دانلود پایان نامه ارشد:مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

دانلود پایان نامه
 

مستندات قرآنی و روایی انسان شناسی

علامه حسن زاده آملی

 

استاد راهنما:

جناب حجه الاسلام و المسلمین  دکتر  رضا  الهی منش

 

استاد مشاور:

جناب حجهالاسلام و المسلمین  علی فضلی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

۱.تعریف و تبیین موضوع. ۲

۲.دلایل خاص انتخاب موضوع. ۳

۳.پرسشهای تحقیق.. ۴

۴.فرضیه. ۴

۵.پیش فرض های ضروری تحقیق.. ۶

۶.پیشینه تحقیق.. ۶

۷.اهداف اصلی تحقیق.. ۷

۸.اهمیت تحقیق.. ۷

۹.فایده تحقیق.. ۸

فصل اول: ماهیت انسان شناسی

۱.انسان شناسی.. ۱۰

۲.رویکرد های انسان شناسی بر اساس روش… ۱۰

۲-۱. انسانشناسی تجربی یا علمی.. ۱۱

۲-۲. انسانشناسی شهودی یا عرفانی.. ۱۱

۲-۳. انسانشناسی فلسفی.. ۱۲

۲-۴. انسانشناسی دینی.. ۱۳

۳.برتری انسان شناسی دینی.. ۱۴

۳-۱. جامعیت… ۱۴

۳-۲. توجه به مبدأ و معاد. ۱۵

۳-۳. اتقان. ۱۵

۳-۴. بینش ساختاری.. ۱۵

۴.انسان شناسی از دیدگاه علامه حسن زاده ۱۶

۴-۱. شناخت انسان طریق معرفت خدا ۱۸

۴-۲. برتری شناخت انسان بر دیگر علوم. ۱۹

۴-۳. مستندات قرآنی و روایی بر ضرورت شناخت انسان. ۲۰

۵.نتیجه. ۲۵

فصل دوم: ماهیت انسان

درآمد. ۲۷

۱.انسان موجودی طبیعی و فرا طبیعی.. ۲۸

۱-۱.تعریف نفس انسانی(بعد فرا طبیعی) ۲۹

۲.مراتب وجودی انسان. ۳۰

۲-۱. روایتی بر ذو مراتب بودن حقیقت فرا طبیعی انسان. ۳۱

۲-۲. مستندات قرآنی و روایی بر تجرد برزخی و عقلی نفس… ۳۵

۲-۲-۱. آیات قرآنى.. ۳۶

۲-۲-۲.  روایات… ۳۹

۲-۳. مستندات روایی بر فوق تجرد بودن نفس. ۴۵

۳.مراتب وجودی انسان از منظری دیگر. ۵۱

۳-۱. ارواح انسانی و علت تعدد آن. ۵۱

۳-۲.مراتب دیگرانسان و سر آن. ۵۷

۳-۲-۱. مراتب نفس در عرفان. ۵۸

۳-۲-۲. مراتب نفس در فلسفه. ۵۸

  1. رابطه نفس و بدن. ۵۹

۴-۱. بدن اخروی.. ۶۱

۵.مراتب کلی ادراکی انسان. ۶۴

۶.تعریف حقیقی انسان. ۶۵

۷.نتیجه: ۶۶

فصل سوم: انسان و جهان

درآمد. ۶۸

۱.مراتب هستی و جهان. ۶۸

۱-۱. حضرات خمس  در عرفان. ۶۸

۱-۱-۱. حضرت اول. ۶۹

هـ) عدم اطلاق حضرت بر غیب مطلق از دیدگاه قیصری.. ۷۱

۱-۱-۲. حضرت دوم (مرتبه ارواح) ۷۱

۱-۱-۳. حضرت سوم (مرتبه مثال) ۷۲

۱-۱-۴. حضرت چهارم (مرتبه عالم اجسام) ۷۲

۱-۱-۵. حضرت پنجم (مرتبه انسان کامل) ۷۲

۱-۲. مراتب چهار گانه عالم به بیان فلاسفه. ۷۳

۱-۲-۱. عالم ناسوت… ۷۳

۱-۲-۲. عالم ملکوت… ۷۳

۱-۲-۳. عالم جبروت… ۷۴

۱-۲-۴. عالم لاهوت… ۷۴

۲.مطابقت مراتب انسان با هستی(تطابق کونین) ۷۴

۲-۱. انسان یک هویت ممتده از فرش تا عرش… ۷۶

۲-۲.مقارنه هستی و نفس آدمی.. ۷۷

۳-۱.رابطه ادراک آدمی با مراتب عالم. ۷۸

۳-۲. ارتباط انسان در مرتبه کامل ادراکی با هستی.. ۷۸

۴.نتیجه. ۷۹

فصل چهارم: انسان و معاد

درآمد. ۸۱

۱.ماهیت مرگ… ۸۱

۱-۱. تفاوت فوت با وفات… ۸۲

۱-۲. ماهیت مرگ در روایات… ۸۲

۲.قبر و برزخ در مرتبه مثالی نفس… ۸۴

۲-۱. قبر حقیقی و مجازی و اینکه قبر حقیقی همان برزخ است… ۸۵

۲-۲. مدت مکث انسان در قبر و تکامل او در برزخ.. ۸۷

۳.تجسم اعمال و صورت انسان در برزخ.. ۸۸

۳-۱.ملکات نفس موادّ صور برزخى‏اند. ۹۱

۳-۲.تجسم اعمال انسان به صور ملکوتیه‏ ۹۳

۴.ارتباط انسان بعد از مرگ با عالم. ۹۸

۵.تکامل‏ برزخى‏ ۹۹

۵-۱.چه کسانی در برزخ تکامل دارند. ۱۰۲

۶.تناسخ.. ۱۰۳

۶-۱.تناسخ باطل و تناسخ صحیح.. ۱۰۵

  1. معاد جسمانی و روحانی.. ۱۰۸

۷-۱.جسم در اصطلاح آیات و روایات… ۱۰۹

۸.قیامت و بعث… ۱۱۱

۹.نتیجه. ۱۱۱

فصل پنجم: انسان کامل

۱.انسان کامل.. ۱۱۳

۱-۱.تاریخچه اصطلاح انسان کامل.. ۱۱۳

۱-۲.ماهیت و حقیقت انسان کامل.. ۱۱۴

۲.اسماء الله.. ۱۱۴

۲-۱.اسم تکوینی و اسم لفظی.. ۱۱۴

۲-۲.فضل اسماء بر یکدیگر و اتصاف انسان کامل به اسم اعظم. ۱۱۵

۲-۳.قدرت نفس ناطقه به مظهر اسماء شدن. ۱۱۶

۲-۴.تعلیم اسماء به انسان کامل و استمرار خلافت الهی او. ۱۱۷

۲-۵.خلافت الهیه انسان ومصداق اتم آن در عصر حاضر. ۱۱۸

۳.ولایت تکوینى و تشریعى‏ ۱۱۹

۳-۱.برتری ولایت بر رسالت و نبوت… ۱۲۱

۳-۲.علت استمرار ولایت و انقطاع نبوت ورسالت انسان کامل.. ۱۲۱

۳-۳. برگشت ولایت تکوینی و تشریعی به یک ولایت… ۱۲۳

۳-۴. علت نصب ولی.. ۱۲۴

۳-۵. ولایت محبوبی و محبی.. ۱۲۴

۴.اوصاف و مقامات انسان کامل.. ۱۲۵

۴-۱.ولی الله.. ۱۲۵

۴-۲.خلیفه الله.. ۱۲۵

۴-۲-۱.خلافت مرتبه‏ایست جامع جمیع مراتب عالم‏ ۱۲۶

۴-۳.قطب زمان. ۱۲۷

۴-۴.مصلح بریه الله.. ۱۲۸

۴-۵.معدن کلمه الله.. ۱۲۹

۴-۶.حجه الله.. ۱۲۹

۴-۶-۱.فیوضات انسان کامل در زمان غیبت ظاهری.. ۱۳۰

۴-۶-۲.امکان دوام طولانی بدن عنصری انسان کامل در وساطت فیض…. ۱۳۱

۴-۷.عقل مستفاد. ۱۳۱

۴-۷-۱.انسان کامل ثمره شجره وجود. ۱۳۲

۴-۷-۲.حرکت وجودیه و ایجادیه حرکت حبّى.. ۱۳۳

۴-۸.انسان کامل مؤید به روح القدس… ۱۳۳

۴-۸-۱.قوت حدس‏ و بی نیازی انسان کامل از فکر. ۱۳۴

۴-۸-۲.مراتب انسانها از غبى تا غنى‏ ۱۳۵

۴-۸-۳.انسان کامل صاحب نفس مکتفى.. ۱۳۸

۴-۹.انسان کامل محلّ مشیه اللّه است‏ ۱۳۸

۴-۱۰.انسان کامل صاحب مرتبه قلبیه. ۱۳۹

۴-۱۰-۱.تعریف قلب و وجه تسمیه آن‏ ۱۴۰

۵.نتیجه. ۱۴۱

۶.کلام آخر در تعریف حقیقی انسان. ۱۴۲

فهرست مهم ترین منابع و مأخذ. ۱۴۴

 

چکیده

این تحقیق در حوزه انسان شناسی به مستدات قرآنی و روایی انسان شناسی از دیدگاه علامه حسن زاده پرداخته که در کلیّات به تبیین موضوع, هدف, ضرورت انسان شناسی و… به سبب زیر بنایی بودن آن نسبت به علوم دیگر پرداخته و در فصل اول به انواع انسان شناسی فلسفی، دینی، علمی وعرفانی و بر برتری انسان شناسی دینی به خاطر اتقان, جامعیت و توجه به تمام ابعاد انسانی بر دیگر مکاتب تاکید کرده و مستندات قرآنی و روایی که در آثار علامه بر اهمیت انسان شناسی است ذکر شده، در فصل دوم به بررسی حقیقت انسان و مراتب آن از مرتبه جسمانی و تجرد خیالی، عقلی و فوق عقلانی آن پرداخته است و در فصل چهارم از تطابق حقیقت انسان با عالم  به عنوان کون جامع بحث شده و در فصل پنجم به حقیقت معاد که شانی از شئون انسان است پرداخته شده و در نهایت در فصل ششم وارد بحث انسان کامل که ثمره وجود و مظهر اتم اسماء الهی است شده است.

واژگان کلیدی:  انسان، انسان شناسی، انسان کامل، روایی، حسن حسن زاده، قرآنی, مستندات، نفس.

کلیّات

۱.تعریف و تبیین موضوع

از میان سه  موضوع محوری و اساسی در اندیشه بشری یعنی خدا، انسان و جهان، ، که در طول تاریخ و در همه جوامع بشری پرسش های مهمی  درباره آنها طرح شده و همه تلاش فکری انسان به دنبال  پاسخ های درست و مناسب به آنهاست. شناخت انسان به عنوان آن سوی سکه معرفت خداوندی اهمیت ویژه ای داشته و دارد. و می توان گفت که انسان شناسی یکی از مهم ترین و کهن ترین دانش ها  به شمار می آید، چراکه انسان همیشه دنبال یافتن منشاء پیدایش خود بوده و به همین منظور افسانه ها و داستان های فراوانی نیز ساخته و پرداخته است. شناخت حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام هستی از جمله مسائلی است که هم در مشرق زمین و هم در مغرب زمین هم در  شرایع توحیدی  مثل اسلام مسیحیت و یهودیت و هم ادیان غیر توحیدی مثل هندوئیسم و بودیسم (با نگرش های مختلف) و هم در مکاتب فلسفی و عرفانی  مورد توجه بوده است. لذا امروزه این موضوع  چنان گسترده است که به طور کلی هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان، بُعد یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد، می توان «انسان شناسی» نامید.

انسان شناسی، گونه های مختلفی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش، از یکدیگر متمایز می شوند. این مقوله را می توان بر اساس «روش»، به انسان شناسی تجربی، فلسفی، عرفانی، و دینی تقسیم کرد:

الف) انسان شناسی تجربی یا علمی؛ نوعی از انسان شناسی است که با روش تجربی به بررسی انسان می پردازد،

ب) انسان شناسی شهودی یا عرفانی؛ در انسان شناسی عرفانی بر مبنای علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی در مورد انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوه دست یابی انسان به کمال پرداخته می شود.

ج) انسان شناسی فلسفی؛ انسان شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، دنبال شناخت ماهیت انسان به صورت قضیه حقیقیه است. این نوع معرفت، همه انسان های گذشته و حال و آینده را مصادیق موضوع خود می داند و روش آن، تعقل و بهره مندی از عقل است. در انسان شناسی فلسفی مسائلی از قبیل اینکه آیا انسان علاوه بر بدن، ساحت دیگری چون نفس دارد؟ درصورت تعدد ساحت های وجودی وی، کدام یک از آنها حقیقت انسان را تشکیل می دهد؟ ج) تعریف نفس و ادله وجود و تجرد آن چیست؟ د) رابطه نفس و بدن چگونه است؟ ه) کدام یک از نفس و بدن در آفرینش مقدم هستند؟ و….

د) انسان شناسی دینی؛ در این نوع از انسان شناسی ابعاد، ویژگی ها، حقایق و ارزش های گوناگون انسانی از طریق مراجعه به متون مقدس دینی- کتاب و سنت-  و با استخدام دیگر روشهای مورد نیاز به دست می آید.

شکی نیست که دانش بشری چه تجربی و فلسفی و یا حتی عرفانی آن خالی از اوهامات و مغالطات نیست، لذا هر مسئله ای که با وحی الهی و متون دینی تطبیق داشته و راه او را روشن تر کند برای او اطمینان بخشتر خواهد بود و در میان اندیشمندان ما نیزجمع بین تمام روش ها  عرضه دست آورد های علمی بر نصوص دینی و الهی بسیار اهمیت داشته است. از این رو برآن شدیم تا این مسئله را از دیدگاه علامه حسن زاده آملی که سالیانی متمادی مسائل را با این مبنا که قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه : ۱۶۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***