دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران …

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرای : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………. ۱

۱)طرح موضوع و بیان مسئله………………………… ۵

۳) اهداف تحقیق…………………………. ۶

۴) سوالات تحقیق…………………………. ۷

۵) فرضیّات تحقیق…………………………. ۷

۶) روش تحقیق…………………………. ۸

۷)پیشینه تحقیق…………………………. ۸

۸) مشکلات پیش روی تحقیق…………………………. ۹

۹)چهارچوب نظری تحقیق…………………………. ۹

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن…….۱۱

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان……………. ۱۳

مبحث اول : حبس خانگی…………………………. ۱۳

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران……………………… ۱۳

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران…………. ۱۴

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی…………………………. ۱۴

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی……………………. ۱۵

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی…………….. ۱۷

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی……….. ۱۸

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی…………… ۱۹

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی…….. ۱۹

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا……………………….. ۲۱

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا………………. ۲۱

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی…………………………. ۲۱

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی…………………………. ۲۲

بند چهارم : اشکال حبس خانگی…………………………. ۲۳

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال…………….. ۲۳

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی…………… ۲۴

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی…………………… ۲۴

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی…………………………. ۲۶

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی……………………… ۲۶

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی………………….. ۲۶

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی……………………. ۲۷

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی…………………… ۲۹

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران……………………. ۲۹

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران……… ۲۹

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی……………………. ۳۰

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی…………….. ۳۱

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز……………….. ۳۲

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی……………………. ۳۲

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران………………………… ۳۳

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران……………. ۳۴

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی…………………………. ۳۴

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی……………………. ۳۵

بند چهارم : انواع مراکز درمانی…………………………. ۳۶

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن………. ۳۷

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا ……………..۳۸

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا ………..۳۸

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی………………….. ۳۹

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی…………… ۳۹

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال………………… ۴۰

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا…………………….۴۱

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا……………. ۴۲

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی…………………………. ۴۲

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی………………. ۴۲

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد………… ۴۴

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد…… ۴۴

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی……………………. ۴۵

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی……………. ۴۵

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی…………. ۴۷

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان…………….. ۴۸

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران………………………… ۴۹

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران………………………… ۴۹

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم………………………… ۴۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی…………………………. ۵۰

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم………………………… ۵۱

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق…………………………. ۵۱

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی……………… ۵۳

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت…….۵۴

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم…………. ۵۶

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم………………………… ۵۷

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریک………………………..ا ۵۸

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا……………………….. ۵۸

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم………………………… ۵۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی……………………….۵۹

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم……………. ۶۰

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم………………………….. ۶۰

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم………………………… ۶۱

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم………………………… ۶۱

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم………………………… ۶۲

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم………………………… ۶۲

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم………………………… ۶۳

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۶۴

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران………………………… ۶۴

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران………………………… ۶۵

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۶۵

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی…………………………. ۶۶

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۶۷

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق…………….. ۶۷

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات…………………….. ۶۸

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها…………….۶۹

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۷۰

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا……………………….. ۷۱

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا……………………….. ۷۱

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۷۲

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی…………………………. ۷۳

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات………………………….. ۷۳

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق…………………………. ۷۴

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۷۴

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۷۶

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات………………………….. ۷۶

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق…………………………. ۷۷

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق…………………………. ۷۸

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها……………………….. ۸۰

فصل اوّل : مجازات های سود رسان………………………… ۸۲

مبحث اوّل : مجازات های مالی…………………………. ۸۲

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران………………………… ۸۳

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی…………………………. ۸۳

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی…………………………. ۸۴

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی…………………………. ۸۶

بند پنجم : جزای نقدی روزانه………………………… ۸۷

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران………………………… ۸۸

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران………………………… ۸۸

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال……………………….. ۸۹

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی…………………………. ۸۹

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی…………………………. ۹۱

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا……………………….. ۹۲

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی…………………………. ۹۲

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی…………………………. ۹۳

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی…………………………. ۹۴

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی…………………………. ۹۴

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………… ۹۵

بند هفتم :جزای نقدی روزانه………………………… ۹۶

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز…………. ۹۶

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا ………………………..۹۷

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا……………………….. ۹۷

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال………………………… ۹۸

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی…………………………. ۹۹

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال………………………..۹۹

بند پنجم : اموال قابل مصادره ………………………..۱۰۰

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی…………………………. ۱۰۰

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی…………………………. ۱۰۱

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی…………………………. ۱۰۱

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی…………………………. ۱۰۲

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه………………………… ۱۰۳

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران………………………… ۱۰۴

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران………………………… ۱۰۴

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه………………………… ۱۰۵

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی……………… ۱۰۵

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه………………………… ۱۰۶

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه………………………… ۱۰۷

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم…….. ۱۰۸

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه……………… ۱۰۸

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه…………………………۱۰۹

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه…………………. ۱۰۹

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه………. ۱۱۰

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم…..۱۱۰

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا ………………………..۱۱۱

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا……………… ۱۱۱

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه………………………… ۱۱۱

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی…………………….. ۱۱۲

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه………… ۱۱۳

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی……… ۱۱۴

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه………………………… ۱۱۴

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه…………………… ۱۱۵

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه…………………. ۱۱۷

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی…………………………. ۱۱۸

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران……………. ۱۱۹

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران…………. ۱۱۹

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی……………. ۱۲۰

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی……………. ۱۲۱

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث………………………….. ۱۲۱

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی…….. ۱۲۳

بند ششم : اعاده حیثیت………………………….. ۱۲۴

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا……………………. ۱۲۴

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا………………. ۱۲۵

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی…………………………. ۱۲۵

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی………………. ۱۲۶

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی……………………… ۱۲۶

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق………………………….. ۱۲۸

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی………….. ۱۲۹

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی…………… ۱۲۹

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی…………. ۱۳۰

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی…………………………. ۱۳۰

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران……….. ۱۳۱

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص……… ۱۳۲

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی…….. ۱۳۲

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود……………. ۱۳۳

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم………………………… ۱۳۴

بند ششم : مجازات نقض حکم………………………… ۱۳۴

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس……………… ۱۳۵

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران………………………… ۱۳۵

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران………………………… ۱۳۶

بند دوّم : تاریخچه تبعید………………………… ۱۳۶

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی…………………………. ۱۳۷

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا…….. ۱۳۹

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا…………. ۱۳۹

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص…………………….. ۱۳۹

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی………… ۱۴۰

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا…..۱۴۱

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط…………….. ۱۴۱

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…….. ۱۴۲

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص……. ۱۴۳

نتیجه گیری و  پیشنهادها ………………………..۱۴۴

نتیجه گیری…………………………. ۱۴۵

پیشنهادها ………………………..۱۵۵

منابع  و مآخذ………………………… ۱۵۷

چکیده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

مقدمه:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[۲]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [۵]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ [۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده ۶۴، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد ۶۵ و ۶۶ تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده ۶۶ ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده ۶۸ نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد ۶۹ الی ۸۲ نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

۱) طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

[۱] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی۱۳۸۷٬ ،ص۲۹۱

[۲] همان، ص ۲۸۶

[۳]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬۱۳۸۲٬چاپ اول, صفحه ۴۹

[۴] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬۱۳۸۴٬صفحه۷۶

[۵] احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، ۱۳۸۸ ، صفحه ۶۶

[۶] Sentences Reform Act 1984  

تعداد صفحه : ۱۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***