دانلود پایان نامه ارشد:روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرری

دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A »

گرایش : برنامه ریزی روستایی

عنوان :

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین

(بخش کشاورزی)

استاد راهنما :

دکتر محمود رحمانی

استاد مشاور :

دکتر اکبر قویدل

تابستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..۱

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………. ۲

هدف…………………………………………………………………………………………….. ۵

سوال های تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۶

فرضیه ……………………………………………………………………………………………۷

روش و ابزار تحقیق …………………………………………………………………………… ۷

محدودیت ها ……………………………………………………………………………………. ۸

روائی مطالعه ………………………………………………………………………………….. ۸

پایایی مطالعه …………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۹

تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن …………………………………………………… ۱۰

۲-۱- آب هوا (اقلیم) ……………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- عناصر آب و هوایی

۲- ۲-۱-  دما …………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۲ – تاثیر تابش بر دما ………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲-۱- مناطق انرژی تابشی ایران ……………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳- بارش ………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۳-۱- نواحی بارشی ایران ……………………………………………………………… ۱۸

۲-۳ – عوامل آب و هوایی

۲-۳-۱- عرض جغرافیایی و تابش ………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۲- دوری و نزدیکی به دریا …………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۳- ارتفاع از سطح دریا ……………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۴ – رطوبت ……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۴-۱- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ………………………………………………….۲۳

۲-۳-۵ باد ……………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴- خشکسالی ……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱- انواع عمده خشکسالی ……………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۲- خشکسالی در ایران ………………………………………………………………… ۲۸

پدیده ال نینو ………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۳- انواع خشکسالی ……………………………………………………………………. ۳۱

خشکسالی هواشناسی ………………………………………………………………………… ۳۲

خشکسالی کشاورزی ………………………………………………………………………… ۳۳

خشکسالی هیدرولوژیکی ……………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴-۴- آغاز و خاتمه خشکسالی …………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۵- فراوانی خشکسالی …………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۶- وسعت منطقه ای خشکسالی ……………………………………………………….. ۳۹

۲-۴-۷- دوره تناوبی رخداد خشکسالی …………………………………………………….. ۳۹

۲-۵- تعاریف و مفاهیم توسعه ………………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۱- شاخص های توسعه ………………………………………………………………… ۴۵

۲-۶- مفاهیم توسعه پایدار …………………………………………………………………… ۴۷

۲-۶-۱- شاخص های توسعه پایدار …………………………………………………………. ۴۹

۲-۷-۱- تعریف روستا ………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۲- توسعه روستایی ……………………………………………………………………. ۵۰

۲-۸-۱- برنامه چیست ؟ …………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۸-۲- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ………………………………….. ۵۴

فصل سوم : معرفی ناحیه مورد مطالعه  ( شناخت وضعیت موجود ناحیه)

۳-۱- موقعیت ، وسعت و تقسیمات کشوری ……………………………………………….. ۵۵

۳-۲- جغرافیای طبیعی

۳-۲-۱ ناهمواری ها ………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۲-۲- زمین شناسی ……………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۳ آب و هوا

۳-۳-۱ دما ……………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳-۲- بارش ……………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۳-۳- رطوبت نسبی ………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۳-۴- تبخیر و تعرق ………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۳-۵- یخبندان ……………………………………………………………………………… ۷۰

۳-۳-۶- بادها …………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴- پوشش گیاهی ………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۵- ویژگی های جمعیتی

۳-۵-۱- – تعداد جمعیت در سالهای ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰ ……………………………. ۷۳

۳-۵-۲- میزان جمعیت در سال آماری ۱۳۸۵ به تفکیک بخش …………………………… ۷۴

۳-۵-۳- میزان جمعیت در سال آماری ۱۳۹۰ به تفکیک بخش …………………………… ۷۵

۳-۵-۴- نرخ رشد در سه دوره آماری ……………………………………………………… ۷۷

۳-۵-۵-تعداد خانوار …………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۵-۶ میزان جمعیت بر اساس سن های و جنسیت سال ۱۳۸۵………………………….. ۸۰

۳-۵-۶- بار تکفل در دوره آماری ۱۳۸۵ ………………………………………………….. ۸۱

۳-۵-۷-تعدادجمعیت باسواد و بی سواد به تفکیک بخش …………………………………… ۸۲

۳-۵- ۸- میزان جمعیت به تفکیک دهستان در سال ۱۳۸۵………………………………… ۸۴

۳-۵-۹- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت …………………… ۸۷

۳-۶- وضعیت اقتصادی ……………………………………………………………………… ۸۹

۳-۶-۱- وضع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس …………………………. ۸۹

۳-۶-۲- جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر بر اساس گروههای عمده شغلی ……………….. ۹۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………… ۹۳

۴- ۱- شرایط آب و هوایی

۴-۱-۱- بررسی  وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی ………….. ۹۴

۴-۱-۲- بررسی وضعیت دما و بارش و عملکرد آن ………………………………………. ۹۹

۴-۲ – تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر کشاورزی …………………………………. ۱۰۰

۴-۲-۱- ساختار توپوگرافی

۴-۲-۱-۱ مزایای ساختار توپوگرافی ……………………………………………………… ۱۰۰

۴-۲-۱-۲- معایب ساختار توپوگرافی ……………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۲- ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی

۴-۲-۲-۱- مزایای ساختار هیدرولوژیکی و منابع آ………………………………………. ۱۰۱

۴-۳- خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ……………………………………………………. ۱۰۳

۴-۳-۱- معادن ………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۳-۲- رویش طبیعی ……………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۴- کشاورزی …………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۴-۱- منابع آبی کشاورزی شهرستان …………………………………………………… ۱۰۷

۴-۴-۲- وسعت اراضی  شهرستان ………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۴-۳- نوع مالکیت ……………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۴-۴- شیوه کشت …………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۴-۵- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ………………….. ۱۱۶

۴-۴-۶- میزان تولیدات کشاورزی درسال ۱۳۸۵ ………………………………………… ۱۱۸

۴-۵- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین ……………………………………………. ۱۲۰

۴-۵-۱-روش موریس ………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۵-۱- عملیات موریس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ………………………. ۱۲۲

۴ -۵-۲- عملیات تاپسیس

۴-۵-۲-۱- چگونگی عملیات تاپسیس ……………………………………………………… ۱۲۵

۴-۵-۲-۲- عملیات تاپسیس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ……………………. ۱۲۶

۴-۵-۳- عملیات تاکسونومی

۴-۵-۳-۱- چگونگی عملیات تاکسونومی …………………………………………………. ۱۲۸

۴-۵-۳-۲- عملیات تاکسونومی در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ……………….. ۱۳۱

۴-۵-۴- نتایج حاصل از سه روش ………………………………………………………… ۱۳۶

۴-۶- رابطه موجود میان فاصله از مرکز و میزان توسعه یافتگی ………………………. ۱۳۸

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵- ۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۱۴۰

۵-۲- پیشنهاد ها …………………………………………………………………………….. ۱۴۶

منابع مآخذ …………………………………………………………………………………… ۱۴۹

پیوست

 

فهرست جداول

عنوان                                                                               صفحه

جدول ۳ – ۱ – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (۱۳۹۱-۱۳۸۱) ………………… ۶۳

جدول ۳- ۲ – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (۱۳۹۱-۱۳۸۱) ………………….. ۶۴

جدول ۳ -۳- میزان و درصد بارش فصلی ( ۱۳۹۱-۱۳۸۱) ……………………………… ۶۶

جدول ۳-۴- متوسط ماهانه رطوبت نسبی در یک دوره ۱۱ ساله ( ۱۳۸۱-۱۳۹۱)……… ۶۷

جدول ۳- ۵ – میانگین ماهانه تبخیر (۱۳۹۱-۱۳۸۷) ……………………………………… ۶۹

جدول ۳- ۶- میزان جمعیت در سه دوره آماری ……………………………………………. ۷۳

جدول ۳-۷ تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال ۱۳۸۵ ……………….. ۷۵

جدول ۳- ۸ – تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال ۱۳۹۰ ……………. ۷۶

جدول ۳ – ۹ – تعداد ودرصد خانوار در سال ۱۳۸۵ ……………………………………… ۷۸

جدول ۳ – ۱۰ –  تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت ………………………… ۸۰

جدول ۳- ۱۱ – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش ……………………….. ۸۳

جدول ۳-۱۲- تعداد کل و جنسیت جمعیت به تفکیک دهستان ……………………………… ۸۵

جدول۳-۱۳- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت ………………. ۸۷

جدول ۳-۱۴- وضع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر  به تفکیک جنس ………………….. ۹۰

جدول ۳-۱۵- جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر براساس گروههای عمده شغلی ………………….. ۹۱

جدول۴-۱- خلاصه نتایج اقلیمی ……………………………………………………………… ۹۵

جدول ۴-۲- اراضی طبیعی در سال ۱۳۸۵ ………………………………………………. ۱۱۰

جدول ۴-۳- اراضی طبیعی در سال ۱۳۹۰ ………………………………………………. ۱۱۱

جدول۴-۴- تعداد بهره برداران کشاورزی در سالهای مختلف …………………………… ۱۱۳

جدول ۴-۵- میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن ……………………………………….. ۱۱۵

جدول ۴-۶- تولید انواع محصولات کشاورزی به هکتار سال ۱۳۹۰-۱۳۸۵ ……………۱۱۷

جدول ۴ – ۷- میزان محصولات کشاورزی سال ۱۳۸۵ به تفکیک دهستان……………. ۱۱۹

جدول ۴-۸- شاخص های مورد استفاده در عملیات موریس ……………………………… ۱۲۳

جدول ۴-۹ – سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریس ………………………………….. ۱۲۴

جدول ۴-۱۰ –  سنجش توسعه یافتگی در عملیات تاپسییس ………………………………. ۱۲۷

جدول ۴-۱۱– شاخص های مورد مطالعه در تاکسونومی ……………………………….. ۱۳۲

جدول ۴-۱۲- وضعیت در حال مناطق همگن  ……………………………………………. ۱۳۳

جدول ۴-۱۳- هدف توسعه در مناطق همگن ……………………………………………… ۱۳۴

جدول ۴-۱۴- نتایج حاصل از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی ………………. ۱۳۷

جدول ۴-۱۵- فاصله دهستان از مرکز شهرستان  ………………………………………… ۱۳۹

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                              صفحه

نمودار ۳-۱- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (۱۳۹۱-۱۳۸۱) …………………….. ۶۴

نمودار ۳ -۲- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (۱۳۹۱-۱۳۸۱) ……………………. ۶۵

نمودار ۳-۳- میزان و درصد بارش فصلی (۱۳۹۱-۱۲۸۱) ………………………………. ۶۶

نمودار ۳ -۴- رطوبت نسبی  ………………………………………………………………… ۶۸

نمودار ۳-۵- تبخیر ماهانه ……………………………………………………………………. ۶۹

نمودار ۳ – ۶- جمعیت شهرستان ورامین در سه دوره آماری……………………………… ۷۴

نمودار ۳-۷ – تفکیک جنسیتی جمعیت سال ۱۳۸۵ ………………………………………… ۷۵

نمودار ۳- ۸ – تفکیک جنسیتی جمعیت ۱۳۹۰ …………………………………………….. ۷۷

نمودار ۳- ۹ – نرخ رشد در سه دوره آماری متوالی ……………………………………… ۷۸

نمودار ۳- ۱۰ –  تعداد و درصد خانوار به تفکیک بخش………………………………….. ۷۹

نمودار ۳ – ۱۱ – تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت ………………………… ۸۱

نمودار ۳ – ۱۲ – میزان و درصد بار تکفل ۱۳۸۵ ………………………………………… ۸۲

نمودار ۳ – ۱۳ – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش ۱۳۸۵ …………….. ۸۳

نمودار ۳- ۱۴ – میزان جمعیت به تفکیک دهستان ………………………………………… ۸۶

نمودار ۳- ۱۵ – میزان جمعیت دهستان به تفکیک جنسیت ……………………………….. ۸۶

نمودار ۳- ۱۶ – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان …………………….. ۸۸

نمودار ۳- ۱۷ – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک جنسیت …………………….. ۸۸

نمودار ۳- ۱۸ – وضع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس ………………… ۹۰

نمودار ۳- ۱۹ – میزان جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی ………………………….. ۹۲

نمودار ۳- ۲۰ –  درصد جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی ………………………… ۹۲

نمودار۴- ۱- میزان بارندگی سالیانه در طی دوره آماری ۱۳۹۱-۱۳۸۱ ………………. ۱۰۷

نمودار ۴-۲- درصد نرمال بارندگی در سالهای (۱۳۹۱-۱۳۸۱) ………………………. ۱۰۸

نمودار ۴ -۳– وسعت اراضی طبیعی ۱۳۸۵……………………………………………… ۱۱۰

نمودار ۴- ۴ – وسعت اراضی طبیعی ۱۳۹۰…………………………………………….. ۱۱۱

نمودار ۴ – ۵ – تعداد بهره برداران کشاور……………………………………………….. ۱۱۳

نمودار ۴ – ۶ – میزان انواع تولیدات کشاورزی به ………………………………………. ۱۱۵

نمودار ۴ -۷ – سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریس ……………………………….. ۱۲۴

نمودار ۴ – ۸- سنجش توسعه یافتگی در عملیات تاپسییس ………………………………. ۱۲۷

نمودار ۴ – ۹ – وضعیت حال توسعه مناطق همگن ……………………………………… ۱۳۵

نمودار ۴ – ۱۰– هدف توسعه در مناطق همگن ………………………………………….. ۱۳۵

نمودار ۴ – ۱۱ – نتایج حاصل از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی………….. ۱۳۸

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                   صفحه

شکل ۲-۱- اقلیم در کره زمین ……………………………………………………………….. ۱۱

شکل ۲-۲- دما در مناطق مختلف کره زمین ……………………………………………….. ۱۵

شکل ۲-۳- نحوه ایجاد باران ………………………………………………………………… ۱۷

شکل ۲-۴- خشکسالی کشاورزی …………………………………………………………… ۳۴

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                  صفحه

نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ورامین ……………………………………………………  ۵۷

نقشه عوارض طبیعی پستی و بلندی شهرستان ورامین ……………………………………. ۶۰

نقشه زمین شناسی شهرستان ورامین ……………………………………………………….. ۶۲

نقشه تناسب اراضی برای کابری های عمده ………………………………………………. ۱۰۵

 

فصل اول

 

مقدمه و کلیات

 

مقدمه

بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت کشاورزی ، آسیب شناسی عوامل موثر در این فعالیت و کاهش و افزایش شدت و ضعف هر یک از آنان خود می تواند راهگشای وضعیت موجود و سبب افزایش فعالیت و اقتصاد آن شود و از رکود و یکنواختی آن و در نهایت از این طریق از ضعف ها جلوگیری نماید . و لذا سبب توسعه کمی و کیفی این فعالیت و شاغلان حاضر در آن گردد.

 

تعداد صفحه : ۱۷۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***