دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانلود پایان نامه

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱   پیشگفتار      ۲

۱.۱        مقدمه. ۲

۱.۲        خبر. ۲

۱.۲.۱      اهمیت بحث درباره خبر:       ۲

۱.۳        نگاهی به تحقیقات پیشین: ۳

۱.۴        ضرورت پژوهش: ۵

۲   فصل اول: کلیات ۹

۲.۱        آشنایی با ماهیت خبر. ۹

۲.۱.۱      تعریف خبر      ۹

۲.۱.۲      ارزش های خبری:  ۱۰

۲.۱.۳      ارزش های خبری از دیدگاه قرآن کریم: ۱۷

۲.۱.۴     باید و نباید های خبری:  ۱۸

۳   فصل دوم :عناوین فقهی خبر و وظایف مخبر  ۳۰

۳.۱        غیبت(بد گویی): ۳۰

۳.۱.۱      مفهوم غیبت  در کلام علمای لغت: ۳۰

۳.۱.۲      مفهوم غیبت در کلام فقها: ۳۰

۳.۱.۳      ادله حرمت غیبت: ۳۳

۳.۱.۴      حرمت استماع غیبت:  ۳۵

۳.۱.۵      موارد جواز غیبت:  ۳۷

۳.۱.۶      استفتائات درباره غیبت:  ۴۲

۳.۱.۷      غیبت و روزنامه نگاری جنجالی: ۴۳

۳.۲        تجسس( ورود به حریم خصوصی): ۴۴

۳.۲.۱      مفهوم تجسس:  ۴۴

۳.۲.۲      ادله حرمت تجسس:  ۴۵

۳.۲.۳      تجسس حرام و تجسس حلال: ۴۸

۳.۲.۴      تجسس و روزنامه نگاری تحقیقی:                                                          ۵۰

۳.۳        افشای اسرار ( انتشار مسائل خصوصی): ۵۳

۳.۳.۱      مفهوم افشای اسرار:  ۵۴

۳.۳.۲     ادله حرمت افشای اسرار:   ۵۴

۳.۳.۳      اسراری که افشای آنها جایز است: ۵۵

۳.۳.۴      افشای اسرار دولتی و مرتبط با امنیت و منافع کشور: ۵۷

۳.۳.۵      افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی افراد: ۵۷

۳.۴        نمیمه(سخن چینی): ۵۹

۳.۴.۱      مفهوم نمیمه:  ۵۹

۳.۴.۲      ادله حرمت نمیمه:  ۵۹

۳.۴.۳      نمیمه و هیاهوی رسانه ای: ۶۱

۳.۵        نشر اکاذیب (نشر مطالب غیر واقع): ۶۲

۳.۵.۱      مفهوم کذب:  ۶۲

۳.۵.۲      ادله حرمت دروغ و نشر اکاذیب: ۶۶

۳.۵.۳      ترویج بدعت در دین:  ۶۸

۳.۵.۴      مواردی که نشر اکاذیب و اخبار دروغ مجاز است: ۶۹

۳.۵.۵      نشر اکاذیب و روزنامه نگاری زرد: ۷۲

۳.۶        بهتان (نسبت دادن غیر واقع به دیگری): ۷۴

۳.۶.۱      مفهوم بهتان:  ۷۴

۳.۶.۳    بهتان در دستورالعمل برنامه سازی BBC:                                                 ۷۶

۳.۷        اضلال(پیام گمراه کننده): ۷۷

۳.۷.۱      مفهوم اضلال:   ۷۷

۳.۷.۲      ادله حرمت کتب ضاله:  ۷۸

۳.۷.۳      استفاده از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم: ۸۰

۳.۷.۴      اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا: ۸۱

۳.۸        اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی): ۸۲

۳.۸.۱      مفهوم اشاعه فحشاء:   ۸۲

۳.۸.۲      ادله حرمت اشاعه فحشاء: ۸۳

۳.۸.۳      حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم): ۸۴

۳.۸.۴      اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه: ۸۵

۳.۹        لهو (بیهوده گویی): ۸۷

۳.۹.۱      مفهوم لهو:  ۸۷

۳.۹.۲      ادله حرمت لهو:  ۸۸

۳.۹.۳      لهو و روز نامه نگاری عامه پسند: ۸۹

۳.۱۰       مدح من لا یستحق المدح (ستایش ناروا) : ۹۰

۳.۱۰.۱    ادله حرمت مدح من لا یستحق المدح: ۹۰

۳.۱۰.۲   مدح من لا یستحق المدح و آگهی های تجاری: ۹۱

۳.۱۱       تغریر جاهل )فریفتن نادان): ۹۳

۳.۱۱.۱    مفهوم تغریر:  ۹۳

۳.۱۱.۲    ادله حرمت تغریر جاهل:  ۹۴

۳.۱۱.۳   تغریر جاهل و فریب افکار عمومی:                                                          ۹۵

۳.۱۲       اضرار(ضرر زدن به غیر): ۹۶

۳.۱۲.۱    مفهوم ضرر:  ۹۶

۳.۱۲.۲    ادله حرمت اضرار:  ۹۷

۳.۱۲.۳    اضرار و آزادی مطلق رسانه های جمعی: ۹۸

۳.۱۳       سب واهانت(بد زبانی): ۱۰۰

۳.۱۳.۱    مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: ۱۰۰

۳.۱۳.۲    ادله حرمت سب واهانت:   ۱۰۱

۳.۱۳.۳    سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازی BBC: 104

۳.۱۴       اعانه براثم(کمک به گناه کردن): ۱۰۴

۳.۱۴.۱    مفهوم اعانه براثم:  ۱۰۴

۳.۱۴.۲    ادله حرمت اعانه براثم:  ۱۰۶

۳.۱۴.۳    شروط تحقق اعانه بر اثم:                                    ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. ۱۰۷

۳.۱۴.۴    اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:                               ۱۰۹

۳.۱۵       اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر): ۱۱۱

۳.۱۵.۱    مفهوم اعانه به ظالم:  ۱۱۱

۳.۱۵.۲    ادله حرمت اعانه به ظالم:   ۱۱۱

۳.۱۵.۳    اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی: ۱۱۳

۳.۱۵.۴    امر به معروف و نهی از منکر رسانه های خبری:                          ۱۱۵

۳.۱۶       سرقت  (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری): ۱۱۶

۳.۱۶.۱    مفهوم سرقت:  ۱۱۶

۳.۱۶.۲    جرم سرقت در نوشته های فقهی: ۱۱۷

۳.۱۶.۳    ادله حرمت سرقت:  ۱۱۷

۳.۱۶.۴    سرقت و حقوق معنوی:  ۱۱۷

۳.۱۷       تطفیف (کم فروشی): ۱۲۱

۳.۱۷.۱   مفهوم تطفیف:  ۱۲۱

۳.۱۷.۲    ادله حرمت تطفیف:  ۱۲۲

۳.۱۷.۳    کم فروشی در رسانه های جمعی: ۱۲۳

۳.۱۸       اختلال نظام(از هم گسیختگی امور مردم): ۱۲۴

۳.۱۸.۱    مفهوم نظام  و امنیت عمومی: ۱۲۵

۳.۱۸.۲    ادله حرمت اختلال نظام:                                                                                      ۱۲۶

۴   فصل سوم: بررسی عناوین فقهی خبر در برنامه های تلویزیونی (بررسی برنامه های نود و هفت) ۱۳۱

۴.۱        معرفی برنامه نود ۱۳۱

۴.۱.۱      بررسی برنامه نود: (گفتگو   با دکتر محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال) ۱۳۳

۴.۲        معرفی برنامه هفت.. ۱۳۴

۴.۲.۱      بررسی برنامه هفت: (گفتگو با خانم فریماه فرجامی بازیگر سینما). ۱۳۶

۵  منابع و مآخذ. ۱۳۸

۵  منابع و مآخذ. ۱۳۹

۵.۱   کتب و مقالات.. ۱۳۹

۵.۲    منابع اینترنتی   ۱۴۴

چکیده

بررسی احکام خبر و خبررسانی، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهیت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی مورد بحث قرار گرفته است. این عناوین عبارتند از: غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، تغریر جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف،اختلال نظام. در تمام عناوین، ادله فقهی، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شده اند. در پایان این نوشتار به بررسی مصداقی عناوین فقهی خبر و خبررسانی در برنامه های تلویزیونی پرداخته شده است.

این رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهای فقهی است که در عرصه خبر و خبررسانی، محدود کننده به شمار می آیند. می توان این مختصر را درآمدی بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در این نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دین مدار است.

مقدمه
علم فقه  پی گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامی بر آگاهی های اجتماعی دارند . این علم نمی تواند در قبال خبر و رسانه های جمعی که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی های اجتماعی هستند، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آنها داشته باشد. این مدعا با شواهدی از نقل و نیز عقل قابل تأیید است.

فقه در لغت به معنای فهم است و همین واژه در اصطلاح فقهاء به معنای آشنایی با احکام فرعی شرعی است، که از راه ادله تفصیلی آن یعنی قرآن، روایات ،عقل و اجماع بدست می آید و فقیه امروزه به فردی اطلاق می شود که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله تفصیلی آن باشد.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***