دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانلود پایان نامه

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱   پیشگفتار      ۲

۱.۱        مقدمه. ۲

۱.۲        خبر. ۲

۱.۲.۱      اهمیت بحث درباره خبر:       ۲

۱.۳        نگاهی به تحقیقات پیشین: ۳

۱.۴        ضرورت پژوهش: ۵

۲   فصل اول: کلیات ۹

۲.۱        آشنایی با ماهیت خبر. ۹

۲.۱.۱      تعریف خبر      ۹

۲.۱.۲      ارزش های خبری:  ۱۰

۲.۱.۳      ارزش های خبری از دیدگاه قرآن کریم: ۱۷

۲.۱.۴     باید و نباید های خبری:  ۱۸

۳   فصل دوم :عناوین فقهی خبر و وظایف مخبر  ۳۰

۳.۱        غیبت(بد گویی): ۳۰

۳.۱.۱      مفهوم غیبت  در کلام علمای لغت: ۳۰

۳.۱.۲      مفهوم غیبت در کلام فقها: ۳۰

۳.۱.۳      ادله حرمت غیبت: ۳۳

۳.۱.۴      حرمت استماع غیبت:  ۳۵

۳.۱.۵      موارد جواز غیبت:  ۳۷

۳.۱.۶      استفتائات درباره غیبت:  ۴۲

۳.۱.۷      غیبت و روزنامه نگاری جنجالی: ۴۳

۳.۲        تجسس( ورود به حریم خصوصی): ۴۴

۳.۲.۱      مفهوم تجسس:  ۴۴

۳.۲.۲      ادله حرمت تجسس:  ۴۵

۳.۲.۳      تجسس حرام و تجسس حلال: ۴۸

۳.۲.۴      تجسس و روزنامه نگاری تحقیقی:                                                          ۵۰

۳.۳        افشای اسرار ( انتشار مسائل خصوصی): ۵۳

۳.۳.۱      مفهوم افشای اسرار:  ۵۴

۳.۳.۲     ادله حرمت افشای اسرار:   ۵۴

۳.۳.۳      اسراری که افشای آنها جایز است: ۵۵

۳.۳.۴      افشای اسرار دولتی و مرتبط با امنیت و منافع کشور: ۵۷

۳.۳.۵      افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی افراد: ۵۷

۳.۴        نمیمه(سخن چینی): ۵۹

۳.۴.۱      مفهوم نمیمه:  ۵۹

۳.۴.۲      ادله حرمت نمیمه:  ۵۹

۳.۴.۳      نمیمه و هیاهوی رسانه ای: ۶۱

۳.۵        نشر اکاذیب (نشر مطالب غیر واقع): ۶۲

۳.۵.۱      مفهوم کذب:  ۶۲

۳.۵.۲      ادله حرمت دروغ و نشر اکاذیب: ۶۶

۳.۵.۳      ترویج بدعت در دین:  ۶۸

۳.۵.۴      مواردی که نشر اکاذیب و اخبار دروغ مجاز است: ۶۹

۳.۵.۵      نشر اکاذیب و روزنامه نگاری زرد: ۷۲

۳.۶        بهتان (نسبت دادن غیر واقع به دیگری): ۷۴

۳.۶.۱      مفهوم بهتان:  ۷۴

۳.۶.۳    بهتان در دستورالعمل برنامه سازی BBC:                                                 ۷۶

۳.۷        اضلال(پیام گمراه کننده): ۷۷

۳.۷.۱      مفهوم اضلال:   ۷۷

۳.۷.۲      ادله حرمت کتب ضاله:  ۷۸

۳.۷.۳      استفاده از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم: ۸۰

۳.۷.۴      اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا: ۸۱

۳.۸        اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی): ۸۲

۳.۸.۱      مفهوم اشاعه فحشاء:   ۸۲

۳.۸.۲      ادله حرمت اشاعه فحشاء: ۸۳

۳.۸.۳      حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم): ۸۴

۳.۸.۴      اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه: ۸۵

۳.۹        لهو (بیهوده گویی): ۸۷

۳.۹.۱      مفهوم لهو:  ۸۷

۳.۹.۲      ادله حرمت لهو:  ۸۸

۳.۹.۳      لهو و روز نامه نگاری عامه پسند: ۸۹

۳.۱۰       مدح من لا یستحق المدح (ستایش ناروا) : ۹۰

۳.۱۰.۱    ادله حرمت مدح من لا یستحق المدح: ۹۰

۳.۱۰.۲   مدح من لا یستحق المدح و آگهی های تجاری: ۹۱

۳.۱۱       تغریر جاهل )فریفتن نادان): ۹۳

۳.۱۱.۱    مفهوم تغریر:  ۹۳

۳.۱۱.۲    ادله حرمت تغریر جاهل:  ۹۴

۳.۱۱.۳   تغریر جاهل و فریب افکار عمومی:                                                          ۹۵

۳.۱۲       اضرار(ضرر زدن به غیر): ۹۶

۳.۱۲.۱    مفهوم ضرر:  ۹۶

۳.۱۲.۲    ادله حرمت اضرار:  ۹۷

۳.۱۲.۳    اضرار و آزادی مطلق رسانه های جمعی: ۹۸

۳.۱۳       سب واهانت(بد زبانی): ۱۰۰

۳.۱۳.۱    مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: ۱۰۰

۳.۱۳.۲    ادله حرمت سب واهانت:   ۱۰۱

۳.۱۳.۳    سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازی BBC: 104

۳.۱۴       اعانه براثم(کمک به گناه کردن): ۱۰۴

۳.۱۴.۱    مفهوم اعانه براثم:  ۱۰۴

۳.۱۴.۲    ادله حرمت اعانه براثم:  ۱۰۶

۳.۱۴.۳    شروط تحقق اعانه بر اثم:                                    ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. ۱۰۷

۳.۱۴.۴    اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:                               ۱۰۹

۳.۱۵       اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر): ۱۱۱

۳.۱۵.۱    مفهوم اعانه به ظالم:  ۱۱۱

۳.۱۵.۲    ادله حرمت اعانه به ظالم:   ۱۱۱

۳.۱۵.۳    اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی: ۱۱۳

۳.۱۵.۴    امر به معروف و نهی از منکر رسانه های خبری:                          ۱۱۵

۳.۱۶       سرقت  (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری): ۱۱۶

۳.۱۶.۱    مفهوم سرقت:  ۱۱۶

۳.۱۶.۲    جرم سرقت در نوشته های فقهی: ۱۱۷

۳.۱۶.۳    ادله حرمت سرقت:  ۱۱۷

۳.۱۶.۴    سرقت و حقوق معنوی:  ۱۱۷

۳.۱۷       تطفیف (کم فروشی): ۱۲۱

۳.۱۷.۱   مفهوم تطفیف:  ۱۲۱

۳.۱۷.۲    ادله حرمت تطفیف:  ۱۲۲

۳.۱۷.۳    کم فروشی در رسانه های جمعی: ۱۲۳

۳.۱۸       اختلال نظام(از هم گسیختگی امور مردم): ۱۲۴

۳.۱۸.۱    مفهوم نظام  و امنیت عمومی: ۱۲۵

۳.۱۸.۲    ادله حرمت اختلال نظام:                                                                                      ۱۲۶

۴   فصل سوم: بررسی عناوین فقهی خبر در برنامه های تلویزیونی (بررسی برنامه های نود و هفت) ۱۳۱

۴.۱        معرفی برنامه نود ۱۳۱

۴.۱.۱      بررسی برنامه نود: (گفتگو   با دکتر محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال) ۱۳۳

۴.۲        معرفی برنامه هفت.. ۱۳۴

۴.۲.۱      بررسی برنامه هفت: (گفتگو با خانم فریماه فرجامی بازیگر سینما). ۱۳۶

۵  منابع و مآخذ. ۱۳۸

۵  منابع و مآخذ. ۱۳۹

۵.۱   کتب و مقالات.. ۱۳۹

۵.۲    منابع اینترنتی   ۱۴۴

چکیده

بررسی احکام خبر و خبررسانی، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهیت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی مورد بحث قرار گرفته است. این عناوین عبارتند از: غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، تغریر جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف،اختلال نظام. در تمام عناوین، ادله فقهی، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شده اند. در پایان این نوشتار به بررسی مصداقی عناوین فقهی خبر و خبررسانی در برنامه های تلویزیونی پرداخته شده است.

این رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهای فقهی است که در عرصه خبر و خبررسانی، محدود کننده به شمار می آیند. می توان این مختصر را درآمدی بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در این نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دین مدار است.

مقدمه
علم فقه  پی گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامی بر آگاهی های اجتماعی دارند . این علم نمی تواند در قبال خبر و رسانه های جمعی که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی های اجتماعی هستند، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آنها داشته باشد. این مدعا با شواهدی از نقل و نیز عقل قابل تأیید است.

فقه در لغت به معنای فهم است و همین واژه در اصطلاح فقهاء به معنای آشنایی با احکام فرعی شرعی است، که از راه ادله تفصیلی آن یعنی قرآن، روایات ،عقل و اجماع بدست می آید و فقیه امروزه به فردی اطلاق می شود که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله تفصیلی آن باشد.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***