دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:هواشناسی

عنوان:ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC

دانشکده کشاورزی

 

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی هواشناسی کشاورزی

 

 

ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC

استاد راهنما

دکتر شاهرخ زند­پارسا

 

 

 

بهمن ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC

به کوشش
سیده آسیه عسکرپور

در این پژوهش، از مدل Erosion/Productivity Impact Calculator)) EPIC برای برآورد دمای خاک استفاده گردید. مدل EPIC برای ۹ ایستگاه هواشناسی استان فارس (اقلید، آباده، داراب، فسا، لار، نیریز، سد درودزن، باجگاه و شیراز) در اعماق مختلف (۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری) ارزیابی شد. داده‌های هواشناسی مورد استفاده شامل متوسط دمای روزانه‌ی هوا و اعماق مختلف خاک و بارندگی روزانه بود. نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاه ها تغییرات دمای خاک متأثر از دمای هوا است به طوری که با افزایش یا کاهش دمای هوا، دمای خاک افزایش یا کاهش می یابد ولی این تغییرات در لایه های سطحی خاک بیشتر مشاهده می شود و با افزایش عمق خاک، دامنه این تغییرات کمتر مشاهده می‌شود. در اعماق ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری تغییرات میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده، از اواسط تابستان تا اواسط زمستان با یک تأخیر زمانی از دمای هوا پیروی می کند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نیز نشان داد که بیشترین مقدار ریشه متوسط مجذور خطا (RMSE) بین مقادیر دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده در اعماق ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری به ترتیب به طور میانگین در ایستگاه های مورد بررسی برابر با ۹۵/۱ و ۴۶/۲ درجه سانتی گراد بود و کمترین آن در اعماق ۵ و ۱۰ سانتی متری به ترتیب به طور میانگین در ایستگاه های مورد بررسی برابر با ۵۱/۱ و ۳۹/۱ درجه سانتی گراد بود که نشان دهنده این است که مدل EPIC دمای خاک را در این محدوده خوب برآورد می نماید. با توجه به RMSE ماهانه، در تمامی ایستگاهها به طور کلی RMSE اعماق ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی-متری در فصول سرد کمتر از فصول گرم می باشد و دمای اندازه گیری شده و برآورد شده خاک در این اعماق در فصول سرد تطابق بهتری نسبت به فصول گرم با هم دارند ولی RMSE اعماق ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری در فصول گرم کمتر از فصول سرد می باشد. مقدار شاخص توافق (d) برای تمامی ایستگاه ها برای اعماق ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی متری بالای ۹۹ درصد بود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات ۲
۱-۲- هدف ۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین ۸

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- داده‌ها ۱۵
۳-۲ – تئوری ۱۶
۳-۳ – بررسی آماری بین نتایج اندازه گیری شده و برآورد شده ۱۸

فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در دوره ی آماری ۱۳۷۸-۱۳۷۵. ۲۱
۴-۲- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه آباده
در دوره ی آماری ۱۳۸۲-۱۳۷۱. ۴۵
۴-۳- ارزیابی مدلEPIC در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه داراب در دوره ی آماری ۱۳۸۳-۱۳۷۴. ۵۷
۴-۴- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۱۰،۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه
سد درود زن در دوره ی آماری ۱۳۸۳-۱۳۷۱. ۷۱
۴-۵- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۱۰،۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه
فسا در دوره ی آماری ۱۳۸۳-۱۳۷۳. ۸۳
عنوان صفحه

۴-۶- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۱۰،۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه لار در دوره ی آماری ۱۳۸۳-۱۳۷۱. ۹۵
۴-۷- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۱۰،۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه نیریز در دوره ی آماری ۱۳۸۲-۱۳۷۹. ۱۰۹
۴-۸- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۵، ۱۰ و ۳۰ سانتی متری ایستگاه باجگاه
در دوره ی آماری ۱۳۹۰-۱۳۸۱. ۱۲۱
۴-۹- ارزیابی مدل EPIC در اعماق ۱۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه
شیراز در دوره ی آماری ۱۳۷۱-۱۳۸۱. ۱۳۱

فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۴۴

فهرست منابع ۱۴۷
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۳- ۱- مشخصات جغرافیایی ایستگاه‌ های مورد مطالعه. ۱۵
جدول ۴- ۱- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه اقلید. ۲۲
جدول ۴- ۲- نتایج تحلیل‏های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه اقلید در سال ‏های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۴۳
جدول ۴- ۳- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه اقلید در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۴۴
جدول ۴- ۴- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت
و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه آباده. ۴۶
جدول ۴- ۵- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه آباده در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲. ۵۳
جدول ۴- ۶- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵. ۵۴
جدول ۴- ۷- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹. ۵۵
جدول ۴- ۸- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۵۶
جدول ۴- ۹- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه داراب. ۵۸
جدول ۴- ۱۰- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه داراب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۷
جدول ۴- ۱۱- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸. ۶۸
عنوان صفحه

جدول ۴- ۱۲- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱. ۶۹
جدول ۴- ۱۳-مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳. ۷۰
جدول ۴- ۱۴- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه سد درودزن. ۷۲
جدول ۴- ۱۵- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه سد درودزن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۷۹
جدول ۴- ۱۶- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵. ۸۰
جدول ۴- ۱۷- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماههای مختلف سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹. ۸۱
جدول ۴- ۱۸- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳. ۸۲
جدول ۴- ۱۹- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه فسا. ۸۴
جدول ۴- ۲۰- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه فسا در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳. ۹۱
جدول ۴- ۲۱- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماههای مختلف سال-های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷. ۹۲
جدول ۴- ۲۲- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰. ۹۳
جدول ۴- ۲۳- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سال-های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳. ۹۴
جدول ۴- ۲۴- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه لار. ۹۶
جدول ۴- ۲۵- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه لار در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۵
جدول ۴- ۲۶- – مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵. ۱۰۶
عنوان صفحه

جدول ۴- ۲۷- مقادیر (˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماهه ای مختلف سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۱۰۷
جدول ۴- ۲۸- مقادیر (˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳. ۱۰۸
جدول ۴ – ۲۹- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه نیریز. ۱۱۰
جدول ۴- ۳۰- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۹
جدول ۴- ۳۱- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه نیریز در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۲۰
جدول ۴- ۳۲- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه باجگاه. ۱۲۲
جدول ۴- ۳۳- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه باجگاه در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰. ۱۲۷
جدول ۴- ۳۴- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴. ۱۲۸
جدول ۴- ۳۵- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸. ۱۲۹
جدول ۴- ۳۶- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰. ۱۳۰
جدول ۴- ۳۷- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه شیراز. ۱۳۲
جدول ۴- ۳۸- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه شیراز در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱. ۱۳۹
جدول ۴- ۳۹- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴. ۱۴۰
جدول ۴- ۴۰- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸. ۱۴۱
جدول ۴- ۴۱- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های ۱۳۷۸ تا ۱ ۱۳۸. ۱۴۲

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۱- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه‏ گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال‏های ۱۳۷۹- ۱۳۷۶ . ۲۴
نمودار ۴- ۲- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه‏ گیری شده و برآورد شده
در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال‏های ۱۳۷۹- ۱۳۷۶ . ۲۴
نمودار ۴- ۳- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق ۲۰ سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۷۶ . ۲۵
نمودار ۴- ۴- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۷۶ . ۲۵
نمودار ۴- ۵- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۷۶ . ۲۶
نمودار ۴- ۶- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۷۶ . ۲۶
نمودار ۴- ۷- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۲۸
نمودار ۴- ۸- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۲۸
نمودار ۴- ۹- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۲۹
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۱۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه اقلید در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۲۹
نمودار ۴- ۱۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۳۰
نمودار ۴- ۱۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
اقلید در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸. ۳۰
نمودار ۴- ۱۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه فروردین سال ۱۳۷۷. ۳۱
نمودار ۴- ۱۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه اردیبهشت سال ۱۳۷۷. ۳۲
نمودار ۴- ۱۵- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه خرداد سال ۱۳۷۷. ۳۳
نمودار ۴- ۱۶- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه تیر سال ۱۳۷۷. ۳۴
نمودار ۴- ۱۷- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه
اقلید در ماه مرداد سال ۱۳۷۷. ۳۵
نمودار ۴- ۱۸- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه اقلید
در ماه شهریور سال ۱۳۷۷. ۳۶
نمودار ۴- ۱۹- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه اقلید
در ماه مهر سال ۱۳۷۷. ۳۷
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۲۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه آبان سال ۱۳۷۷. ۳۸
نمودار ۴- ۲۱- – مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه آذر سال ۱۳۷۷. ۳۹
نمودار ۴- ۲۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه دی سال ۱۳۷۷. ۴۰
نمودار ۴- ۲۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه بهمن سال ۱۳۷۷. ۴۱
نمودار ۴- ۲۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ایستگاه
اقلید در ماه اسفند سال ۱۳۷۷. ۴۲
نمودار ۴- ۲۵- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
با در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال-های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۴۸
نمودار ۴- ۲۶- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۴۸
نمودار ۴- ۲۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
با در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۴۹
نمودار ۴- ۲۸- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۴۹
نمودار ۴- ۲۹- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک در ایستگاه آباده
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲. ۵۱
نمودار ۴- ۳۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲. ۵۱

عنوان صفحه

نمودار ۴- ۳۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲. ۵۲
نمودار ۴- ۳۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲. ۵۲
نمودار ۴- ۳۳- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۶۰
نمودار ۴- ۳۴- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶. ۶۰
نمودار ۴- ۳۵- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۲۰ سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۶۱
نمودار ۴- ۳۶- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۶۱
نمودار ۴- ۳۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۶۲
نمودار ۴- ۳۸- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۶۲
نمودار ۴- ۳۹- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک در ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۴
نمودار ۴- ۴۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۴
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۴۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۲۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۵
نمودار ۴- ۴۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۵
نمودار ۴- ۴۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۶
نمودار ۴- ۴۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک در ایستگاه داراب
در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳. ۶۶
نمودار ۴- ۴۵- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۸ . ۷۳
نمودار ۴- ۴۶- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۸ . ۷۴
نمودار ۴- ۴۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۸ . ۷۴
نمودار ۴- ۴۸- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۸ . ۷۵
نمودار ۴- ۴۹- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۸. ۷۵
نمودار ۴- ۵۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۷۶ا
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۵۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۷۷
نمودار ۴- ۵۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۷۷
نمودار ۴- ۵۳- مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۷۸
نمودار ۴- ۵۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۷۸
نمودار ۴- ۵۵- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه فسا در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۸۵
نمودار ۴- ۵۶- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۸۶
نمودار ۴- ۵۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۸۶
نمودار ۴- ۵۸- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۸۷
نمودار ۴- ۵۹- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۶ . ۸۷
نمودار ۴- ۶۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳. ۸۸

عنوان صفحه

نمودار ۴- ۶۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳. ۸۹
نمودار ۴- ۶۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳. ۸۹
نمودار ۴- ۶۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳. ۹۰
نمودار ۴- ۶۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳. ۹۰
نمودار ۴- ۶۵- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ . ۹۸
نمودار ۴- ۶۶- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ . ۹۸
نمودار ۴- ۶۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۲۰ سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ . ۹۹
نمودار ۴- ۶۸- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ . ۹۹
نمودار ۴- ۶۹- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ . ۱۰۰
نمودار ۴- ۷۰- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ . ۱۰۰
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۷۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک
در ایستگاه لار در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۲
نمودار ۴- ۷۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۲
نمودار ۴- ۷۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۲۰ سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۳
نمودار ۴- ۷۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۳
نمودار ۴- ۷۵- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۴
نمودار ۴- ۷۶- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳. ۱۰۴
نمودار ۴- ۷۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ . ۱۱۲
نمودار ۴- ۷۸- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ . ۱۱۲
نمودار ۴- ۷۹- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۲۰ سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ . ۱۱۳
نمودار ۴- ۸۰- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ . ۱۱۳
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۸۱- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ . ۱۱۴
نمودار ۴- ۸۲- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ . ۱۱۴
نمودار ۴- ۸۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۶
نمودار ۴- ۸۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۶
نمودار ۴- ۸۵- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۲۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۷
نمودار ۴- ۸۶- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۷
نمودار ۴- ۸۷- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۸
نمودار ۴- ۸۸- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲. ۱۱۸
نمودار ۴- ۸۹- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵ سانتی متری خاک ایستگاه باجگاه
در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۸۳ . ۱۲۳
نمودار ۴- ۹۰- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه باجگاه
در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۸۳ . ۱۲۴
عنوان صفحه

نمودار ۴- ۹۱- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه باجگاه
در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۸۳ . ۱۲۴
نمودار ۴- ۹۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵ سانتی متری خاک
در ایستگاه باجگاه در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰. ۱۲۵
نمودار ۴- ۹۳- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه باجگاه در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰. ۱۲۶
نمودار ۴- ۹۴- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک در ایستگاه باجگاه
در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰. ۱۲۶
نمودار ۴- ۹۵- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد
در عمق ۱۰ سانتی متری خاک ایستگاه شیراز در سال های ۱۳۸۱- ۱۳۷۵ . ۱۳۴
نمودار ۴- ۹۶- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۳۰ سانتی متری خاک ایستگاه شیراز
در سال های ۱۳۸۱- ۱۳۷۵ . ۱۳۴
نمودار ۴- ۹۷- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک ایستگاه شیراز
در سال های ۱۳۸۱- ۱۳۷۵ . ۱۳۵
نمودار ۴- ۹۸- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک ایستگاه شیراز
در سال های ۱۳۸۱- ۱۳۷۵ . ۱۳۵
نمودار ۴- ۹۹- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه شیراز در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱. ۱۳۷
نمودار ۴- ۱۰۰- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۳۰ سانتی متری خاک
در ایستگاه شیراز در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱. ۱۳۷

عنوان صفحه

نمودار ۴- ۱۰۱- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۵۰ سانتی متری خاک در ایستگاه شیراز
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱. ۱۳۸
نمودار ۴- ۱۰۲- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق ۱۰۰ سانتی متری خاک در ایستگاه شیراز
در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱. ۱۳۸
فصل اول
مقدمه
۱-۱- کلیات

خاک بستر حیات است و بر سامانه‌های محیطی اثرگذار است. یکی از خصوصیات مهم خاک رژیم دمایی حاکم بر آن می‌باشد که روی بسیاری از فرآیندهای زیستی به -ویژه پراکنش گیاهان و جانوران، فعالیت‌های بیولوژیکی و حرکت آب در خاک تأثیر می‌گذارد
.(Berry and Radke 1995)
ویژگی‌های حرارتی خاک بستگی زیادی به مقدار گاز و مایع موجود در خاک دارد. تحت شرایط مزرعه، گرمای ویژه خاک با مقدار آب افزایش می‌یابد بنابراین، خاک‌های مرطوب گرمای ویژه زیادتری را نشان می‌دهد، در حالی که خاک‌های خشک با مقادیر پایین‌تر گرمای ویژه مشخص می‌شوند، یعنی گرم شدن و سرد شدن در خاک‌های مرطوب آهسته ‌تر از خاک‌های خشک انجام می‌شود. شدت توسعه سیستم ریشه گیاه نسبت مستقیمی با درجه حرارت خاک و سایر عوامل، مانند، رطوبت، تهویه و بافت خاک دارد. از طریق تعیین تغییرات درجه حرارت انواع خاک‌های مختلف برای منطقه آب و هوایی مورد نظر می‌توان عملیات رشد ریشه را در مراحل مختلف مشخص نمود (خوش‌خو، ۱۳۸۶).
انرژی گرمایی در سطح خاک به طور مداوم با اعماق آن در تبادل است، بنابراین همواره در معرض نوسانات روزانه و سالانه قرار می‌گیرد. دمای خاک در اعماق مختلف متفاوت بوده و تا اعماق معینی از نوسان روزانه و سالانه برخوردار است. بررسی عمق و دامنه نوسانات از ابعاد مختلف دارای اهمیت زیادی می‌باشد. از عوامل موثر بر افزایش نوسانات دمای روزانه در نیم‌رخ خاک می‌توان از تابش شدید آفتاب، بازتاب کم، خشکی سطح خاک و بالا بودن قابلیت انتشار حرارتی (متأثر از ظرفیت گرمایی و هدایت حرارتی) نام برد که به وسیله عواملی مانند رطوبت بالا، ابرناکی، پوشش برف، پوشش گیاهی و پشت به آفتاب بودن (شیب شمالی در نیمکره شمالی) تعدیل می‌شود.
درجه حرارت خاک یکی از ویژگی‌های مهم خاک بوده و رشد و نمو گیاهان وابسته به تغییرات آن می‌باشد. دمای خاک دارای تغییرات روزانه و فصلی است، این تغییرات در سطح خاک حداکثر است و با افزایش عمق از دامنه نوسانات آن کاسته می‌شود، درجه تغییرات فصلی دمای خاک بسیار کند است در نتیجه همواره اختلاف زمانی طولانی بین دمای فصلی هوا با خاک وجود دارد. (Jansson, 1991).
دمای خاک از متغیّرهای مهم در مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی کشاورزی و اقلیم‌شناسی می‌باشد (Béhaegel et al., 2007). نوسانات سالانه دمای خاک ناشی از ذخیره کردن انرژی توسط خاک در طی فصول گرم و باز پس دادن آن در طی ایام سرد سال می‌باشد که این فرایند سبب پدید آمدن یک موج دمایی با دوره تناوب سالانه می گردد. نوسانات سالانه دما در مقایسه با نوسانات روزانه به عمق خیلی بیشتری راه می یابد به طوری که ممکن است در برخی نقاط به عمق ۱۰ متر یا بیشتر نیز برسد. به طوری که در آب و هوای بری مناطق معتدله که اختلاف دمای سطح خاک در زمستان و تابستان به بیشترین مقدار می رسد، عمق نوسانات سالانه نیز بیشتر است. در مناطق گرمسیری و مناطق اقیانوسی تفاوت دمای زمستان و تابستان کمتر است و در مناطق منجمد وجود یخ موجب پایدار ماندن دما می گردد. در زیر جنگل یا هر گونه پوشش متراکم گیاهی نسبت به نقاط بدون جنگل یا مناطق با گیاهان پراکنده، نوسانات روزانه و سالانه هر دو کاهش یافته و تا عمق کمتری نفوذ می کند (اردکانی و همکاران، ۱۳۸۳).
دمای خاک به طور قابل توجهی بر نرخ جوانه‌زدن و رشد گیاهان تأثیر دارد. دمای خاک نقش مهمی در تجزیه خاک و همچنین تنظیم بسیاری از فرایندها از جمله سرعت توسعه گیاهان و رشد آن‌ها دارد ((Sharratt, 1992.
اگرچه دمای خاک در مناطق سرد و پر باران بیشتر بر روی عمق و مدّت زمان یخ‌زدگی خاک جهت پیش‌بینی سیل و یا زمان و عمق مناسب برای کاشت بذر گیاهان اهمیت ویژه‌ای دارد، اما در مناطق خشک فراهم کردن محیطی مناسب برای استقرار گیاه در زمین‌های حساس به فرسایش بادی برای جلوگیری از بیابان‌زایی در این مناطق دارای اهمیت می‌باشد. افزایش بیش از حد دمای خاک در مناطق خشک با کاهش مقدار رطوبت و مواد آلی خاک و در پی آن کم شدن نیروی چسبندگی بین ذرات خاک، باعث ایجاد سطحی ناپایدار در برابر وزش بادهای شدید منطقه شده و فرسایش بادی را شدّت می‌بخشد. همچنین کاهش بیش از حد دمای خاک باعث کاهش رشد ریشه، سرمازدگی و صدمه به گیاهان می‌شود و نیز یخ زدن آب خاک سبب کاهش نفوذپذیری خاک شده و ضریب رواناب را افزایش می‌دهد. (Zuzel et al., 1987; Todhunter, 2001; Pierce, 1958).
دمای خاک در عمق‌های مختلف، رفتار زمانی و مکانی مختلفی دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده، جریان گرمای داخل خاک از متغیّرهای مختلفی از قبیل: دمای هوا، تابش خورشیدی، سرعت باد، خصوصیّات فیزیکی خاک تاثیر می‌پذیرد. از این رو، برآورد دمای خاک به ویژه در نزدیکی سطح زمین که نوسانات آن زیادتر است، تا حدودی مشکل می‌باشد ۲۰۰۱),(Mihalakakou.
دمای خاک و چگونگی تغییرات آن نسبت به زمان و مکان از مهم‌ترین عواملی است که نه تنها تبادل ماده و انرژی در خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه میزان و جهت تمامی فرایندهای فیزیکی خاک نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دما است. درجه حرارت خاک به عوامل مختلفی از قبیل، توپوگرافی، تابش خورشید، دمای هوا، رطوبت خاک، نوع و ویژگی‌های حرارتی خاک از جمله: ظرفیت گرمایی، ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه بستگی دارد. فرایندهایی مانند تبخیر- تعرّق، جوانه‌زنی، رشد گیاه، تهویه‌ی خاک، توسعه‌ی ریشه‌ها و فعالیت‌های میکروبی درون خاک نیز تابع دمای خاک می‌باشند (Sommers et al., 1981).
کلیه فرآیندهای فیزیکی خاک به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دما هستند. دمای خاک در فرآیندهای تبخیر و تعرق، تهویه خاک، جوانه زنی بذر، رشد گیاه، توسعه ریشه‌ها و فعالیت میکروارگانیسم های خاک نقش بسزایی دارد (نجفی مود و همکاران، ۱۳۸۷).
دمای خاک ارتباط تنگاتنگی با عمق نفوذ یخ‌بندان دارد که این امر در کشاورزی، سازه‌های زه کشی و شبکه‌های آب‌رسانی شهری نقش بسزائی دارد. رشد بهینه گیاه بستگی به دمای مطلوب خاک دارد، به گونه‌ای که اندازه دمای خاک زمان کاشت بذر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دمای خاک متأثر از عوامل متعددی از جمله توپوگرافی، تابش خورشید، دمای هوا، توزیع بارش، میزان رطوبت خاک، نوع و ویژگی گرمایی خاک، همانند ظرفیت گرمایی، ضریب رسانایی گرمایی و گرمای ویژه می‌باشد (نجفی مود و همکاران،۱۳۸۷).
انتقال حرارت در خاک و دمای خاک در اعماق مختلف که ناشی از این انتقال حرارت می‌باشد به نوع خاک، میزان رطوبت آن، دمای هوا، ساعات آفتابی و جنس سطح خاک بستگی دارد. در نتیجه میزان دمای اعماق مختلف از جایی به جایی دیگر تغییر می‌کند. به طور کلی دمای خاک در طی فصول گرم از سطح به عمق کاهش می‌یابد و در طی فصول سرد از سطح به سمت عمق افزایش پیدا می‌کند (جعفرپور، ۱۳۷۷).
جوانه زدن بذری که تازه کاشته شده، شدیداً متأثر از دمای خاک و رطوبت موجود در زمین می‌باشد. دمای اعماق خاک به تبع دمای سطح زمین که به نوبه خود تابعی از تابش خورشید و دمای هوای هر محل می‌باشد، تغییر می‌کند. نوسانات دمای اعماق مختلف خاک می‌تواند به تسریع یا کندی جوانه زدن منجر شود و در نهایت افزایش و کاهش عملکرد محصول را در پی دارد (علی زاده و همکاران،۱۳۷۴).
دمای خاک یک عامل محیطی مهم است که تبادل انرژی گرمایی بین سطح زمین و اتمسفر را تنظیم می‌کند Jackson et al., 2008)).
فعالیت‌های کشاورزی مهم‌ترین بخشی است که به تغییرات دمای هوا و اعماق خاک حساس می‌باشد. گیاهان با توجه به عمق کاشت و نیز عمق توسعه‌ی ریشه به تغییرات دمای هوا و اعماق خاک حساس می‌باشند (بای بوردی، ۱۳۶۶).
دمای خاک یکی از عوامل مهم هواشناسی، به خصوص کمینه و بیشینه آن در جوانه زدن گیاهان، فعالیت‌های ریشه، طول دوره رشد گیاه و تولید و گسترش امراض گیاهی نقش بسزایی دارد. دماهای زیاد خاک ممکن است دارای اثرات زیان‌آوری روی ریشه و ساقه گیاهان باشند، از طرف دیگر دماهای پایین خاک مانع جذب مواد معدنی در گیاه شده و خاک‌هایی که دائماً سرد می‌باشند موجب کاهش رشد گیاهان می‌گردند (ثنایی نژاد و همکاران ۱۳۸۷).
دمای خاک یک پارامتر هیدرولوژیکی مهم می‌باشد که تبادل گرمای محسوس و نهان را بین اتمسفر و سطح زمین تحت تأثیر قرار می‌دهد (lin, 1980). بررسی و مطالعه رابطه دمای هوا و خاک از مهم‌ترین روابطی می‌باشد که در پیش‌بینی سرما و برآورد شدّت خسارت به محصولات کشاورزی می‌تواند کاربرد داشته باشد. مقدار تأثیر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی که داخل خاک انجام می‌شود، به ازای هر ۱۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دما، بیش از ۲ برابر می‌شود. علاوه بر این گاهی اوقات رشد قسمت‌های هوایی گیاه ارتباط نزدیک‌تری به دمای خاک نسبت به دمای هوا دارد ((Gaylon, 1985.
به وضوح روشن است که دمای بسیار بالا و یا بسیار پایین اثر مخربی بر روی زندگی و رشد گیاه دارد. بنابراین اطلاع از رژیم دمایی خاک و نوسانات دمایی آن در امور کشاورزی از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کرده و باعث افزایش بازدهی محصولات می‌شود (کاویانی، ۱۳۸۲).
نوسان شبانه‌روزی دمای خاک مشابه نوسان شبانه‌روزی دمای هوا بوده اما این نوسانات با تأخیر زمانی همراه است. بنابراین اطلاع از میزان دمای هوا و اعماق خاک و نیز نحوه تغییرات آن‌ها در طول روز و سال برای کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت بسیار مفید است (ثنایی نژاد و همکاران ۱۳۸۷).
در ایستگاه‌های هواشناسی، داده‌های دمای خاک به صورت مقطعی و داده‌های دمای هوای درون پناهگاه به طور پیوسته اندازه گیری و ثبت می‌شود. از آنجا که دمای هوا متأثر از دمای سطح خاک است، بنابراین می تو ان با روش‌های رگرسیونی روابطی منطقی میان دمای هوا و دمای ژرفای خاک به دست آورد (Watson, 1980)، و کمبود آماری موجود در داده‌های دمای خاک را بازسازی نمود (Brown et al., 2000).
در سال ۱۹۸۱ یک مدل ریاضی به نام (Erosion/Productivity Impact Calculator) EPIC برای تعیین رابطه‌ی بین فرسایش خاک و بهره‌وری خاک در ایالت متحده امریکا ارائه شد. رطوبت خاک و رژیم دما را می‌توان با استفاده از این مدل برآورد کرد. این مدل در سال ۱۹۸۵ توسعه داده شد که از مدل آماده شده برای تجزیه و تحلیل حفاظت منابع آب و خاک استفاده گردید. مؤلفه‌های EPIC را می‌توان به ۹ بخش مجزای تعریف شده، شامل: هیدرولوژی، اقلیم، فرسایش، مواد غذایی، دمای خاک، رشد گیاهان، خاک ورزی، کنترل محیط گیاهی و اقتصاد تقسیم کرد (Williams, 1990).
یکی از متغیر های مهم که در ایستگاه‌های هواشناسی به طور مداوم اندازه‌گیری می‌شود، دمای هوای درون پناهگاه است، در صورتی که دمای سطح و اعماق خاک به صورت پیوسته اندازه‌گیری نمی‌شوند. با توجه به این که دمای خاک فقط در ایستگاه‌های سینوپتیک کشور اندازه‌گیری می‌گردد و در پاره‌ای از موارد نیز دارای خلأ های آماری است، تعیین آن در نقاط فاقد ایستگاه در بسیاری از مطالعات دارای اهمیت زیادی می‌باشد. بنابراین، از لحاظ داده‌های دمای خاک با کمبود آماری رو به رو هستیم. از آنجا که رژیم دمایی خاک، تأثیر مستقیمی بر رشد گیاهان، گوناگونی آن‌ها و فعالیت‌های زیست شناختی خاک دارند، بازسازی آمار دمای خاک گذشته و پیش‌بینی دمای خاک می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های زیست اقلیمی و کشاورزی سودمند باشد.
۱-۲- هدف

هدف از این مطالعه آن است که بتوان با به‌کارگیری مدل EPIC، میانگین روزانه دمای خاک را در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری را برآورد کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۸۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***