دانلود پایان نامه ارشد درباره:پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین …

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

 پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی دهشیری

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. ۱

فصل نخست: کلیات پژوهش.. ۲

۱-۱-مقدمه.. ۳

۱-۲- بیان مسئله.. ۶

۱-۳- هدف تحقیق.. ۸

۱-۴- سؤالات تحقیق.. ۹

۱-۵- فرضیات.. ۹

۱-۶-پیشینه تحقیق.. ۹

۱-۷- روش تحقیق.. ۱۳

۱-۸- سازماندهی تحقیق.. ۱۴

۱-۹- مفاهیم کلیدی تحقیق.. ۱۵

فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن.. ۱۷

۲-۱- مقدمه.. ۱۸

۲-۲- بزه دیدگی اطفال.. ۱۹

۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه دیده شناسی اطفال.. ۲۰

۲-۲-۱-۱-  سال های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل گیری مفهوم کودک آزاری).. ۲۰

۲-۲-۱-۲- سال های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک آزاری).. ۲۱

۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف.. ۲۲

۲-۲-۲-۱- طفل.. ۲۲

۲-۲-۲-۲- بزه دیدگی اطفال.. ۲۵

۲-۲-۲-۳- طفل بزه دیده.. ۲۷

۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه دیده در معنای عام.. ۲۷

۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه دیده در معنای خاص.. ۲۷

۲-۲-۳- انواع بزه دیدگی اطفال.. ۲۸

۲-۲-۳-۱- بزه دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. ۲۹

۲-۲-۳-۱-۱- بزه دیدگی جسمانی.. ۲۹

۲-۲-۳-۱-۲- بزه دیدگی جنسی.. ۲۹

۲-۲-۳-۱-۳- بزه دیدگی عاطفی و روانی.. ۳۰

۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت.. ۳۰

۲-۲-۳-۲-  بزه دیدگی نخستین – دومین و بزه دیدگی مکرر اطفال.. ۳۱

۲-۲-۳-۲-۱- بزه دیدگی نخستین – دومین اطفال.. ۳۱

۲-۲-۳-۲-۲- بزه دیدگی مکرر اطفال.. ۳۳

۲-۲-۳-۳- بزه دیده ای ایده آل-  غیرایده آل و بزه دیدگی خاص- غیر خاص.. ۳۳

۲-۲-۳-۳-۱- بزه دیده ای ایده آل – بزه دیده غیرایده آل (بزه دیده سرزنش پذیر)   ۳۳

۲-۲-۳-۳-۲- بزه دیدگی خاص- بزه دیدگی غیر خاص.. ۳۴

۲-۳- علل بزه دیدگی اطفال.. ۳۵

۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی.. ۳۵

۲-۳-۱-۱- والدین.. ۳۶

۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین.. ۳۶

۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین.. ۳۶

۲-۳-۱-۲-  جمعیت خانواده.. ۳۷

۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. ۳۷

۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده.. ۳۷

۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده.. ۳۸

۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده.. ۳۸

۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن.. ۳۹

۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده.. ۳۹

۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. ۴۰

۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده.. ۴۰

۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده.. ۴۰

۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده.. ۴۱

۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده.. ۴۱

۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی.. ۴۲

۲-۳-۳- علل آموزشی.. ۴۴

۲-۳-۴-  علل روان شناختی و بالینی.. ۴۶

۲-۳-۴-۱- علل روان شناختی.. ۴۶

۲-۳-۴-۲- علل بالینی.. ۴۷

۲-۳-۴-۲-۱-  علل مربوط به والدین.. ۴۷

۲-۳-۴-۲-۲-  علل مربوط به کودک.. ۴۸

۲-۳-۴-۲-۲-۱-  سن کودک.. ۴۸

۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک.. ۴۹

۲-۴- انواع پیشگیری از بزه دیدگی اطفال.. ۵۰

۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی اطفال.. ۵۱

۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی.. ۵۲

۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی.. ۵۴

۲-۴-۲-  پیشگیری وضعی از بزه دیدگی اطفال.. ۶۶

۲-۴-۲-۱- پلیس کودک.. ۶۸

۲-۴-۲-۲- سازمان های غیر دولتی.. ۶۹

۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک.. ۷۱

فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال.. ۷۳

۳-۱- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال.. ۷۵

۳-۱-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال   ۷۶

۳-۱-۱-۱-توجه به عالی ترین منافع کودک.. ۷۶

۳-۱-۱-۱-۱- حمایت.. ۷۷

۳-۱-۱-۱-۲- رشد هماهنگ.. ۷۸

۳-۱-۱-۲-توجه به کرامت انسانی.. ۷۸

۳-۱-۱-۳-  عدم تبعیض.. ۷۹

۳-۱-۱-۱- جرم انگاری حمایتی.. ۷۹

۳-۱-۱-۲- کیفرگذاری حمایتی.. ۸۳

۳-۱-۱-۲-۱- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان.. ۸۴

۳-۱-۱-۲-۲-  اعمال کیفرهای مالی.. ۸۵

۳-۱-۱-۲-۳- اعمال کیفر دنباله دار.. ۸۶

۳-۱-۱-۳- پیش بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه دیدگی.. ۸۷

۳-۱-۱-۳-۱- جبران آثار مادی ناشی از بزه دیدگی.. ۸۸

۳-۱-۱-۳-۲- جبران آثار معنوی ناشی از بزه دیدگی.. ۸۸

۳-۱-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال   ۸۹

  1. جنبه عمومی دادن به کودک آزاری.. ۸۹
  2. جرم انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک آزاری.. ۹۰

۳-۱-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۹۳

۳-۱-۲-۱-۱-  مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. ۹۳

۳-۱-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی.. ۹۳

۳-۱-۲-۱-۱-۲- مرجع غیر رسمی.. ۹۴

۳-۱-۲-۱-۱-۳- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۹۴

۳-۱-۲-۱-۲-  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه دیده در فرآیند کیفری   ۹۵

۳-۱-۲-۲- تشریفات ناظر بر طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۹۶

۳-۱-۲-۲-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری.. ۹۶

۳-۱-۲-۲-۲-کمک های مؤثر.. ۹۷

۳-۱-۲-۲-۳- حمایت از کودک در برابر آسیب های احتمالی و تأمین امنیت وی   ۹۸

۳-۱-۲-۲-۴-حفظ حریم خصوصی.. ۹۹

۳-۱-۲-۲-۵- برخورد عادلانه.. ۹۹

۳-۱-۲-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۱۰۰

۳-۱-۲-۳-۱- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. ۱۰۰

۳-۱-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه دیده در دادگاه.. ۱۰۴

۳-۱-۲-۳-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه دیده در مرحله اجرای حکم.. ۱۰۸

۳-۱-۲-۴- تشکیلات ناظر بر طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۱۰۹

۳-۱-۲-۴-۱- تشکیلات اجرائی.. ۱۰۹

۳-۱-۲-۴-۲-  تشکیلات قضائی.. ۱۱۲

۳-۲- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال.. ۱۱۳

۳-۲-۱- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال.. ۱۱۳

۳-۲-۱-۱- کشف، تعقیب و تحقیق.. ۱۱۴

۳-۲-۱-۲- رسیدگی.. ۱۱۵

۳-۲-۱-۳- صدور حکم.. ۱۱۶

۳-۲-۲- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال   ۱۱۷

۳-۲-۲-۱- سیاست جنایی اجرایی.. ۱۱۸

۳-۲-۲-۱-۱- نهادهای نگهداری کودکان.. ۱۱۸

۳-۲-۲-۱-۲- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. ۱۱۹

۳-۲-۲-۲- سیاست جنائی مشارکتی.. ۱۲۴

فصل چهارم: سیاست جنایی بین المللی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال   ۱۲۷

۴-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین المللی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال   ۱۲۸

۴-۱-۱-  کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه دیدگی اطفال.. ۱۲۹

۴-۱-۱-۱- اصول زیر بنائی.. ۱۲۹

۴-۱-۱-۲- سایرحقوق اساسی کودکان.. ۱۳۱

۴-۱-۲- اقدامات بین المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد مخدر   ۱۳۵

۴-۱-۲-۱- سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد مخدر.. ۱۳۶

۴-۱-۲-۱-۱-تهدید جهانی علیه کودکان.. ۱۳۶

۴-۱-۲-۱-۲- درک سوءاستفاده از مواد مخدر.. ۱۳۷

۴-۱-۲-۲- بزه دیدگی کودکان در زمینه مواد مخدر و حمایت از آنها.. ۱۳۷

۴-۱-۳- اقدامات بین المللی در زمینه مقابله با بزه دیدگی جنسی، قاچاق و بهره کشی از کار اطفال.. ۱۴۰

۴-۱-۳-۱-  سوءاستفاده از کودک برای هرزه نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین المللی.. ۱۴۰

۴-۱-۳-۲- اقدامات بین المللی برای مقابله با قاچاق کودکان.. ۱۴۷

۴-۱-۳-۲- اقدامات بین المللی در مقا بله با بهره کشی از کار اطفال.. ۱۵۲

۴-۱-۳-۲-۱- اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی.. ۱۵۲

۴-۱-۳-۲-۲- اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت.. ۱۵۳

۴-۱-۳-۲-۳- بد ترین اشکال کارکودکان.. ۱۵۴

۴-۱-۳-۲-۴- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی.. ۱۵۵

۴-۱-۳-۲-۵- اشتغال کودکان در معادن.. ۱۵۶

۴-۱-۴- حمایت از اطفال در برابر بزه دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. ۱۵۶

۴-۱-۴-۱- حمایت های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک.. ۱۵۶

۴-۱-۴-۲- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. ۱۵۷

۴-۱-۴-۳- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. ۱۵۸

۴-۱-۵- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   ۱۶۱

۴-۱-۵-۱- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست.. ۱۶۱

۴-۱-۵-۱-۱- کودکان آواره و بی سرپرست.. ۱۶۱

۴-۱-۵-۱-۲- حمایت های حقوقی.. ۱۶۲

۴-۱-۵-۲- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی سرپرست.. ۱۶۳

۴-۱-۵-۲-۱- نقش سازمان های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه دیده.. ۱۶۳

۴-۱-۵-۲-۲- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان.. ۱۶۴

۴-۱-۵-۳- بررسی سایر اشکال بزه دیدگی در جنگ.. ۱۶۴

۴-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی بین المللی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال   ۱۶۷

۴-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۱۶۸

۴-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. ۱۶۸

۴-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی.. ۱۶۸

۴-۲-۱-۱-۲- مراجع غیر رسمی.. ۱۶۹

۴-۲-۱-۲- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه دیده در فرآیند کیفری.. ۱۶۹

۴-۲-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه دیده در فرآیند کیفری   ۱۷۰

۴-۲-۲-۱- آموزش به مقامات و دست اندرکاران.. ۱۷۰

۴-۲-۲-۲- وظایف مقامات و دست اندرکاران.. ۱۷۱

۴-۲-۳-  تشریفات ناظر بر طفل بزه دیده در فرایند کیفری.. ۱۷۲

۴-۲-۳-۱- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه دیده در فرایند کیفری.. ۱۷۲

۴-۲-۳-۱-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری.. ۱۷۳

۴-۲-۳-۱-۲- کمک های مؤثر.. ۱۷۳

۴-۲-۳-۱-۳-  حمایت از کودکان در برابر آسیب های احتمالی.. ۱۷۳

۴-۲-۳-۱-۴- حفظ حریم خصوصی.. ۱۷۴

۴-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه دیده در فرایند کیفری.. ۱۷۵

۴-۲-۳-۲-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. ۱۷۵

۴-۲-۳-۲-۲- تشریفات ناظر در دادگاه.. ۱۷۶

۴-۲-۳-۲-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم.. ۱۷۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۷۹

نتیجه گیری:.. ۱۸۰

پیشنهادات:.. ۱۸۴

منابع و مأخذ.. ۱۸۸

چکیده

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه دیده در راستای اعمال سیاست های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار های بین المللی از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه دیده بر اساس واقعیت های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان نامه ضمن پرداختن به جنبه های پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه دیده و علل بزه دیدگی کودکان و نیز راه های پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، معیار های مربوط به جرم انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست اندرکاران مرتبط با کودک بزه دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی در این زمینه را بررسی می کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین المللی تکلیف یا توصیه می شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: بزه دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند. کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگ سالان می باشند. آسیب پذیریی فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ سالان در برابر کژروی و بزه کاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز، گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار می دهد، در بردارنده افراد آسیب پذیری است که امکان بزه کاری شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می کنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سرچشمه می گیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودکِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک درمعرض خطر بزه دیدگی انگاشته می شود. همچنین، کودکِ در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته ترین تعبیری که به منزله یک اصطلاح فنی درباره ی بزه دیدگی کودکان به کار می رود بدرفتاری با کودک یا کودک آزاری است. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوءاستفاده ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده ی جنسی، یا مرگِ کودک بیانجامد. بر پایه ی پژوهش های جرم شناسان، بر خلافِ پندار همگان، کودکان زیر یک سال بیشتر از دیگر گروه های سنی درآستانه خطر بزه دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این کودکان را پدر و مادران یا پرستارانِ شان بزه دیده می سازند. به طور کلی از دیدگاه جرم شناسی میان آسیب پذیریی بزه دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتکاب جرم ها و رؤیت پذیری کمِ جرمِ روی داده پیوند چشم گیری وجود دارد. در سال های گذشته، رسانه ها از رسوایی های فراوانِ کودک آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته اند. نمونه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است. فراتر از اینها در جرم شناسی، آسیب پذیریی فرد یکی از معیار های اصلی طبقه بندی در بزه دیده شناسی نخستین است که در یکی از این طبقه بندی ها، کودکان بزه دیده بر پایه ی معیار آسیب شناسانه ی سن از بزرگ سالانِ بزه دیده جدا می شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش ها در چگونگی برخورد با بزه کاری نوجوانان که به پیدایش شاخه ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ کودکان و نوجوانان انجامید(رایجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۵- ۴).

این گرایش نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می کند، تدابیری که با داشتن ویژگی های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب پذیری در برابر کژروی ها و بزه کاری می اندیشد. هم سو با این تحولات، مقرّرات بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود، دارد، که از آن جمله می توان به مواد۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و.. . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶، ۶۴۲، ۶۳۱ و.. . از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(۲۵/۰۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است که مقررات آن را نیز می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاری کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگ سالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیری بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴، ص۳).

گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیر غیرکیفری را در حمایت از کودکان آسیب پذیری می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیری نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب(۱۳۷۱) نام برد که کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که «بنا بر علتی به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح ها با سازمان های غیر دولتی علاقه مند به کار در این زمینه همکاری داشته اند. (معظمی، ۱۳۸۲، ص ۲۲۸– ۲۲۶).

 

 

۱-۲- بیان مسئله

کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار می دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است که امکان بزهکاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودک در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،کودک درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترک کودک  توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ کودک بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶).

هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکار گیری تدابیرِ آموزشی  – پرورشی و باز پرورانه تاکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود دارد، که از آن جمله می توان به مواد  ۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و… قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶ ، ۶۴۲ ، ۶۳۱ و… از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۲۵/۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است که مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاریِ کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶.)

گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیرغیرکیفری را در حمایت ازکودکان آسیب پذیر می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وکودکان بی سرپرست (مصوب ۱۳۷۱) نام بردکه کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را  افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.

۱-۳- هدف تحقیق

کودکان بواسطه وضعیت خاصی که دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حکومت می باشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاش هایی صورت گرفته است. البته جنبه های بزه دیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیش تر از قرن ۱۸ شروع شده است. اینکه ایا در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته ایم خود را به معیارهای بین المللی نزدیک کنیم و اینکه تعامل حقوق داخلی با اسناد بین المللی در زمینه پیشگیری از بزه کاری تا چه حد بوده است، بحثی است که در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. به طور کلی اهدافی که نگارنده در نگارش این پایان نامه دنبال می کند عبارتند از:

الف – بررسی تفصیلی جنبه های بزه دیدگی اطفال.

ب-  بررسی حمایت های موجود و حمایت هایی که واقعاً باید وجود داشته باشد.

ج-  مقایسه سیاست جنایی ایران در زمینه موضوع پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد مرتبط بین المللی دراین زمینه.

د – ارائه راه کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و حمایت از کودکان در معرض خطر.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- جایگاه رویکرد کیفری و غیرکیفری در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چیست؟

۲- سیاست جنایی ایران تا چه حد با اسناد سازمان بین المللی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هم سو بوده است ؟

۳- تعامل رویکردهای کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی ایران ناظر به پیشگیری از بزه دیدگی اطفال چگونه بوده است؟

۱-۵- فرضیات

۱- در سیاست جنایی ایران بر رویکرد کیفری و در سیاست جنایی اسناد بین المللی بر رویکرد غیرکیفری جهت پیشگیری از بزه دیدگی اطفال تأکید شده است.

۲- قوانین داخلی ایران و در کل سیاست جنایی ایران اساساً در جهت اسناد بین المللی گام بر نداشته است.

۳- حمایت کیفری و غیر کیفری بایستی به طور هم زمان و مکمل هم برای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۲۲۲

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***