دانلود پایان نامه ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :مدیریت کشاورزی

عنوان : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

 

گروه آموزشی مدیریت کشاورزی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

 رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

 

عنوان:

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

 

استاد راهنما:

 دکترمحمدصادق اللهیاری

 

استاد مشاور:

دکترعلی‌رضا صیداوی

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول: کلیات تحقیق  
۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴-۱- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵- محدوده‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵-۱- محدوده مکانی ………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵-۲- محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵-۳- محدوده موضوعی ……………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶- تعریف واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………………………… ۶
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول

 
۲-۱- مروری بر فعالیت نوغانداری  ……………………………………………………………………………………… ۹
۲-۱-۱- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………… ۹
۲-۱-۲- نوغانداری و تولیدات آن…………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۱-۳- سابقه نوغانداری ………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۱-۴- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران ……………………………………………………………………….

بخش دوم

۱۱

 

۲-۲- پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی …………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۳- پیش‌نگاشته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۴- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶
   
فصل سوم: روش تحقیق  
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۳-۲- محدوده جغرافیایی تحقیق …………………………………………………………………………………………..

۳- ۳- نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….

۲۹

۳۱

۳-۴- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۵- روش نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۳-۶- برآورد حجم نمونه‌ها …………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۳-۷- روش گردآوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳-۸- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….

۳- ۹- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………

۳۳

۳۴

۳-۹-۱- متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۹-۲- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۱۰- فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۱۱- روش­های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………… ۳۴
۳-۱۱-۱- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۱۱-۲- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………… ۳۵
   
فصل چهارم: یافته­های تحقیق  
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده­ها (آمار توصیفی) ………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۲-۱- منطقه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۲-۲- جنس……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۴-۲-۳- سن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۴-۲-۴- تعداد افراد تحت تکفل ……………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۲-۵- سابقه نوغانداری ………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۴-۲- ۶- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۴-۲-۷- فعالیت‌های غیرنوغانداری …………………………………………………………………………………… ۴۱
۴-۲-۸- درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرنوغانداری ……………………………………………………………. ۴۲
۴-۲-۹- درآمد حاصل از نوغانداری …………………………………………………………………………………. ۴۲
۴-۲-۱۰- تعداد تلمبار …………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۴-۲-۱۱- نوع مالکیت تلمبار …………………………………………………………………………………………. ۴۴
۴-۲-۱۲- مساحت تلمبار ………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۴-۲-۱۳- تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده (۱۳۹۲) ……………………………………………… ۴۵
۴-۲-۱۴-  نوع تلمبار…………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴- ۲-۱۵- مساحت توتستان……………………………………………………………………………………………

۴- ۲-۱۶- مالکیت توتستان…………………………………………………………………………………………….

۴۶

۴۶

۴- ۲-۱۷- دسترسی به روش درختکاری در توتستان…………………………………………………………… ۴۷
۴-۲-۱۸- نحوه آشنایی با نوغانداری………………………………………………………………………………… ۴۷
۴-۲-۱۹- علت فعالیت نوغانداری…………………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۲-۲۰- برخورداری از خدمات بیمه……………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۲-۲۱- فروش تضمینی پیله تر تولیدی…………………………………………………………………………. ۴۹
۴-۲-۲۲- مرجع مورد تمایل نوغاندار برای فروش پیله ………………………………………………………. ۴۹
۴-۲-۲۳- شرایط عرضه به بازار ………………………………………………………………………………………. ۴۹
۴-۲-۲۴- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه‌های شخصی نوغاندار ……………………………………………………………………………………………………………….  

۵۰

۴-۲-۲۵- میزان درک نوغاندار از روش‌های نوین ارائه شده توسط مروجین ………………………….. ۵۱
۴-۲-۲۶- استفاده از تسهیلات بانکی ………………………………………………………………………………… ۵۱
۴-۲- ۲۷- شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………….. ۵۲
۴-۲-۲۸- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار …………………………………………………….. ۵۲
۴-۲-۲۹- تاثیر مروجان در تصمیم نوغانداران برای پرورش کرم ابریشم ……………………………….. ۵۳
۴-۲-۳۰- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های ۸۸ تا۹۰ ……………………………………… ۵۳
۴-۲-۳۱- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ……………………………………………………. ۵۴
۴-۲-۳۲- تخریب توتستان ……………………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۲-۳۳- میزان آشنایی با نوغانداری ……………………………………………………………………………….. ۵۵
۴-۲-۳۴- راه‌های کسب اطلاع درباره نوغانداری ……………………………………………………………….. ۵۶
۴-۲-۳۵- علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………………………………………………………….. ۵۶
۴-۲-۳۶- درآمدزایی نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش ………………………………………… ۵۷
۴-۲- ۳۷- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی ……… ۵۸
۴-۲-۳۸- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با امکانات  نوغانداری …. ۵۸
۴-۲-۳۹- دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………………………………………………….. ۵۹
۴-۲-۴۰- تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار ……………………………………………………………………. ۶۰
۴-۲-۴۱- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………. ۶۱
۴-۲-۴۲- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری …………………………………. ۶۱
۴-۲-۴۳- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده …………………………………………………………….. ۶۲
۴-۲-۴۴- سابقه نوغانداری کشاورزان غیر نوغاندار ……………………………………………………………. ۶۲
۴-۲-۴۵- امکانات نوغانداری کشاورزان غیرنوغاندار …………………………………………………………. ۶۲
۴-۲-۴۶- عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری از دیدگاه نوغانداران و غیرنوغانداران ……………………………………………………………………………………………………….  

۶۳

۴-۳- بخش آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۳-۱- همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته …………………………………………………….. ۶۴
۴-۳-۳-۱- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و منطقه مورد فعالیت ………………………………….. ۶۴
۴-۳-۳-۲- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و جنسیت …………………………………………………. ۶۴
۴-۳-۳-۳- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تحصیلات ……………………………………………… ۶۴
۴-۳-۳-۴- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری ………………………………. ۶۵
۴-۳-۳-۵- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار ………………………………….. ۶۵
۴-۳-۳-۶-همبستگی بین پذیرش نوغانداری و درآمدزایی آن با توجه به کوتاهی زمان پرور… ۶۵
۴-۳-۳-۷- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار …… ۶۶
۴-۳-۳-۸- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و شیوه های پرورش ارائه شده توسط مروجین . ۶۶
۴-۳-۳-۹- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و دلایل عدم شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری …………………………………………………………………………………………………………  

۶۶

۴-۳-۳-۱۰- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار ………………………… ۶۷
۴-۳-۳-۱۱- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ……………………………………………………………………………………………………….  

۶۷

۴-۳-۳-۱۲- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با فعالیت­های نوغانداری ………………………………………………………………………….  

۶۷

۴-۳-۳-۱۳- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ….. ۶۸
۴-۳-۳-۱۴- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و راه‌های کسب اطلاع از نوغانداری …………… ۶۸
   
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات  
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۵-۲- محدودیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۵-۳- نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۵-۴- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
   
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….

پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..

۸۱

۸۸

۹۵

   

 

جدول ۲-۱- مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان از نظر منطقه …………………………………………………………………. ۳۷
جدول ۴– ۲- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. ۳۸
جدول ۴- ۳- توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… ۳۹
جدول ۴- ۴- توزیع فراوانی وضعیت افراد تحت تکفل پاسخ دهندگان ……………………………………………… ۳۹
جدول ۴- ۵- توزیع فراوانی وضعیت سابقه نوغانداری پاسخ دهندگان……………………………………………….. ۴۰
جدول ۴- ۶- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… ۴۱
جدول ۴- ۷- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب فعالیت‌های غیرنوغانداری ………………………………………….. ۴۱
جدول ۴- ۸- توزیع فراوانی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر نوغانداری …………………………………………… ۴۲
جدول ۴- ۹- توزیع فراوانی درآمد حاصل از نوغانداری پاسخ دهندگان ……………………………………………. ۴۳
جدول ۴- ۱۰- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد تلمبار تحت مالکیت ………………………………………… ۴۴
جدول ۴- ۱۱- نوع مالکیت تلمبار ………………………………………………………………………………………………… ۴۴
جدول ۴- ۱۲- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب مساحت تلمبار ………………………………………………………. ۴۴
جدول ۴- ۱۳- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده در سال ۱۳۹۲… ۴۵
جدول ۴- ۱۴- توزیع فراوانی برحسب نوع تلمبار ………………………………………………………………………….. ۴۶
جدول۴- ۱۵- مساحت توتستان به (متر مربع) ……………………………………………………………………………….. ۴۶
جدول۴- ۱۶- مالکیت توتستان ……………………………………………………………………………………………………. ۴۶
جدول ۴- ۱۷- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب روش درختکاری توت …………………………………………….. ۴۷
جدول ۴- ۱۸- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب نحوه آشنایی با نوغانداری ………………………………………… ۴۷
جدول ۴- ۱۹- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب علت فعالیت نوغانداری ……………………………………………. ۴۸
جدول ۴- ۲۰- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب برخورداری از خدمات بیمه در سال ۱۳۹۱ …………………. ۴۸
جدول ۴- ۲۱- توزیع فراوانی برحسب فروش تضمینی پیله تر تولیدی ……………………………………………… ۴۹
جدول ۴- ۲۲- تمایل فرد برای فروش پیله ……………………………………………………………………………………. ۴۹
جدول ۴- ۲۳- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دیدگاه شرایط عرضه محصول به بازار ……………………….. ۵۰
جدول ۴- ۲۴- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان هماهنگی شیوه های ترویجی با تجربه‌های شخصی ۵۰
جدول ۴- ۲۵- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان درک نوغاندار از روشهای نوین ارائه شده ………….. ۵۱
جدول ۴- ۲۶- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب استفاده از تسهیلات بانکی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ ………. ۵۱
جدول ۴- ۲۷- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب شرکت در کلاسهای آموزش ……………………………………. ۵۲
جدول ۴- ۲۸- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار ………………………………………………………….. ۵۲
جدول ۴- ۲۹- تاثیر مروجان در تصمیم نوغاندارا ن برای پرورش کرم ابریشم ……………………………………. ۵۳
جدول ۴- ۳۰- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های ۸۸ تا۹۰ …………………………………………… ۵۳
جدول ۴- ۳۱-  وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ………………………………………………………… ۵۴
جدول ۴- ۳۲- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب وضعیت تخریب توتستان …………………………………………. ۵۵
جدول ۴- ۳۳- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان آشنایی با نوغانداری ………………………………………… ۵۵
جدول ۴- ۳۴- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب راه‌های کسب اطلاع در مورد نوغانداری …………………….. ۵۶
جدول ۴- ۳۵- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………….. ۵۷
جدول ۴- ۳۶- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب درآمدزایی نوغانداری ……………………………………………… ۵۷
جدول ۴- ۳۷- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نوغانداری نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی ۵۸
جدول ۴- ۳۸- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده ………………. ۵۹
جدول ۴- ۳۹- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………….. ۶۰
جدول ۴- ۴۰- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار …………………………….. ۶۰
جدول ۴- ۴۱- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی ……………………… ۶۱
جدول ۴- ۴۲- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری ………………………………………. ۶۱
جدول ۴- ۴۳- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ………………………………………………………………….. ۶۲
جدول ۴- ۴۴- توزیع فراوانی کشاورزان غیر نوغاندار برحسب دارا بودن سابقه نوغانداری ………………….. ۶۲
جدول ۴- ۴۵- توزیع فراوانی کشاورزان غیرنوغاندار برحسب دارا بودن امکانات نوغانداری ……………….. ۶۳
جدول۴- ۴۶- بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری ………………………………………. ۶۳
جدول ۴- ۴۷- آماره  X2…………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول ۴- ۴۸- آزمون t مقایسه دو گروه مستقل …………………………………………………………………………….. ۶۹
جدول ۴- ۴۹- آماره یومن ویتنی …………………………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول ۴- ۵۰- آماره دو جمله­ای ………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

 

۶ نمودار ۲- ۱- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور و استان گیلان ……………………………………
۶ نمودار ۲- ۲-  تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور ……………………………………………………….
۳۰ شکل ۱-۱- شهرستان لنگرود (به تفکیک بخش و دهستان) ………………………………………………………………
۳۱ شکل ۱-۲- شهرستان شفت (به تفکیک بخش و دهستان) ………………………………………………………………..
۸۸ ضمیمه ۱- پرسشنامه‌ها………………………………………………………………………………………………………………..
   

 

چکیده

این تحقیق تلاش کرده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را بررسی نموده، دلایل عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد واکاوی قراردهد. بدین منظور جامعه نوغانداران مناطق لنگرود و شفت با توجه به اهمیت این دومنطقه در نوغانداری استان، با دارا بودن بیشترین خانوار نوغاندار بعنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شد. براساس تعداد افراد جامعه (۴۱۸۷N=) تعداد نمونه محاسبه گردید(۱۹۸n=) و به تبع آن تعداد افراد گروه دوم مورد مطالعه که شامل کشاورزان غیرنوغاندار این مناطق بودند نیز مشخص شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌هایی که سؤالات آنها براساس اهداف تحقیق، مطالعات پیشین و با همکاری کارشناسان مربوط طراحی گردیده بود جمع‌آوری شد. به منظور بررسی ویژگی­های فردی شامل سن افراد مورد مطالعه، سابقه فعالیت در نوغانداری، تعداد افراد تحت تکفل، میزان تحصیلات، مساحت توتستان ها، تعداد تلمبار ونوع مالکیت آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فعالیت نوغانداری و نیز فعالیت­های غیر نوغانداری به تناسب موضوع از آماره‌های توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، واریانس وغیره استفاده گردیده، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی ارایه شد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی اهداف تحقیق وآزمون فرضیات آن، به تناسب موضوع و با توجه به متغیرهای پژوهش آزمون کای اسکوئر، آزمونt دو گروه مستقل، ‌آزمون U من ویتنی ‌و آزمون دوجمله‌ای مورد استفاده قرار گرفت. علاوه براین تعدادی از پرسش­ها که عموماَ مربوط به تأثیر سیاست­های حمایتی بر پذیرش نوغانداری بود با استفاده از مقیاس لیکرت اندازه­گیری گردید. نتایج تحقیق نشان داد تمامی ویژگی‌های فردی غیر از جنسیت یعنی سن، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات، سابقه نوغانداری و نیز ویژگی‌های فنی، اقتصادی و آموزشی همچون نوع مالکیت تلمبار، درآمدزا بودن نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی، تمایل به بازسازی تلمبار، تمایل به شرکت در کلاس‌های نوغانداری و نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری با پذیرش نوغانداری دارای رابطه متقابل می‌باشند. همچنین بررسی‌ها نشان داد در مورد تأثیر تمامی سیاست‌های حمایتی یعنی اعطای وام و تسهیلات برای بازسازی و ساخت تلمبار، بیمه پرورش کرم ابریشم، آموزش و ترویج نوغانداری و فعالیت‌های مرتبط، توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله بین دو گروه مورد بحث تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج تمامی سیاست‌های حمایتی برشمرده شده بر پذیرش نوغانداری مؤثر بوده‌اند. با این حال  توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله در هر دو گروه نوغاندار و غیر نوغاندار بیشترین تأثیر را در پذیرش نوغانداری داشته است.

واژگان کلیدی: پذیرش،  نوغانداری، گیلان

 

مقدمه

تولید بیشتر، توزیع عادلانه ثروت، به دست آوردن سطح معیشت بالاتر و تأمین زندگی آسوده‌تر، هدف عمومی جوامع کنونی است که هریک به اشکال گوناگون در پی تحقق آن هستند (کشاورز،۱۳۸۹). عموماّ در کشورهای درحال توسعه، ساختار و اساس توسعه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه کشاورزی است. بنابراین کشورهایی که اساس آنها بر کشاورزی استوار است مزیت نسبی بیشتری در تولید دارند (کیانی راد،۱۳۸۹).

نوغانداری و تولید فراورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند در کنار سایر فعالیت‌های کشاورزی در یک دوره کوتاه‌مدت درآمدی را عاید خانوارهای روستایی نماید. وجود شرایط اقلیمی و امکانات مساعد توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم در ایران و اشتغال‌زایی این فعالیت در بهره‌گیری از بیکاری‌های پنهان و نیروهای متمرکز در روستا از یک سو و گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از سوی دیگر، می‌تواند درجهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشاورزان مؤثر باشد (راهی، ۱۳۹۰).

سیرتاریخ نوغانداری در ایران با سابقه دیرینه‌اش نشان می‌دهد که این حرفه طی دوره‌های مختلف و در مواجهه با موانع و مشکلات گوناگون هیچگاه ازبین نرفته و فراموش نگردیده بلکه همچنان افتان وخیزان مسیر خود را طی نموده‌است.

تاریخ کهن ابریشم جهان گواهی موثر بر حضور ایرانیان در تولید و تجارت این محصول و تولید بافته‌های ابریشمی نفیس از زمان‌های دور تا به امروز می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این صنعت به‌علاوه صنعت فرش اشتغال‌زایی آن است. در صنعت ابریشم از مرحله نوغانداری تا تبدیل نهایی، مشاغل زیادی وجود دارد که بعضاً مشاغل دائمی هستند.

در این راستا رویکرد منطقی و برنامه ریزی شده به فعالیت‌های جانبی کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع دستی با افزایش سطح اشتغال و ایجاد درآمد نیز می‌تواند ضمن حفظ بافت روستایی به توسعه و احیاء آن کمک شایانی کرده، روستانشینی را اقتصادی‌تر نماید. نوغانداری و مشاغل مرتبط با آن مانند قالی‌بافی و تولید فراورده‌های ابریشمی از جمله این فعالیت‌ها می‌باشد که قادر است ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و به‌کارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاّ مناسبی را عاید خانوار روستایی نماید. به همین سبب بررسی علل گرایش کشاورزان و نیز عدم اقبال گروهی دیگر از آنان نسبت به این صنعت حائز اهمیت است.

تعداد صفحه : ۱۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***