دانلود پایان نامه:نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و …

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دین شناسی

 

نقد و بررسی دیدگاه فیلیپ کلایتون در باب نفس از

 دیدگاه های ملاصدرا  و علامه طباطبایی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد لگنهاوزن

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد تقی فعَالی

خرداد ۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

 1. اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث… ۲
 2. پرسش های اصلی.. ۲
 3. پرسش های فرعی.. ۳
 4. فرضیه. ۳
 5. روش تحقیق.. ۳
 6. تنگناهای تحقیق.. ۳
 7. مروری بر فصل ها ۴

فصل اول: دیدگاه فیلیپ کلایتون در باب نفس

۱-۱. درآمد. ۶

۱-۲. زندگی نامه علمی فیلیپ کلایتون.. ۶

۱-۳. بررسی مفاهیم.. ۷

۱-۳-۱. ماده گروی و دوگانه گروی.. ۷

۱-۳-۲. نوپدیدارگروی.. ۷

۱-۳-۳. نوپدیداری حداکثری.. ۸

۱-۳-۴. نفس و ذهن.۸

۱-۳-۵. فرارویدادگی.. ۸

۱-۴. ترسیم دیدگاه کلایتون در باب نفس…. ۸

۱-۵. جایگاه نوپدیدارگروی در میان مکاتب گوناگون.. ۱۰

۱-۶. منشأ پیدایش مکاتب گوناگون..۱۰

۱-۶-۱. بدن فیزیکی و مادی است… ۱۰

۱-۶-۲. نفس یا ذهن غیر فیزیکی و غیر مادی است… ۱۱

۱-۶-۳. نفس با بدن در تعامل است… ۱۱

۱-۶-۴. فیزیک و ماده با غیر فیزیک و غیر ماه نمی تواند تعامل داشته باشد. ۱۱

۱-۷. رویکردهای گوناگون به اصول چهارگانه. ۱۲

۱-۷-۱. مکاتب مبتنی بر انکار اصل اول.. ۱۲

۱-۷-۱-۱. اصالت ذهن باوری.. ۱۳

۱-۷-۱-۲. اصالت ذهنی عینی.. ۱۳

۱-۷-۲. مکاتب مبتنی بر انکار اصل دوم. ۱۴

۱-۷-۲-۱. حذف گروی.. ۱۴

۱-۷-۲-۲. رفتارگروی.. ۱۴

۱-۷-۲-۳. این همانی مصداقی.. ۱۵

۱-۷-۲-۴. این همانی نوعی.. ۱۵

۱-۷-۲-۵. نوپدیدارگروی حداقلی.. ۱۶

۱-۷-۲-۶. حیاتی گروی.. ۱۶

۱-۷-۳. مکاتب مبتنی بر انکار اصل سوم. ۱۶

۱-۷-۳-۱. توازی گروی.. ۱۷

۱-۷-۳-۲. فرانمود گروی.. ۱۷

۱-۷-۴. مکاتب مبتنی بر انکار اصل چهارم. ۱۸

۱-۷-۴-۱. تعامل گروی.. ۱۸

۱-۷-۴-۲. تقارن انگاری.. ۱۸

۱-۸. مکتب نوپدیدارگروی مورد پذیرش کلایتون و رویکردهای آن.. ۱۸

۱-۸-۱. نوپدیداری حداقلی یا نوپدیداری معرفت شناختی.. ۱۹

۱-۸-۲. نوپدیداری حداکثری یا نوپدیداری وجود شناختی.. ۲۰

۱-۹. تاریخچه نوپدیدارگروی.. ۲۲

۱-۹-۱. ارسطو. ۲۲

۱-۹-۲. افلوطین(حدود۲۷۳-۲۰۳.م)۲۳

۱-۹-۳. هگل (۱۸۳۱-۱۷۷۰.م) ۲۳

۱-۹-۴. تاریخ معاصر. ۲۴

۱-۱۰. روش کلایتون در بحث از نوپدیداری.. ۲۴

۱-۱۱. اصول نوپدیداری حداکثری.. ۲۶

۱-۱۲. علوم، زیربنای مطالعات نوپدیداری.. ۲۶

۱-۱۲-۱. موارد نوپدید در طبیعت و رابطه آن با علوم. ۲۷

۱-۱۲-۱-۱. رسانایی در علم فیزیک و مسئله نوپدیداری.. ۲۷

۱-۱۲-۱-۲. نمونه های مصنوعی و مسئله نوپدیداری.. ۲۸

۱-۱۲-۱-۳. مطالعات زیست شیمی و مسئله نوپدیداری.. ۳۱

۱-۱۲-۱-۴. مطالعات زیست شناختی و مسئله نوپدیداری.. ۳۳

۱-۱۲-۱-۴-۱. نقش سنجشی و قیاسی.. ۳۳

۱-۱۲-۱-۴-۲. نقش بازخوردی.. ۳۳

۱-۱۲-۱-۴-۳. نقش فعل و انفعالات عام و موضعی.. ۳۴

۱-۱۲-۱-۴-۴. نقش سلسله مراتب تو در تو. ۳۶

۱-۱۳. نوپدیداری در حیات… ۳۷

۱-۱۳-۱. تغییرات وجودی.. ۳۷

۱-۱۳-۲. خودآگاهی.. ۳۸

۱-۱۴. تبیین سطوح نوپدیدار در حیات… ۳۹

۱-۱۵. رابطه نفس و ذهن.. ۴۳

۱-۱۶. طرح مسئله ماهیت ذهن.. ۴۴

۱-۱۷. ماهیت آگاهی به عنوان ویژگی ذهنی.. ۴۷

۱-۱۷-۱. شبکه های عصبی آگاهی.. ۴۸

۱-۱۷-۲. مشکل اتکا بر مطالعه شبکه های عصبی آگاهی.. ۵۰

۱-۱۸. فرارویدادگی رهیافتی برای برون رفت از تنگنای تبیین.. ۵۲

۱-۱۸-۱. تعریف فرارویدادگی.. ۵۳

۱-۱۸-۲. ارکان و تقسیمات فرارویدادگی.. ۵۳

۱-۱۸-۳. اصول فرارویدادگی.. ۵۴

۱-۱۸-۴. نحوه ابتناء در فرارویدادگی و موضع کلایتون در قبال آن..۵۴

۱-۱۸-۵. نتیجه مهم مترتب بر فرارویدادگی.. ۵۷

۱-۱۹. حقیقت انسان از دید کلایتون.. ۵۷

۱-۲۰. نوپدیداری و تعالی نفس…. ۵۸

۱-۲۱. مروری بر فصل.. ۵۸

فصل دوم: دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی و علامه طباطبایی در باب نفس

۲-۱. مقدمه. ۶۲

۲-۲. ترسیم کلیات دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی و طرح مسئله. ۶۳

۲-۳. بررسی مفاهیم.. ۶۳

۲-۳-۱. وجود و اصالت آن.. ۶۳

۲-۳-۲. تشکیک مراتب وجود. ۶۶

۲-۳-۳. حرکت… ۶۷

۲-۳-۴. حرکت جوهری.. ۶۷

۲-۴. حقیقت نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۶۸

۲-۵. چگونگی پیدایش نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۷۰

۲-۵-۱. پیدایش جسمانی نفس…. ۷۰

۲-۵-۲. رد پیدایش روحانی نفس…. ۷۱

۲-۵-۳. نفس پیش از پیدایش مادی.. ۷۲

۲-۶. نحوه وجود نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۷۵

۲-۷. مراتب نفس از دیدگاه ملاصدرا وعلامه طباطبایی جمانیت الحدوث بودن  ۷۶

۲-۸. ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۸۲

۲-۸-۱. کیفیت ارتباط نفس و بدن.. ۸۲

۲-۸-۲. رابطه تعلقی نفس و بدن.. ۸۵

۲-۸-۳. تأثیر و تأثر متقابل نفس و بدن.. ۸۷

۲-۸-۴. رابطه افعال جسم و نفس…. ۸۹

۲-۸-۵. ارتباط همیشگی نفس و بدن.. ۸۹

۲-۸-۶. مرگ و مفارقت نفس از بدن.. ۹۰

۲-۹. مروری بر فصل.. ۹۰

فصل سوم: بررسی دو دیدگاه

۳-۱. بررسی دیدگاه کلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب نفس…. ۹۳

۳-۱-۱. گفتگو میان آراء کلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۹۳

۳-۱-۲. پذیرش نفس از جانب کلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۹۴

۳-۱-۳. وجوه قابل بررسی میان آراء کلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی.. ۹۵

۳-۱-۳-۱. حرکت جوهری.. ۹۵

۳-۱-۳-۲. حقیقت نفس… ۹۶

۳-۱-۳-۳. پیدایش جسمانی نفس… ۹۷

۳-۱-۳-۴. رابطه نفس و بدن. ۹۸

۳-۱-۳-۵. لوازم بحث نفس شناسی.. ۹۹

۳-۲. امتیازات دو دیدگاه ۱۰۰

۳-۳.  نتیجه گیری و جمع بندی دیدگاه کلایتون، ملاصدرا و علامه طباطبایی  ۱۰۱

۳-۴. بررسی تطبیقی.. ۱۰۳

۳-۵. مروری بر فصل.. ۱۰۴

خاتمه: نتیجه گیری، پیشنهادها، محدودیت ها

۴-۱. نتیجه گیری.. ۱۰۶

۴-۲. پیشنهادها ۱۰۶

۴-۳. محدودیت ها ۱۰۷

۴-۴. مروری بر فصل.. ۱۰۸

پیوست ها ۱۰۹

 1. تاریخ ماده گروی و دوگانه گروی.. ۱۰۹
 2. نفس و متافیزیک…. ۱۱۲
 3. زندگی نامه صدر المتألهین معروف به ملاصدرا ۱۱۷
 4. زندگی نامه علامه طباطبایی.. ۱۱۹
 5. رابطه وحدت و کثرت… ۱۲۵
 6. نفس پس از مفارقت از بدن.. ۱۲۶

چکیده

در باب ماهیت نفس و چگونگی پیدایش آن مکاتب بسیاری اظهار نظر کرده اند که از آنها می توان به مکتب نوپدیدارگروی که فیلیپ کلایتون یکی از طرفداران آن می باشد اشاره کرد. این مکتب هر چند در دسته ماده گرایان قرار می گیرد اما نگرشی خاص از آن را عرضه می کند که بر اساس آن، آنچه به عنوان حیات نامیده می شود از ماده پدید می آید اما قابل تقلیل به ماده نیست. این ویژگی خاص از نگرش به حیات موجب شده است کلایتون سطوح متعددی از آگاهی و حیات را در طبیعت مشاهده نماید که بر مبنای سیر تکامل طبیعی پذیرفته شده از جانب ماده گرایان از ماده پدید آمده است و ابتناء وجودی بر آن نیز دارد اما قابل تقلیل و تحلیل به ماده نباشد. مهم ترین این سطوح سطح ذهن بشر است. ذهن به خاطر ویژگی های منتسب به آن همان نفس نزد دیگر فیلسوفان است. نگرش فوق در بادی نظر با دیدگاه فیلسوف و اندیشمند مسلمان ملاصدرای شیرازی و علامه طباطبایی در مسئله جسمانیت الحدوث بودن نفس انسانی نزدیک به نظر می رسد. در ضمن مسیر تکاملی که کلایتون برای نوپدیدار شدن نفس ترسیم می کند بسیار با آنچه ملاصدرا آن را به عنوان ویژگی ذاتی نفس یعنی حرکت جوهری اثبات می کند نزدیک است.  در طول بررسی دیدگاه این سه اندیشمند به نفس و چگونگی پدیدار شدن آن می توان قرابت این دو دیدگاه در مخالفت با جوهر مجرد بودن نفس نسبت به بدن را مشاهده نمود. به نظر می رسد مکتب نوپدیدارگروی که کلایتون به دنبال ارائه مبانی آن می باشد می تواند به عنوان حلقه واسطه ای میان اندیشه مادی گروی محض مغرب زمین و نگرش کاملاً عقلانی فلسفه اسلامی باشد زیرا به نحوی مطالعات طبیعی در فلسفه اسلامی پذیرفته شده است و به همین خاطر ملاصدرا بحث نفس را در زمره مطالعات طبیعی طبقه بندی می نماید.

مقدمه

نفس در طول تاریخ بی گمان یکی از بحث برانگیز ترین مباحثی است که اندیشه بشر را به خود معطوف داشته است. از طرفی شناخت واقعیت عالم و نقش انسان در آن و از طرف دیگر پرسش از چیستی انسان، انگیزه مناسبی است که فکر تیزبین و موشکاف اندیشمندان را به دنبال خود تا اعماق جهان هستی و تا ژرفنای وجود آدمی برای یافتن واقعیت آن بکشاند. طبیعی است که سؤالاتی به لحاظ وجود شناختی درباره حقیقت انسان چه پیش از پیدایش در عالم مادی و چه پس از آن مطرح است. سؤال درباره نفس از این پرسش آغاز می شود که، واقعیت انسان چیست؟ آیا انسان با دیگر موجودات تفاوتی دارد؟ اگر متفاوت است، این تفاوت در چیست؟ آیا انسان بُعدی غیر از بدن نیز دارد؟ اگر چنین است پیدایش و استمرار آن به چه نحوی است و با بدن چه ارتباطی دارد.

واقعیت این است که ویژگی هایی مانند رشد و نمو، تولید مثل و مرگ، صفاتی مشترک میان همه موجودات زنده است. همچنین غرایزی میان انسان و حیوان مشترک است. غرایزی که برای بقاء واستمرار نوع جانداران ضروری است. در محدوده غریزی، بیشتر حیوانات یکسان عمل می کنند؛ اما بین حیوان و انسان تفاوتی وجود دارد. این تفاوت در این است که حیوانات از محدوده غریزی فراتر نمی روند، در حالی که انسان حق انتخاب دارد و پاسخش به غرایز اساسی مانند گرسنگی، درد، احساس خطر، کشش های جنسی و بسیاری از امور دیگر کاملاً با حیوانات تفاوت دارد. به عنوان مثال انسان می تواند در عین گرسنگی و تشنگی بسیار شدید و نیز فشار غریزه جنسی مدت های مدید تحمل از خود نشان دهد.

علاوه بر آن، صفاتی ویژه و اختصاصی مانند تفکر، اراده و امید در انسان وجود دارد که در باقی جانداران مشاهده نمی شود. از مشاهده این تفاوت ها، سؤالات فوق پدید آمد ودر جستجوی پاسخ آن اندیشمندان و فیلسوفان به دسته ها و گروه های فکری مختلف از جمله دوگانگی طبیعت انسان یا انکار بُعد غیر جسمانی یا حتی بُعد جسمانی تقسیم شدند. نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه سه اندیشمند از دو مکتب متفاوت فلسفی یعنی فیلیپ کلایتون با نگرش نوپدیدارگروی و ملاصدرا و علامه طباطبایی از فلسفه اسلامی در باب نفس اختصاص دارد. هر دو دیدگاه با نگاه خاص خود سعی در تبیین ماهیت نفس و چگونگی پیدایش آن و رابطه آن با بدن دارند.

تعداد صفحه : ۱۴۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***