دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی …

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A.)

 

موضوع :

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استادان راهنما:

 

استاد مشاور:

 

سال تحصیلی:۱۳۹۰-۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- اهداف و سوالات تحقیق ………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- روش محاسبه متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۱- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………… ۷

۱-۶-۲- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل) ………………………………………… ۱۰

۱-۶-۳- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۴- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت ……………………………………………………………… ۱۱

۱-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۸- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۹- روش جمع آوری داده­ها…………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۰- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۱- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۲- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱۳- تعریف واژگان تحقیق …………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱۴- خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………… ۱۴

 

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲- نظریه های مربوط به سرمایه فکری……………………………………………………………… ۱۸

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

۲-۳- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵- روش های اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………………. ۳۳

۲-۵-۱- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۵-۲- کارت نمره متوازن ………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۳- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۴-  کنترل دارایی های ناملموس …………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۵- جهت یابی تجاری اسکاندیا…………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۶- شاخص سرمایه فکری …………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۵-۷- نرخ بازده دارایی…………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۵-۸- روش تشکیل سرمایه بازار ……………………………………………………………………. ۳۶

۲-۶- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………. ۳۷

۲-۷- مدل مدیریت سرمایه فکری ………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی …………………………… ۳۹

۲-۹- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۰- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۱- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی…………………………………….. ۴۱

۲-۱۲- نوآوری و ضروریات آن…………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۳- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۴- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۵- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۶- شاخص­های کارآیی مالی………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۶-۱- بازده مجموع دارایی­ها (ROA)…………………………………………………………….. 50

۲-۱۶-۲- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)……………………………………………………. 51

۲-۱۶-۳- بازده سالانه سهام (ASR)……………………………………………………………………. 51

۲-۱۶-۴- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)……………………………………………… 52

فهرست مطالب                                                    

عنوان                                                                                                 صفحه 

۲-۱۶-۵- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)…………………………………………………………….. 52

۲-۱۷- مفاهیم ارزش شرکت……………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۱۷-۱- ارزش دفتری……………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۷-۲- ارزش بازار………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۷-۳- ارزش با فرض تداوم فعالیت……………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۷-۴- ارزش با فرض انحلال شرکت………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۷-۵- ارزش ذاتی سهام یک شرکت……………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۷-۶- ارزش دارایی های مالی………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۸- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت……………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۹- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکت­ها…………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- تئوری (q) ………………………………………………………………………………………….. 57

۲-۲۱-ارزشگذاری شرکت­ها در ایران…………………………………………………………………… ۵۹

۲-۲۲- روش­های فعلی ارزشگذاری شرکت­های در ایران………………………………………….. ۶۱

۲-۲۳- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق……………………………………….. ۶۲

۲-۲۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………… ۶۳

۲-۲۳-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………….. ۶۸

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۲- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۳- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری……………………………………………. ۷۳

۳-۴- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۶- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۷- حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۸- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………. ۷۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

۳-۹- دوره زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۱۰- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱۰-۱- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱۰-۱-۱- شیوه اندازه­گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….   ۷۷

۳-۱۰-۱-۲-  شیوه اندازه­گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     ۷۹

۳-۱۰-۲- متغیرهای وابسته تحقیق………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۱۰-۲-۱- شیوه اندازه­گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     ۸۰

۳-۱۰-۲-۲- شیوه اندازه­گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….    ۸۰

۳-۱۱-شیوه آزمون فرضیات………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۲-۱- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………….. ۸۲

۳-۱۲-۲- همبستگی………………………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۲-۳- ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۲-۴- ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۱۲-۵- مدل های رگرسیون…………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۲-۶- فرض های اساسی رگرسیون………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۲-۷- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… ۸۵

۳-۱۲-۸- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۲-۹- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۲-۱۰- آزمون خود همبستگی جملات خطا……………………………………………………… ۸۵

۳-۱۲-۱۱- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق……………………………………… ۸۶

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۲- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………. ۸۸

۴-۲-۱- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها ……………………………………………………….. ۸۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

۴-۲-۲- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع……………………………………….. ۹۰

۴-۳- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………… ۹۱

۴-۴- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی…………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق……………………………………………………. ۹۲

۴-۶- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… ۹۳

۴-۷- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۸- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۹- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۱۰- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………… ۱۰۴

۵-۲-۱- خلاصه نتایج فرضیه اول ………………………………………………………………………. ۱۰۵

۵-۲-۲- خلاصه نتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۲-۳- خلاصه نتایج فرضیه سوم………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۲-۴- خلاصه نتایج فرضیه چهارم……………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۳- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین…… ۱۰۸

۵-۴- پیشنهادهای برآمده از تحقیق……………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۵- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۱۰

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..           ۱۱۲

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………….         ۱۱۳

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..         ۱۱۶

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول ۲-۱) طبقه بندی پتی و گویتر……………………………………………………………………. ۲۸

جدول ۲-۲) ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری…………………………………………………. ۳۹

جدول ۳-۱) نحوه انتخاب و استخراج نمونه…………………………………………………………… ۷۶

جدول ۴-۱) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها……………………………… ۸۹

جدول ۴-۲) تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق به تفکیک صنایع ………………………………… ۹۰

جدول ۴-۳) ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. ۹۱

جدول ۴-۴) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته…………………………………………………….. ۹۳

جدول ۴-۵) نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیون آزمون فرضیه اول…………………… ۹۴

جدول ۴-۶) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول……………………….. ۹۵

جدول ۴-۷) نتایج تحلیل آماری الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم………………………… ۹۶

جدول ۴-۸) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه دوم ………………………. ۹۷

جدول ۴-۹) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم……………………. ۹۸

جدول ۴-۱۰) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم…………………….. ۹۹

جدول ۴-۱۱) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم……………….. ۱۰۰

جدول ۴-۱۲) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم………………….. ۱۰۱

جدول ۴-۱۳) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات……………………………………………… ۱۰۲

جدول ۵-۱) نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار ۲-۱) طرح ارزش اسکاندیا (طبقه بندی ادوینسون و مالونه)………………………………. ۲۲

نمودار ۲-۲) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………….. ۲۵

نمودار ۲-۳) طبقه بندی اولیه توسط هانتاس و لوونداهل…………………………………………… ۲۹

نمودار ۲-۴) طبقه بندی لوونداهل……………………………………………………………………….. ۳۰

نمودار ۲-۵) طبقه بندی لیم و دالیمور ………………………………………………………………….. ۳۱

نمودار ۲-۶) طبقه بندی تجاری دانمارک……………………………………………………………….. ۳۲

نمودار ۲-۷) شبکه منابع و فعالیتهای ناملموس ………………………………………………………. ۳۸

 

چکیده:

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی­باشد و تنها به اندازه­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می­آورد و با استفاده از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.

 

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، کارآیی مالی، ارزش شرکت، نرخ بازده دارایی­ها، تحقیق و توسعه

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه  

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین­آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است.  بطوریکه در اقتصاد، دانش به عنوان مهم­ترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان­ها یاد می­شود.

همچنین با پیشرفت سریع تکنولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی بیولوژی از دهه ٧٠ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه­های پولی و فیزیکی شد.(چن و همکاران[۱] ، ٢٠٠۵)

یکی از ویژگی­های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن سخت است در صورتی که در گذشته سازمان­ها با استفاده از روش­های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند. ولی امروزه این روش­های حسابداری دارای کارآیی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهم­ترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند. (سالیوان و همکاران[۲]، ٢٠٠٢)

موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری[۳] و سرمایه نوآوری[۴] با کارآیی مالی[۵] و ارزش شرکت[۶] در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این فصل، با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی و سطح بالا به پژوهش می­شود. بنابراین ابتدا مسأله تحقیق بیان می­شود. هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق بصورت کلی و درک جوانب آن بلحاظ علمی می­باشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد شد. در ادامه فرضیات تحقیق تدوین و مدل­های آماری لازم جهت آزمون آنها ارائه خواهد شد. در پایان کلمات کلیدی تحقیق به لحاظ عملیاتی تعریف خواهند شد.

 

۱-۲. بیان مسئله

دنیای امروز، اقتصاد صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که در آن تولید و بهره­برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می­نماید. یکی از ویژگی­های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می­کند؛ زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است. دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری[۷] سریعاً مکمل دارایی­های فیزیکی می­شوند. سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است. به بیان دیگر، منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت­ها است. (هانسن و ورنرفلت[۸]،۱۹۸۹)

از این رو، در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موقعیت آتی شرکت در اقتصاد دانش است لازم است منابع کلیدی و محرک­های عملکرد و ارزش در سازمان­ها توسط مدیران تعیین گردد؛ زیرا افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه فکری به شرکت­ها کمک می­کند تا کاراتر، اثر بخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند افزون بر این، موفقیت رقابتی شرکت­ها به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه فکری بستگی دارد. (زینکوسکی،۲۰۰۰)

یکی از راه­های موفقیت در بازار رقابتی محصول، راهبرد نوآوری در محصول است. این امر برای کسب مزیت رقابتی و تداوم آن مهم و ضروری است. در واقع شرکت­ها برای بقا و تداوم فعالیت نیازمند گونه­ای از مزیت­های رقابتی هستند که متمایز بودن محصول می­تواند یکی از آنها باشد. رسیدن به این مزیت رقابتی به سطح دانش موجود در شرکت بستگی دارد. چنانچه شرکت بتواند در مسیر سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه پیشگام باشد؛ امکان کسب و حفظ مزیت رقابتی متمایز بودن بیشتر خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این بررسی نه تنها در سطح کل شرکت­ها، بلکه در سطح صنایع مختلف نیز صورت می­گیرد.

براساس مباحث فوق، سوال اصلی تحقیق حاضر بشرح ذیل مطرح می­شود:

  • آیا بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

تعداد صفحه :۱۲۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در