دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:”سیستم های اطلاعاتی”

عنوان:

بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی

 (مطالعه موردی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران)

استاد راهنما:

دکتر حسن مهرمنش

بهار ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق. ۶

۱-۵- چهارچوب نظری.. ۶

۱-۵-۱- عدالت سازمانی. ۶

۱-۵-۲- توسعه منابع انسانی. ۸

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق. ۱۰

۱-۷- فرضیه ها و سؤالهای تحقیق. ۱۰

۱-۸- قلمرو تحقیق. ۱۰

۱-۹- روش تحقیق. ۱۰

۱-۱۰- جامعه آماری و حجم نمونه. ۱۰

۱-۱۱- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۱۱

۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱

۱-۱۳- تعریف واژگان کلیدی.. ۱۱

فصل دوم

ادبیات پژوهش.. ۱۳

بخش اول عدالت سازمانی. ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۱-۲- مفهوم عدل. ۱۴

۲-۱-۳- عدالت حقمدار و عدالت حقگرا ۱۵

۲-۱-۴- نقش عدالت اجتماعی در توسعه پایدار جوامع انسانی. ۱۶

۲-۱-۵- تعریف عدالت.. ۱۶

۲-۱-۶- مفهوم لغوی عدالت.. ۱۶

۲-۱-۶-۱- شکل گیری نگرش به مسأله عدالت در تاریخ. ۱۷

۲-۱-۶-۲- عدالت در آیین زرتشت و ایران باستان: ۱۸

۲-۱-۷- اهمیت عدالت از منظر اسلام ۱۹

۲-۱-۷-۱- عدالت در قرآن. ۱۹

۲-۱-۷-۲- عدالت در اندیشه ائمه اطهار(ع) ۲۰

۲-۱-۸- عدالت سازمانی. ۲۰

۲-۱-۹- ابعاد عدالت سازمانی. ۲۲

۲-۱-۹-۱- عدالت رویه ای.. ۲۲

۲-۱-۹-۲- عدالت توزیعی. ۲۳

۲-۱-۹-۳- عدالت مراوده ای.. ۲۳

۲-۱-۱۰- کانونهای عدالت سازمانی. ۲۳

۲-۱-۱۱- عوامل موثر بر درک عدالت.. ۲۴

۲-۱-۱۲- نتایج درک عدالت.. ۲۴

۲-۱-۱۲-۱- عملکرد کاری.. ۲۴

۲-۱-۱۳- ضرورت درک عدالت در سازمانها ۲۵

۲-۱-۱۴- پیامدهای عدالت سازمانی. ۲۵

۲-۱-۱۴-۱- رابطه عدالت با بهره وری منابع انسانی. ۲۵

۲-۱-۱۴-۲- رابطه عدالت و تعهد سازمانی. ۲۷

۲-۱-۱۴-۳- عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی. ۲۸

بخش دوم توسعه منابع انسانی. ۲۹

۲-۲-۱- مقدمه. ۲۹

۲-۲-۲- توسعه منابع انسانی. ۲۹

۲-۲-۳- منابع انسانی ارزش افزوده ۳۱

۲-۲-۴- تاریخچه توسعه منابع انسانی. ۳۲

۲-۲-۵- نقش استراتژیک منابع انسانی. ۳۲

۲-۲-۶- تعریف و مفهوم توسعه منابع انسانی. ۳۲

۲-۲-۷- اهداف توسعه منابع انسانی. ۳۵

۲-۲-۹- نقش و اهمیت توسعه منابع انسانی. ۳۶

۲-۲-۱۰- استراتژیها و روشهای آموزش و افزایش مهارت کارکنان. ۳۷

۲-۲-۱۱- قابلیتهای منابع انسانی توسعه یافته. ۳۸

۲-۲-۱۲- بهرهوری منابع انسانی. ۴۰

۲-۲-۱۳- بهرهوری و راهبرد منابع انسانی. ۴۱

۲-۲-۱۴- عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین المللی کار. ۴۱

۲-۲-۱۴-۱- سایر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. ۴۱

۲-۲-۱۶- بهره وری نیروی انسانی چیست؟ ۴۳

بخش سوم پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۳-۱- مقدمه. ۴۳

فصل سوم

روش شناسی پژوهش.. ۴۷

۳-۱- مقدمه. ۴۷

۳-۲- جامعه آماری.. ۴۸

۳-۳- حجم نمونه. ۴۸

۳-۴- متغیرهای مستقل و وابسته. ۵۰

۳-۵- روش تحقیق. ۵۰

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات.. ۵۰

۳-۶-۱- روش کتابخانه ای.. ۵۰

۳-۶-۲- روش میدانی. ۵۱

۳-۶-۲-۱- بررسی مدارک و اسناد ۵۱

۳-۶-۲-۲- مشاهده ۵۱

۳-۶-۲-۳- مصاحبه. ۵۱

۳-۶-۲-۴- پرسشنامه. ۵۱

۳-۷- شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق و سؤالات مرتبط در پرسشنامه. ۵۱

۳-۸- فرضیه های تحقیق. ۵۲

۳-۹- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. ۵۳

۳-۱۰- پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه. ۵۳

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴

۳-۱۱-۱- آمار توصیفی. ۵۵

۳-۱۱-۲- تحلیل استنباطی. ۵۵

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷

۴-۱- مقدمه. ۵۷

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

۴-۲-۱- آمار توصیفی. ۵۸

۴-۲-۱-۱- جنسیت.. ۵۸

۴-۲-۱-۲- سن. ۵۸

۴-۲-۱-۳- تحصیلات.. ۵۸

۴-۲-۱-۴- سابقه خدمت.. ۶۰

۴-۲-۲- تحلیل استنباطی. ۶۰

۴-۲-۲-۱- آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. ۶۰

۴-۲-۲-۲- آزمون رتبهای اسپیرمن. ۶۱

۴-۲-۲-۲-۱- فرضیه اصلی. ۶۱

۴-۲-۲-۲-۲- فرضیه فرعی اول. ۶۱

۴-۲-۲-۲-۳- فرضیه فرعی دوم ۶۲

۴-۲-۲-۲-۴- فرضیه فرعی سوم ۶۳

۴-۲-۲-۳- تکنیک آنتروپی. ۶۳

۴-۲-۲-۴- آزمون دوجملهای.. ۶۴

۴-۲-۲-۴-۱- بررسی سطح عدالت سازمانی. ۶۴

۴-۲-۲-۴-۲- بررسی سطح عدالت توزیعی. ۶۵

۴-۲-۲-۴-۳- بررسی سطح عدالت رویهای.. ۶۵

۴-۲-۲-۴-۴- بررسی سطح عدالت مراودهای.. ۶۷

۴-۲-۲-۴-۵- بررسی سطح توسعه منابع انسانی. ۶۸

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۰

۵-۱- مقدمه. ۷۰

۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۷۱

۵-۲-۱- آزمون رتبهای اسپیرمن. ۷۱

۵-۲-۲- تکنیک آنتروپی. ۷۲

۵-۲-۳- آزمون دوجمله ای.. ۷۲

۵-۳- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش.. ۷۳

۵-۳-۱- با توجه به رابطه مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن. ۷۳

۵-۳-۱-۱- عدالت توزیعی: ۷۳

۵-۳-۱-۲- عدالت رویه ای: ۷۳

۵-۳-۱-۳- عدالت مراودهای: ۷۴

۵-۴- محدودیتهای تحقیق. ۷۴

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۷۴

منابع فارسی. ۸۲

منابع لاتین. ۸۵

ضمائم و پیوستها ۷۵

Abstract.. 88

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱- شاخصهای مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی. ۵۲

جدول ۳-۲- شاخصهای مربوط به پرسشنامه توسعه منابع انسانی. ۵۲

جدول ۳-۳- مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش.. ۵۴

جد‍ول ۴-۱- فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت در نمونه آماری.. ۵۸

جدول ۴-۲- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی نمونه آماری.. ۵۸

جدول ۴-۳- فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات در نمونه آماری.. ۵۸

جدول ‍‍۴-۴- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه خدمت نمونه آماری ‍ ‍ ۶۰

جدول ۴-۵- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. ۶۰

جدول ۴-۶- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت سازمانی و توسعه منابع انسانی) ۶۱

جدول ۴-۷- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت توزیعی و توسعه منابع انسانی) ۶۱

جدول ۴-۸- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت رویه ای و توسعه منابع انسانی) ۶۳

جدول ۴-۹- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت مراودهای و توسعه منابع انسانی) ۶۳

جدول۴-۱۱- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت سازمانی. ۶۴

جدول۴-۱۲- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت توزیعی. ۶۵

جدول۴-۱۳- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت رویهای.. ۶۷

جدول۴-۱۴- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت مراودهای.. ۶۸

جدول۴-۱۵- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر توسعه منابع انسانی. ۶۹

جدول ۵-۱- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه ای اسپیرمن. ۷۱

جدول ۵-۳- نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک آنتروپی. ۷۲

جدول ۵-۴- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای.. ۷۲

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱- مدل مفهومی پژوهش (آلن و مایر، ۱۹۹۱، فتحی و همکاران، ۲۰۲۱) ۱۰

نمودار ۲-۲- الگوی فرآیند توسعه منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۲) ۳۳

نمودار ۲-۳- گامها و فرآیندهای توسعه منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۵) ۳۵

نمودار ۲-۴- الگوی تعیین استراتژیها و فنون آموزشی. ۳۸
 

فهرست شکلها

شکل ۲-۱- منابع انسانی به عنوان ارزش افزوده (رنگریز و عظیمی، ۱۳۸۵) ۳۱

شکل ۲-۵- الگوی تبیین قابلیت های منابع انسانی توسع هیافته (سلطانی، ۱۳۸۵) ۳۸

 

چکیده

امروزه عدالت سازمانی به یکی از مهمترین ورودی­های سازمان که تاثیر زیادی بر عملکرد، رضایت و بهره­وری کارکنان دارد، در نظر گرفته می­شود. از آنجا که منابع انسانی مهمترین منابع سازمان­ها به شمار می­روند، رشد و توسعه آنان می­تواند به موفقیت سازمان­ها منجر شود. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی پرداخته شد. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود، برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ای متشکل از ۴۷ سؤال استفاده شد. برای سنجش عدالت سازمانی از ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای استفاده شد. جامعه آماری نیز ۴۰۱ نفر از کارکنان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی بود که با بهره­گیری از فرمول حجم نمونه به ۱۹۷ نفر تقلیل یافت. روش گردآوری داده­ها نیز کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه­ای اسپیرمن بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با توسعه منابع انسانی بود. ضمن اینکه عدالت توزیعی و مراوده­ای به عنوان مهمترین ابعاد عدالت سازمانی انتخاب شدند. در پایان با بهره­گیری از آزمون دوجمله­ای سطوح موجود متغیرها بررسی شدند که تمامی متغیرها بجز توسعه منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای

تعداد صفحه : ۱۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***