نیستند، بلکه تابعی از وابستگی اجتماعی اند. (خجسته، ۱۳۸۶) اما جامعه شناسی ادبیات، برای بررسی چگونه خوانده شدن آثار ادبی و یا سنجش ارزش آن چه خوانده می شود در نزد خوانندگان، تنها رهیافت های آماری را کافی نمی داند و معتقد است که چنین بررسی هایی را باید با یک روش کیفی تر بر مبنای مصاحبه های عمیق، قوت و کمال بخشید. (همان) بنابراین اگرچه در میان انواع رمان ها، دو نوع رمان جدی و عامه پسند بیشتر از سایر انواع، خوانندگان زیادتری دارند؛ اما فقط تعیین چنین میزانی، و یا شناخت رمان های جدی به عنوان رمان های نخبه گرایانهیا معروفیت رمان های عامه پسند به مثابه ی داستان های رمانتیک زن پسند کار جامعه شناسی ادبیات نیست. حتی در این حوزه، دیدگاه منتقدان ادبی خواننده محور که گاه،  راه خوانندگان این دو نوع رمان را کاملا از هم جدا می دانند و گاه قائل به وجود پیوندهایی میان نخبه گرایی و عامه پسندی (آزرم، ۱۳۸۷) هستند، با مطالعه خاستگاه های اجتماعی تفاوت ها یا پیوندها، قابلیت بررسی پیدا می کند. مثلا بین تفاوت ها و جدایی ها یا شباهت ها و پیوندهایی که در خوانش خوانندگان مشاهده می شود با موقعیت اجتماعی آنان چه ارتباطی وجود دارد و آیا به راستی تفاوت در تجربه های اجتماعی افراد باعث تفاوت در خوانش آنان می شود؟ اصلا خوانندگان رمان ها چگونه با جهان اجتماعی داستان ها و شخصیت های داستانی مواجه  می شوند؟ آیا متغیرهایی مثل «هوش داستانی» باعث تفاوت میان گروه های خوانندگان می شود؟ آیا جنس انگیزه ها و تجربه های یک خواننده ی رمان جدی با جنس انگیزه ها و تجربه هایش در خواندن رمان عامه پسند متفاوت است و یا این انگیزه ها و تجربه ها چه تفاوتی با انگیزه های خوانندگان رمان های عامه پسند دارند؟

بنابراین برای شناخت تفاوت ها و شباهت های خوانش خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند قصد داریم به مطالعه و پژوهشی جامعه شناختی در میان خوانندگان رمان در شهر بندرعباس بپردازیم و ببینیم که چه ارتباطی میان هوش داستانی افراد و متغیرهایی هم چون جنسیت، میزان تحصیلات، شغل و حرفه، قشر یا طبقه اجتماعی و … وجود دارد و چه تاثیری بر خوانش خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند می گذارد؟ بر همین اساس در این تحقیق به مطالعه خوانش خوانندگان رمان در شهر بندرعباس می پردازیم تا با سنجش هوش داستانی ایشان، انگیزه ها و اهداف آنان را از خواندن رمان های جدی و عامه پسند تحلیل و مشخص نماییم. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه ارتباطی میان هوش داستانی و خوانش خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند وجود دارد؟

۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

جامعه از اقشار مختلفی تشکیل شده و دارای خرده نظام هایی است که با یکدیگر در تقابل اند و بر یکدیگر اثر می گذارند. بنابراین برای شناخت آن و گروه هایش باید به تمام نهادها و ابزارهای فرهنگی و اجتماعی آن توجه کرد(مظفری، ۱۳۸۸). آثار فکری و فرهنگی با قرار گرفتن در حوزه ی مطالعات جامعه شناختی، به سوژه هایی اجتماعی تبدیل شده اند که بررسی خوانش های گوناگون (متن، خالق و مخاطب) آن ها به شناخت بهتر پدیده های اجتماعی- فرهنگییک جامعه منجر می شود. رمان یکی از انواع فکری و فرهنگی است که در نهاد فرهنگ و ادبیات جامعه، جای دارد و به باور جامعه شناسان، سرآغاز و منشأ شکل گیری آن به رویدادها و تحولات اجتماعی باز می گردد. در قرن هیجدهم میلادی که تحولات صنعتی باعث رشد فناوری گردید، پدیده ای به نام «اوقات فراغت» در میان طبقه بورژوا بروز کرد و رمان تمهیدی بود که برای سرگرمی این طبقه اندیشیده شد(اسلامی، ۱۳۸۲). بنابراین شرایط اجتماعی و فرهنگی در دوره ی انقلاب صنعتی باعث مقبولیتیافتن این نوع ادبی گردید. در واقع رمان کارکردی را که روزی شعر در تکوین شخصیت و هویت مشترک و اهلیت فرهنگی مردم، عهده دار بود، به دوش گرفت(خجسته، ۱۳۸۶). پس برای تحلیل جامعه شناختی آثار ادبی، بی تردید رمان گنجایشی به مراتب بیشتر از شعر دارد چراکه نه تنها توصیفات زندگی را با ترسیم محیط های اجتماعی، بلکه با تحلیل های جامعه شناختی این محیط ها، تلفیق می کند(همان).

بنابراین در شناخت و تحلیل مسائل اجتماعی جامعه ی معاصر، توجه کردن به سوژه های اجتماعی هم چون رمان در تحقیقات و پژوهش های جامعه شناختی دارای اهمیت است. چراکه امروزه محصولات فکری و فرهنگی دارای کارکردهایی فراتر از معنای سرگرمی در اجتماع هستند و در واقع به پدیده های اجتماعی که معرف جوامع گوناگونند تبدیل شده اند.

جامعه شناسی با ورود به حوزه های متعدد به گونه ای با مسائل و قوانین مطرح در آن حوزه ها نیز پیوند خورده است. بنابراین تحقیقات جامعه شناختی برای معتبر بودن، لازم است با جریانات نوینی که در حوزه های مختلف مطرح هستند، همسو باشند. در جامعه شناسی ادبیات نیز این همسو بودن، با توجه به نظریه های ادبی نوین معنا می یابد. امروزه موضوع مخاطب شناسی و خواننده محوری، از مهم ترین مباحث ادبی است که بسیاری از مباحث نقد و نظریه های نوین ادبی بر محور آن می چرخد(صیادکوه،۱۳۸۵). بنابراین موضوع خواننده محوری و لزوم پرداختن و شناختن خوانش خوانندگان داستان ها به عنوان گروه های اجتماعی که با تفسیرها و رویکردهای معناشناختی و تأویلی خود به متن ارزش و اعتبار می بخشد(نوذری،۱۳۸۲)، دارای اهمیت است.

همچنین در بیانیکی دیگر از ضرورت های پرداختن جامعه شناسی به خوانش خواننده محور آثار ادبی می توان به این نکته اشاره کرد که از راه شناخت ساختارهاییک جامعه می توان پدیده های اجتماعی در آن جامعه را بازشناخت. گاه کنش های اجتماعی مردم از مولفه های بومی و فرهنگی خاص جامعه ای که در آن زندگی می کنند، سرچشمه می گیرد که در متن فرهنگ یک جامعه وجود دارد و بیانگر سنت ها و فرهنگ ویژه ی آن جامعه است. خوانش داستان ها در میان مردم منطقه ای خاص، در برگیرنده ی مجموعه متنوعی از کنش های فرهنگی است که تحت تاثیر مستقیم عوامل اجتماعی قرار دارد.

با توجه به اینکه در این پژوهش خوانش خوانندگان رمان در شهر بندرعباس مطالعه می شود، یکی از ضرورت هایی که باعث می شود انجام این تحقیق را لازم بدانیم، بررسی ارتباط میان ساختارهای بومی– فرهنگییک منطقه خاص و نوع خوانش خوانندگان رمان در آن جا می باشد. خوانش خوانندگان داستان ها را می توان با توجه به تاریخچه فرهنگی، جغرافیای محیط و وضعیت شهرنشینی محل زندگی آنان بررسی کرد. تا کنون خوانش خوانندگان رمان های فارسی در سطح کلی جامعه ایرانی مورد پژوهش قرار گرفته و خوانش خوانندگان یک منطقه خاص که دارای ابعاد فرهنگی ویژهی همان منطقه می باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است.

اما این که اهمیت دو نوع رمان جدی و عامه پسند که در این پژوهش به آن ها خواهیم پرداخت، در چیست، باید گفت: اگرچه در پیدایش رمان فارسی، الگوی رمان غربی نقش داشت اما پیش شرط هایی هم چون برخورد و آشنایی با مدرنیته و وجود برخی از وجوه تمدن اروپایی باعث شد که رمان با موج روشنفکری و مشروطه خواهی وارد ایران شود(اسلامی، ۱۳۸۲). این پدیده فرهنگی و ادبی در جامعه ایرانی با وجود این که تقریبا همه ی انواعش تولید شده اند، اما دو نوع جدییا نخبه گرایانه و عاشقانه عامه پسند بیشترین جایگاه و طرفدار را در بین مخاطبان و خوانندگان به دست آورده اند. در واقع هر دو نوع این رمان ها که ما یکی را در محدوده ی ادبیات ستیز و دیگری را در قلمرو ادبیات گریز جای می دهیم، در یک نظام اجتماعی جایگاهیافته اند. مردم هر دو نوع رمان جدی و عامه پسند را می خوانند و در آن ها معنا مییابند. آن ها با انگیزه هایی هم چون کسب لذت، سرگرمی، به دست آوردن اطلاعات و نیز مقاصد دیگری نظیر ایجاد مرزبندی ها یا سلسله مراتب اجتماعی میان گروه های اجتماعی (الکساندر، ۲۰۰۹) استفاده می کنند. البته بدیهی است که این نوع رمان ها، خوانندگان متفاوتی دارند. بنابراین شناخت تفاوت در خوانش های گوناگون خوانندگان، باعث می شود جهان ذهنی، نظام زیبایی شناسی و پسند ادبی گروه های مختلفی که در یک جامعه زندگی می کنند و با رفتاری مشترک (خواندن)، آثار و نتایج مختلفی را در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب  می شوند، بهتر وواقع بینانه تر بشناسیم. در واقع با بررسی زوایای مختلف یک داستان از نگاه قشرهای مختلف مردم و دستیابی به میزان واقع بینی و تخیل افراد یک جامعه و سنجش نوع علاقه ی آن ها برای مطالعه می توانیم به کارکردهای آثار ادبی از دیدگاه خوانندگان در قشربندی های اجتماعی پی ببریم.

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***