دانلود پایان نامه ارشد درمورد گیاه، سانتیمتر، علفی، Compositae

دانلود پایان نامه

برداری از عوامل محیطی
۳-۲-۱-۱-۱ عوامل فیزیوگرافیک
در رویشگاه مورد نظر ارتفاع از سطح دریا بوسیله دستگاه GPS، شیب توسط شیب سنج سونتو و جهت ها بوسیله قطب نما بصورت دقیق و با دقت بالا تعیین گردیدند.
۳-۲-۱-۱-۲ عوامل خاکی
جهت بررسی‌های خاک شناسی منطقه، همزمان با آماربرداری از درختان و سایر عوامل مد نظر، تعداد ۶ عدد نمونه خاک بصورت تصادفی و ترکیبی از پای درختان لرگ و زبانگنجشک و همچنین خارج از محدوده درختان لرگ (عمدتا درختان بلوط)، از عمق صفر تا ۲۰ سانتیمتری، پس از کنار زدن لاشبرگها تهیه گردید. نمونه‌های خاک جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری، N ، P ، K، ماده آلی، درصد ذرات رس، شن و سیلت و pH به آزمایشگاه فرستاده شدند و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۲-۲ روش آماربرداری و اندازه گیری پارامترهای مورد بررسی درختان رویشگاه
پس از حضور در عرصه رویشگاه، ارتفاع کل و ارتفاع تاج و تنه درختان توسط دستگاه شیب سنج سونتو ( دید به نوک و دید به بن درختان) و جای گذاری در فرمولها و روابط مخصوص محاسبه گردید. برای اندازه گیری میزان تاج پوشش درختان (قطر بزرگ و قطر کوچک) از متر نواری استفاده شد. موقعیت هر پایه درختی توسط دستگاه GPS به ثبت رسید. قطر درختان در محل ارتفاع برابر سینه توسط نوار قطر سنج بدست آمد. تمامی‌پارامتر ها در فرم هایی مخصوص آماربرداری صد در صد درختان که از قبل تهیه شده بود به ثبت رسید. بررسی ها جهت سلامت تاج و تنه درختان همزمان با ثبت سایر عوامل از طریق مشاهده و بررسی وضع ظاهری در فرم‌های مخصوص به ثبت رسید.
۳-۲-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزارهای Excel و SPSS استفاده شد. همچنین از فرمول ها و روابط مخصوص اندازه گیری و آماربرداری درختان جنگلی مثل محاسبه حجم، ارتفاع درخت، رویه زمینی، ارتفاع متوسط براساس رابطه Lorey و … نیز استفاده گردید (زبیری، ۱۳۸۴). برای بررسی تاثیر لرگ با عوامل خاکی از آنالیز واریانس استفاده گردید.
۳-۲-۴ روش مطالعه زادآوری
با حضور در عرصه رویشگاه، میزان زادآوری درختان همزمان با برداشت سایر پارامترها مورد شمارش و ثبت قرار گرفت. لازم بذکر است زادآوری درختان عمدتا از نوع طبیعی و پاجوش می‌باشد.
۳-۲-۵ روش مطالعه گونه‌های کف رویشگاه
ضمن انجام آماربرداری درختان و نمونه گیری از خاک منطقه، گیاهان منطقه (پوشش کف رویشگاه) به منظور شناسایی، جمع آوری شده و توسط فلور ایرانیکا، عراق و ترکیه و توسط کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام به طور دقیق شناسایی شدند.

فصل چهارم
نتایج

۴- نتایج
۴-۱ نتایج کمی
۴-۱-۱ فلور منطقه
در مطالعه حاضر، طی جنگل گردشی‌های مکرر و بازدید از عرصه تحت مطالعه، همراه با آماربرداری صد درصد ذخیرهگاه جنگلی لرگ، مطالعات و شناسایی و جمعآوری نمونه‌های گیاهی از پوشش کف نیز انجام پذیرفت که نتیجه شناسایی گونه‌های ذخیرهگاه چه درختی، درختچه ای و علفی به شرح جدول شماره (۴-۱) می‌باشد. طی بررسی ها مشخص شد که تیره Compositae (کاسنیان) با ۱۶ گونه بیشترین، و بعد ازآن تیره Gramineae (گندمیان- غلات) با ۱۰ گونه، تیره Papilionaceae (پروانه آسایان- نخود) با ۷ گونه، تیره Cruciferae (شب بویان) با ۶ گونه، تیره Labiatae (نعناع) با ۵ گونه، تیره‌های Euphorbiaceae (فرفیون)، Geraniaceae (شمعدانی) و Malvaceae (پنیرک) هرکدام با ۳ گونه، تیره Ulmaceae (نارون) با ۲ گونه، و نهایتا تیره‌های Crassulaceae (ناز)، Juglandaceae (گردو) و Oleaceae (زیتون) هرکدام با یک گونه کمترین گیاهان محدوده مورد مطالعه را تشکیل می‌دادند.

جدول ۴-۱: مشخصات فلورستیکی ذخیرهگاه
ردیف
نام فارسی
نام علمی
خانواده
فرم رویشی
۱
افرا کیکم
Acer monspessulanum L. subsp. Cinerascens(Boiss.)Yaltri
Aceraceae
درخت یا درختچه
۲
بابونه رفیع یا قد بلند، گل باوینه
Anthemis altissima L. var. altissima
Compositae
گیاه یکساله، ساقه با ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتیمتر
۳
بابونه تاج دندانی، گل باوینه
Anthemis pseudocotula Boiss.
Compositae
گیاه یکساله، ساقه با ارتفاع ۵ تا ۲۵ سانتیمتر
۴
گلرنگ مقدس، یتغ گرگی
Csrthamus glaucus L. subsp. Glaucus
Compositae
گیاه علفی یکساله، ساقه با ارتفاع ۲۰ تا ۹۰ سانتیمتر
۵
گلرنگ زرد، زرده درک، زرده سیری
Carthamus oxyacantha M. B.
Compositae
گیاه علفی یکساله، ساقه با ارتفاع ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰ سانتیمتر
۶
گل گندم طلایی، تیلگ
Centaurea Behen L.
Compositae
گیاه علفی چند ساله، ساقه قائم به ارتفاع حدود ۶۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر
۷
گل گندم مهاجر
Centaurea Bruguierana (DC.) Hand. -Mzt.
Compositae
گیاه علفی یکساله، ساقه به ارتفاع ۵ تا ۵۰ سانتیمتر
۸
گل گندم گوگردی، برگه شفاف
Centaurea hyalolepis Boiss.
Compositae
گیاه علفی یکساله
۹
گل گندم چمن زار، آسن درگ
Centaurea iberica Trev. Ex Spreng.
Compositae
گیاه علفی یک یا چند ساله، ساقه به ارتفاع ۲۰، ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر
۱۰
گل گندم زرد
Centaurea solstitialis L. subsp. Solstitialis
Compositae
گیاه علفی یکساله، ساقه به ارتفاع ۱۵ تا ۸۵ سانتیمتر
۱۱
شکر تیغال کرمانشاهی، خارشکر، قندرونک، شکرتیار و تیغ قندک
Echinops kermanshahanicus Mozaff.
Compositae
گیاه چند ساله، ساقه راست با ارتفاع ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر
۱۲
شکرتیغال چسبانک، قن شکروک
Echinops viscidulus Mozaff.
Compositae
گیاه چندساله، ساقه با ارتفاع ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر
۱۳
کنگر معمولی
Gundelia Tournefortii L.
Compositae
گیاه علفی چند ساله
۱۴
بابونه اروپایی زرد
Matricaria aurea (Loefl.) Schultz- Bip.
Compositae
گیاه یکساله، ارتفاع ۵ تا ۲۰ سانتیمتر
۱۵
بادآورد
Notobasis syriaca (L.) Cass.
Compositae
گیاه علفی یکساله، ساقه ایستاده خاردار
۱۶
گاو چاق کن
Scariola orientalis (Boiss.) Sojak
Compositae
گیاه چند ساله، خشبی، پرساقه، ارتفاع ۱۰، ۱۵، ۲۵، ۵۰ سانتیمتر
۱۷
خار مریم
Silybum marianum (L.) Gaerth.
Compositae
گیاه علفی دو ساله، ساقه کوتاه یا بلند، ارتفاع تا ۱۲۰ سانتیمتر
۱۸
ناز اسپانیایی
Sedum hispanicum L.
Crassulaceae
گیاه یک، دو یا چند ساله، ساقه گلدار به ارتفاع ۷ تا ۱۵ سانتیمتر
۱۹
سپر سپری
Biscutella didyma L.
Cruciferae
گیاه علفی یکسالهف ساقه با ارتفاع تا ۴۰ سانتیمتر
۲۰
خردلی، خردل کاذب
Hirschfeldia incana (L.) Lag.
Cruciferae
گیاه علفی یک یا دو ساله، ساقه به ارتفاع ۲۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر
۲۱
موچه، ترتیزک برگ پهن
Lepidium latifolium L.
Cruciferae
گیاه علفی چند ساله با ساقه زیر زمینی، ارتفاع ساقه هوایی تا ۱۰۰ سانتیمتر
۲۲
شب بو صحرایی
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Cruciferae
گیاه علفی یکساله، ساقه ای اغلب منشعب با ارتفاع ۵ تا ۴۰ سانتیمتر
۲۳
ترتیزک آبی، بولاغ اوتی، کوله شک
Nasturium officinale R. Br.
Cruciferae
گیاه چند ساله به ارتفاع ۲۰ تا ۸۰ سانتیمتر
۲۴
خردل بیابانی، خردل بری، خرتل، گل زرده وهار
Sinapis arvensis L.
Cruciferae
گیاه علفی یکساله با ارتفاع ۱۵، ۲۵ تا ۶۰ سانتیمتر
۲۵
ازرق، رنگینک
Chrozophora tinctoria (L.)A. Juss.
Euphorbiaceae
گیاه یکساله به ارتفاع ۱۰ تا ۶۰ سانتیمتر
۲۶
فرفیون سوری، فرفیون حلبی
Euphorbia aleppica L.
Euphorbiaceae
گیاه یکساله با ارتفاعی حدود ۳۰ سانتیمتر
۲۷
فرفیون دندانه دار
Euphorbia denticulata Lam.
Euphorbiaceae
گیاه چندساله ضخیم، گسترده روی زمین یا خیزان
۲۸
نوک لک لکی هرز، دار ساعت
Erodium cicutarium (L.) Lher. Ex Aiton
Geraniaceae
گیاه علفی یکساله گسترده روی زمین با ارتفاع تا ۴۰ سانتیمتر
۲۹
سوزن چوپان درخشان
Geranium lucidum L.
Geraniaceae
گیاه یکساله، ارتفاع ۶ تا ۴۰ سانتیمتر
۳۰
سوزن چوپان برگ دایره ای
Geranium rotundifolium L.
Geraniaceae
گیاه یکساله با ارتفاع ۴، ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر
۳۱
یولاف بیابانی، جو دوسر، جو داس، گنمه گیا
Avena Wiestii Steud.
Gramineae
گیاه گندمی‌چند ساله باساقه ماشوره ای، ارتفاع ۴۰ تا ۷۰ سانتیمتر

۳۲
علف نی
Calamagrostis pseudophragmites (Hall. f. ) Koel.
Gramineae
گیاه گندمی‌چندساله ایستاده، ساقه زیر زمینی رونده، ساقه ماشوره ای با ارتفاع تا ۸۰ سانتیمتر
۳۳
مرغ، مرخ، هریز
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Gramineae
گیاه گندمی‌چندساله، ساقه زیرزمینی خزنده، ساقه رونده چوبی، ساقه ماشوره ای ایستاده تا ارتفاع ۳۰ سانتیمتر
۳۴
جو هرز، قلطاس
Hordeum glaucum Steud.
Gramineae
گیاه گندمی‌یکساله، ساقه ماشوره ای با ارتفاع تا ۴۵ سانتیمتر
۳۵
جو وحشی، جو خودرو
Hordeum spontaneum C. Koch
Gramineae
گیاه گندمی‌یکساله، ساقه ماشوره ای با ارتفاع تا ۷۵ سانتیمتر
۳۶
چچم شکننده
Lolium rigidum Gaudin.
Gramineae
گیاه گندمی‌یکساله، ساقه ماشوره ای دسته ای با ارتفاع تا ۶۰ سانتیمتر
۳۷
دم روباهک
Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb.
Gramineae
گیاه گندم یکساله، ساقه ماشوره ای دسته ای، ارتفاع ۵ تا ۱۵ سانتیمتر
۳۸
بهمن، استپی امیدنیک، استپی افریقایی، بهمه گیاه
Stipa capensis Thunb.
Gramineae
گیاه گندمی‌یکساله، ساقه ماشوره ای زانودار با ارتفاع تا ۳۰ سانتیمتر
۳۹
استپی بیابانی، گل کو
Stipa Hohenackeriana Trin. & Rupr.
Gramineae
گیاه گندمی‌چندساله، ساقه ماشوره ای پشته ای با ارتفاع تا ۸۰ سانتیمتر
۴۰
جارو پیغمبری، سبط پاکوتاه، سبد پر مرغی
Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anders.
Gramineae
گیاه گندمی‌چندساله، ساقه ماشوره ای زانودار با ارتفاع تا ۳۰ سانتیمتر
۴۱
لرگ، نیروز
Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach.
Juglandaceae
درخت، ارتفاعی تا حدود ۳۵متر
۴۲
پونه، پودنه، پینه
Mentha longifolia (L.) Hudson
Labiatae
گیاه علفی چند ساله با ساقه زیر زمینی رونده، ساقه ایستاده به ارتفاع ۳۰ تا ۸۰ سانتیمتر
۴۳
گلک ایرانی، گل ریز ایرانی
Micromeria persica Boiss.
Labiatae
گیاه خشبی با ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر
۴۴
مریم گلی برگه دار
Salvia bracteata Banks & Soland
Labiatae
گیاه چند ساله، قاعده کم و بیش خشبی، ساقه به طول ۲۰ تا ۵۰ سانتیمتر
۴۵
مرمرشک، مریم گلی گرمسیری
Salvia compressa Vent.
Labiatae
گیاه علفی چندساله، ارتفاع ۱۵ تا ۴۵ سانتیمتر
۴۶
سنبله ای کردی
Stachys kurdica Boiss. & Hohen.
Labiatae
گیاه باقاعده ای کمی‌ضخیم شده، ساقه به ارتفاع تا ۴۰ سانتیمتر
۴۷
ختمی‌گوشه دار، گل هیرو
Alcea angulata (Freyn & Sint.) Freyn & Sint. Ex Iljin
Malvaceae
گیاه قد بلند قوی و پر ساقه
۴۸
ختمی‌کردی
Alcea kurdica (Schlesht.) Alef
Malvaceae
گیاه ساقه بلند و نازک
۴۹
پنیرک آسیای صغیر، تولی
Malva nicaensis All.
Malvaceae
گیاه یکساله با ارتفاع ۲۰ تا ۵۰ سانتیمتر
۵۰
زبان گنجشک
Fraxinus rotundifolia Miller.
Oleaceae
درختی یا درختچه ای
۵۱
نوعی گون
Astraglus (Oxyglottis) asterias Hohen.
Papilionaceae
گیاهانی یکساله از قاعده منشعب، ساقه ها به طول ۷ تا ۴۰ سانتیمتر
۵۲
یونجه سکه ای، یونجه اسپانیایی
Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi
Papilionaceae
گیاه علفی یکساله، طول ساقه تا ۵۰ سانتیمتر
۵۳
یونجه تکمه ای، یونجه دایره ای
Medicago orbicularis (L.) Bartalini
Papilionaceae
گیاه یکساله به طول ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر
۵۴
اسپرس تاجی
Onobrychis Caput – galli (L.) Lam.
Papilionaceae
گیاه یکساله به طول ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر
۵۵< br />شبدرچروکیده
Trifolium bullatum Boiss. & Hausskn.
Papilionaceae
گیاه یکساله با ارتفاع ۵ تا ۱۵ سانتیمتر
۵۶
شبدر تماشایی
Trifolium grandiflorum Schreb.
Papilionaceae
گیاه یکساله، ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر
۵۷
شبدر سیاه شونده، شبدر رطوبت پسند
Trifolium nigrescens Viv. Subsp. Petrisavii (Clem.) Holmboe
Papilionaceae
گیاه یکساله، ارتفاع ۵، ۱۰ تا ۶۰ سانتیمتر
۵۸
داغداغان، درخت تا، چو تایو
Celtis caucasica Willd.
Ulmaceae
درختی با حداکثر ارتفاع ۱۵ متر
۵۹
نارون
.Ulmus minor
Ulmaceae
درخت، ارتفاعی تا حدود۲۵ متر

۴-۱-۲ ترکیب گونه ای توده
طی آماربرداری صد در صد توده مشخص شد که توده مورد مطالعه متشکل از پایه‌های لرگ و گونه‌های همراه زبان گنجشک، داغداغان و نارون است. نمودار(۴-۱) حضور گونه‌های لرگ در سطح ذخیرهگاه و نمودار (۴-۲) میزان ترکیب و درصد گونه‌های مختلف در ذخیرهگاه را نشان میدهد. طی آماربرداری صد در صد توده مد نظر یک پایه افرا کیکم نیز به ثبت رسید. نتایج این بررسی به همراه تعداد و درصد حضور هرگونه طی جدول شماره (۴-۲) قابل مشاهده میباشد.

جدول ۴-۲ : مشخصات درختان لرگ و گونه‌های همراه
ردیف
نام علمی‌گونه
خانواده
نام فارسی
تعداد
درصد حضور در سطح توده
۱
Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach .
Juglandaceae
لرگ
۳۶
۳۶/۳۶
۲
Fraxinus rotundifolia Miller.
Oleaceae
زبان گنجشک
۳۴
۳۴/۳۴
۳
.Ulmus minor
Ulmaceae
نارون
۲۳
۲۳/۲۳
۴
Celtis caucasica Willd.
Ulmaceae
داغداغان
۵
۰۵/۵
۵
Acer monspessulanum L. subsp. Cinerascens(Boiss.)Yaltrik
Aceraceae
افرا کیکم
۱
۰۱/۱

نمودار ۴-۱ : درصد حضور گونه لرگ در کل ذخیره گاه

نمودار۴-۲ : میزان ترکیب و درصد گونه های مختلف در ذخیره گاه

۴-۱-۳ قطر برابر سینه
در آماربرداری صد در صدی که از کل ذخیرهگاه انجام شد، قطر تمامی‌درختان در ارتفاع برابر سینه (۱ متر و ۳۰ سانتیمتر) اندازهگیری گردید، میانگین قطر درختان این رویشگاه ۵۶/۳۹ سانتیمتر با انحراف معیار ۴۷/۲۲ ± محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره (۴-۳) قابل مشاهده است. نتایج قطر برابر سینه کل درختان توده نیز در قالب جدول شماره (۴-۴) مطرح شده است.

جدول ۴-۳: نتایج قطر برابر سینه درختان لرگ در رویشگاه
حداقل قطر cm
حداکثر قطر cm
میانگین قطر cm
7
91
6/39

جدول ۴-۴: نتایج قطر برابر سینه کل درختان ذخیرهگاه لرگ
نام درخت
حداقل قطر cm
حداکثر قطر cm
میانگین قطر cm
انحراف معیار
لرگ
۷
۹۱
۶/۳۹
۵/۲۲±
زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *