دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های …

دانلود پایان نامه

واحد بندرعباس                                                                       

گروه حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

            یوسف احدی سرکانی

بهار ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴) جنبه­های جدید تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶) فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها…………………………………………………………….. ۷

۱-۷) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷-۱) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷-۳) قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹) تعریف واژه­ها و­­ اصطلاحات عملیاتی………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۰) ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲) ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۱) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱-۱) اهداف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۱-۲) مزایای حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱-۳) انواع سیستم­های حاکمیت شرکتی………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۳-۱) سیستم درون سازمانی…………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۳-۲) سیستم برون سازمانی………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۱-۴) تمرکز مالکیت……………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۱-۵) مالکیت نهادی……………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۱-۶) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)…………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۱-۷) حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۱-۸) مالکیت شرکت­ها…………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱-۹) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی……………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱-۱۰) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۲) ساختار مالکیت………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۲-۱) مالکیت نهادی……………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۲-۲) مالکیت شرکتی…………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲-۳) مالکیت مدیریتی…………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۲-۴) مالکیت خارجی……………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۳) شیوه­های تأمین مالی……………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۳-۱) شیوه­های مختلف تأمین مالی بر اساس مدت……………………………….. ۴۶

۲-۲-۳-۲) شیوه­های مختلف تأمین مالی بر اساس منبع………………………………… ۴۷

۲-۲-۳-۳) روش­های متداول برای تأمین مالی……………………………………………. ۴۷

۲-۲-۳-۴) تأمین مالی کوتاه­مدت، میان مدت و بلندمدت………………………………. ۴۸

۲-۲-۳-۵) سهام ممتاز…………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۳-۶) سهام عادی…………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۳-۷) سود انباشته…………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۴) مخارج سرمایه­ای و تصمیمات مربوط به آن………………………………………………. ۶۰

۲-۲-۴-۱) اهمیت مخارج سرمایه­ای………………………………………………………… ۶۲

۲-۲-۴-۲) انواع سرمایه­گذاری……………………………………………………………….. ۶۳

۲-۲-۴-۳) بیش (کم) سرمایه­گذاری………………………………………………………… ۶۵

۲-۳) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳-۱) پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۲) پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۴) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۷۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۲) فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۳) روش­ تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۴) مدل­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۵) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۶) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۷) روش جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۸) روش­های تجزیه­وتحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………… ۸۳

۳-۸-۱) رگرسیون لوجستیک……………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۸-۲) رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۹) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده­ها

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۲) آمارهای توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۳) تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۳-۱) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۳-۲) پایایی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۳-۳) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۳-۳-۱) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… ۹۶

۴-۳-۳-۲) آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۳-۳-۳) آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۳-۳-۴) آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۴) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۲) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۵-۳) نتایج حاصل از بررسی فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………… ۱۱۹

۵-۳-۱) سایر نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۵-۴) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵-۵) پیشنهادها برای تحقیق­های آتی…………………………………………………………………………… ۱۲۳

۵-۶) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۵-۷) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

منابع

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

الف) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                 صفحه

جدول ۲-۱) روش­های تأمین مالی کوتاه­مدت………………………………………………………………… ۴۹

جدول ۲-۱) روش­های تأمین مالی میان­مدت و بلندمدت………………………………………………….. ۵۱

جدول ۳-۱) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. ۷۹

جدول ۳-۲) پراکندگی شرکت­های نمونه در صنعت………………………………………………………… ۸۲

جدول ۴-۱) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… ۹۳

جدول ۴-۲) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو……………………………………………………………. ۹۵

جدول ۴-۳) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه اول…………………………………………………….. ۹۷

جدول ۴-۴) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………….. ۱۰۰

جدول ۴-۵) ماترسی همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۱۰۳

جدول ۴-۶) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

جدول ۴-۷) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

جدول ۴-۸) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم…………………………………………………………. ۱۰۶

جدول ۴-۹) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم……………………………………………………………….. ۱۰۹

جدول ۴-۱۰) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………… ۱۱۰

جدول ۴-۱۱) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

جدول ۴-۱۲) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم……………………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۱۳) نتایج فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۱۵

جدول ۵-۱) جدول نتایج تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲۱

 

 

چکیده

مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایه­گذاران اقدام به سرمایه­گذاری در پروژه­هایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی می­تواند منجر به پدیده­ای شود که به عنوان سرمایه­گذاری بیش از حد یا سرمایه­گذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوه­های تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطه­ی بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می­نماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوه­های تأمین مالی استفاده کرده­ایم و از سرمایه­گذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخص­های مدیریت سرمایه­گذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش­شناسی از نوع تحقیق­های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده­های مورد نیاز از ۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ جمع­آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F می­باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­گذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­گذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

واژه­های کلیدی: سرمایه­گذاری بیش از حد، سرمایه­گذاری کمتر از حد، مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

مکانیزم­های حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود می­آیند. برخی شرکت­ها دارای مکانیز­م­های قوی حاکمیت شرکتی مثلاً در تعداد اعضای مستقل هیأت­مدیره، حضور سرمایه­گذاران نهادی می­باشند. برخی شرکت­ها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی می­باشند. در این تحقیق توانایی حاکمیت شرکتی از کفایت حاکمیت شرکتی تفکیک می­شود. توانایی (یا ضعف) حاکمیت شرکتی بعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد می­شود. شرکتی که دارای تعداد بیشتری عضو هیأت­مدیره مستقل­، سرمایه­گذاران نهادی بوده­، درصد مالکیت اعضای هیأت­مدیره و اعضای غیرموظف هیأت مدیره باشد دارای حاکمیت شرکتی توانمند محسوب می­شود. در مقابل، حاکمیت شرکتی در صورتی کافی تلقی می­شود که در کاهش هزینه­های نمایندگی مؤثر واقع شود. حاکمیت شرکتی می تواند ضعیف ولی کافی باشد با این شرط که در زمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. حاکمیت شرکتی می­تواند قوی (توانمند) بوده ولی کافی نباشد  (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۹).

واحدهای تجاری همواره با فرصت­های سرمایه­گذاری زیادی روبرو می­شوند و نیازمند تصمیم­گیری منطقی نسبت به یک سرمایه­گذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایه­گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرح­ها و تصمیم­گیری راجع به فرصت­های سرمایه­گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آن­ها صورت می­گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایه­گذاری بهینه می­شود (یانگ و جیانگ[۱]، ۲۰۰۸).

از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه­گذاری در طرح­های مختلف باید حد یا میزان سرمایه­گذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طریق روش­های ارزیابی طرح­ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام می­شود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایه­گذاری انجام می­گیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح­، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).

شرکت­ها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال[۲]، ۲۰۰۳).

در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق می­پردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیه­های تحقیق، قلمرو تحقیق، استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژه­ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان می­شوند.

 

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***