دانلود پایان نامه ارشد : رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش : مدیریّت آموزشی

عنوان :  رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی  در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه

 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A.)

گرایش: مدیریّت آموزشی

موضوع:

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی

در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

 

استاد راهنما:

دکتر حسن شعبانی

 

استاد مشاور:

دکتر فروغ جعفری 

 

پاییز ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

ضرورت و اهمّیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم  – ادبیات پژوهش

الف: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

تعریف فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

تاریخچه ی فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

مؤلفه های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

شاخص های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

مدیریّت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

مدیریّت فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

فرایند مدیریّت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

جایگاه فرهنگ در سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

انواع فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

نقش های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

الگو های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

ارتباط بین فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریّت ………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریّه پردازان مدیریّت ……………………………………………………………………………. ۶۳

ویژگی فرهنگ سازمانی از نظر رابینز ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

ارتباط بین فرهنگ سازمانی ، اثر بخشی و عملکرد …………………………………………………………………………………………….. ۶۶

بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

تاریخچه ی بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

سطوح بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

شاخص های بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

عوامل کاهش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

ارکان اصلی دانش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

مشکلات بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

محور بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

نقش منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

عوامل مؤثّر  بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

فرهنگ بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

فرهنگ بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………………. ۹۹

نتایج تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

فصل سوم   – روش پژوهش

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

ب) تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

فصل پنجم  – نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ …………………………………………………………………….. ۱۴۸

پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه

جدول شماره (۱-۲) جهت گیری مستقیم………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

جدول شماره(۲-۲) : الگوی تشریح فرهنگ سازمانی تالکوت پارسونز…………………………………………………………. ۴۷

جدول ۱-۴: فراوانی و در صد فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………. ۱۱۳

جدول ۲-۴ : فراوانی و در صد فراوانی میزان تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………. ۱۱۴

جدول ۳-۴ : فراوانی و درصد فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………. ۱۱۵

جدول شماره ۴-۴ : اطلاعات توصیفی میزان بهره وری در گروه نمونه………………………………………………………… ۱۱۶

جدول شماره ۵-۴ : اطلاعات توصیفی  میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه…………… ۱۱۶

جدول ۶-۴ : بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری در گروه نمونه………………………………………………….. ۱۱۷

جدول ۷-۴ : بررسی نرمال بودن توزیع داده های فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه……… ۱۱۸

جدول ۸-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص خلّاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه ۱۱۹

جدول ۹-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        ۱۲۰

جدول ۱۰-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص توجّه به جزئیات خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        ۱۲۱

جدول ۱۱-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه ۱۲۲

جدول ۱۲-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        ۱۲۳

جدول ۱۳-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        ۱۲۴

جدول ۱۴-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص جاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه      ۱۲۵

جدول ۱۵-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه           ۱۲۶

جدول ۱۶-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه ۱۲۷

جدول ۱۷-۴ : نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به جنسیت…………………………………. ۱۲۸

جدول ۱۸-۴: نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به پست اداری……………………………… ۱۲۹

جدول شماره ۱۹-۴ : اطلاعات توصیفی میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاسهای آن در گروه نمونه…………….. ۱۳۰

جدول ۲۰-۴: بررسی همگنی واریانس ها در معناداری میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه… ۱۳۰

جدول شماره ۲۱-۴ : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه     ۱۳۱

جدول شماره ۲۲-۴ : آزمون توکی جهت مشخص کردن تفاوت میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه           ۱۳۱

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه

نمودار ۱-۲: فرهنگ سازمانی و رفتار کارکنان از نظر لوئیس……………………………………………………………………….. ۲۵

نمودار۲-۲: فرآیند مدیریّت فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۴۰

نمودار ۳-۲: جنبه های رسمی و غیر رسمی سازمان……………………………………………………………………………………. ۴۱

نمودار۴-۲: الگوی پنج عاملی فرهنگ سازمانی کیا……………………………………………………………………………………… ۵۱

نمودار ۵-۲: ارتباط متقابل بین تئوری،رفتار و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. ۵۲

نمودار۶-۲: تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد و رضایتمندی………………………………………………………………… ۵۹

نمودار ۷-۲ : مدل سازمانی جوامع هافستد………………………………………………………………………………………………… ۶۲

نمودار ۸-۲: سیستم های مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی……………………………………………………………………. ۸۲

نمودار۹-۲: عوامل مؤثّر  بر بهره وری……………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

نمودار ۱-۴: فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

نمودار ۲-۴ : فراوانی میزان تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………………………………… ۱۱۴

نمودار ۳-۴: فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

چکیده

هدف اصلی انجام این پژوهش، تعیین رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال ۱۳۹۲ می باشد،که در مجموع ۱۲۰ نفر هستند و نمونه ی مورد مطالعه ۹۲ نفر می باشد،که با استفاده از جدول مورگان مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظّم انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ،ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ وپرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز است. تحلیل داده های این پژوهش در بخش توصیفی به وسیله ی فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون و  tمستقل صورت پذیرفت . نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های خلاقیت و نوآوری،توجه به جزئیات،سنجش ره آورد، تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان و سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سطح ۰۱/۰ معنا دارمی باشد.ارتباط بین توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی درسطح ۰۵/۰ معنا دار می باشد. با توجه به این که این ارتباط ها مثبت است،مشخص می شود که با بالا رفتن میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های ذکر شده، بهره وری منابع انسانی بالاتر می رود. در ضمن  مشاهده شد که دو خرده مقیاس خطر پذیری وجاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی ارتباط معناداری ندارند.

 

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، بهره وری منابع انسانی، آموزش و پرورش .

مقدمه

در عصر حاضر اطّلاعات  یعنی مجموعه ی داده های پردازش شده ای که بن پایه ی علوم و دانش را شکل می دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است . در چنین شرایطی افراد، سازمان ها وجوامعی توان سازگاری با شرایط  پیچیده ی امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده ی بهینه از فن آوری و روش های نو، اطلاعات  و  دانش های موجود، در موقعیّت های سازمانی و زندگی فردی بهره مند گردند . از آن جایی که آموزش یا یادگیری ،ساز و کاری علمی و دقیق است که اطلاعات موجود در محیط،  سازمان ها و انسان را درونی می نماید بالطّبع به کار گرفتن اطلاعات، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید .

امروزه پیشرفت و توسعه ی کشورها، سازمان ها و موسّسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب، سبب شده است که سازمان ها، آموزش وپرورش را دررأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه ی کشورها ست .

در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی است که در اختیار مدیران آن می باشد . چگونگی استفاده ی بهینه  و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم  کارایی و بازده  سازمان می باشد . بهینه سازی در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به این معنی است که بتوان با استفاده با مدیریّت بهتر ثمره بیشتری را با صرف منابع انسانی کمتر حاصل نمود. بهینه سازی بیش از آن که متوجّه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد متوجّه اصلاح و بهبود وضعیت موجود است . در بهینه سازی، کوشش بر این است که وضعیت موجود از زاویه ی استفاده ی کمتر از منابع وحصول نتیجه ی بهتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا نواقص و کاستی های موجود شناسایی شده و به شکل علمی و با استفاده از دستاوردهای علوم و تحقیقات در بهسازی وضع موجود اقدام گردد .

زیربنای توسعه ی کشورها وسازمان ها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است.اجرای  دوره های آموزشی مناسب، برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان است. آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار وتجهیزات برای آن که ازکارایی بیشتری برخوردار باشند به تعمیر و تنظیم نیاز دارند . برای به حداکثر رساندن  اثربخشی وکارایی افراد سازمان، ضمن آشناساختن با محیط و توجیه آن ها براساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را باید برای آن ها تدوین نمود . بهره وری بر دانش، مهارت و نگرش نیروی کار بستگی دارد.

می توان گفت : مهارت ، نقش اصلی را  در  دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی  بازی  می کند. آموزش نیروی کار می تواند آن را اصلاح نموده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری امکان و اجازه ی رشد سریع دهد (باربس[۱]،۱۹۹۹، به نقل از رضاییان،۱۳۹۲).

بیان مسئله

انسان موجودی است که دارای شخصیّت های  مختلف و توانایی های متعدد می باشد و به تبع این شخصیت های  متعدّد و متنوع است که اثرات محیطی روی رفتار و انگیزه های روانی و مادّی وی دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی است. ولی با این وجود بعضی یافته ها رفتار انسان را در محیط خاص تا حدودی شناسایی کرده و نتیجه ی موردانتظار را با توجّه به یافته هایشان تعریف نموده اند که یکی ازپارامترهای اصلی دراین بین فرهنگ سازمانی[۲]است و هویّت،ارزش ها و باورهای افراد را در داخل یک محیط سازمانی تعریف می کند. (دلوی و ابزاری،۱۳۸۵).

فرهنگ سازمانی شیوه ی  انجام امور را در سازمان برای کارکنان مشخّص  می کند، ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آن در همه ی اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهنده ی مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد (رابینز[۳]،۱۹۹۱، ترجمه پارسائیان واعرابی،۱۳۸۷).به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخّص می کند (سیدجوادین،۱۳۸۳).فرهنگ سازمانی مجموعه ای ازاعتقادها، باورهاوارزش های مشترک است که بر اندیشه ورفتار اعضای یک سازمان اثر می گذارد.بدین علّت باورها و ارزش ها  شالوده و پایه ی  فرهنگ سازمانی است و این عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفه ی سازمانی برای رسیدن به کارایی[۴] و اثربخشی[۵] را بنیان می نهد(سید عامری،۱۳۸۷).

آموزش و پرورش عام ترین نهاد جهت ایجاد این فرهنگ است و برای ایجاد، حفظ، پرورش و آموزش دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است که بین فرهنگ در مراکز آموزشی از یک سو و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی از سوی دیگر، همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی می تواند موجب بهره وری نیروی کار گردد(نصیری پور،۱۳۸۸).

امروزه اهمیّت بهره وری با توجّه به گسترش روز افزون سطح رقابت، پیچیدگی های فناوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع وسرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست.  همچنین بهره وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جست و جوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون تر می باشند و تلاش های آنان در همین راستا شکل می گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می تواند کارها را هر روز بهتر از روزپیش انجام دهد.علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاش هایی در جهت انطباق فعالیّت های اقتصادی با شرایطی که به طور دائم در حال تغییر است، صورت پذیرد، در حقیقت بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (هنری،۱۳۸۲).

در نتیجه از آن جا که فرهنگ سازمانی برتمامی جنبه های سازمان تأثیر دارد و با توجّه به نقش و اهمّیت ادارات آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اداری در شکوفاسازی استعدادهای بالقوّه ی دانش آموزان و نقش مؤثّر  فرهنگ سازمانی ادارات در این فرآیند، این پژوهش برآن است تا به این سؤال پاسخ دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان این ادارات رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در