دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان

مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما

دکتر مهدی افچنگی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده ۱

مقدمه. ۲

ضرورت تحقیق.. ۴

اهداف تحقیق.. ۴

پرسش های تحقیق.. ۴

فرضیه ها ۴

پیشینه ی تحقیق.. ۵

روش تحقیق.. ۵

مشکلات تحقیق.. ۵

ساختار تحقیق.. ۵

فصل اول: کلیات و بیان شروط شهادت شرعی در مذاهب اسلامی.. ۶

۱ـ۱ واژه شناسی.. ۷

۱ـ۱ـ۱ واژگان اصلی.. ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۱ شهادت… ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۲ شاهد. ۸

۱ـ۱ـ۱ـ۳ عدالت… ۸

۱ـ۱ـ۱ـ۴ جرح.. ۹

۱ـ۱ـ۱ـ۵ تعدیل.. ۹

۱ـ۱ـ۲ واژگان مرتبط.. ۱۰

۱ـ۱ـ۲ـ۱ دعوی.. ۱۰

۱ـ۱ـ۲ـ۲ دلیل.. ۱۰

۱ـ۱ـ۲ـ۳ بینه. ۱۱

۱ـ۱ـ۲ـ۴ تحمل شهادت… ۱۱

۱ـ۱ـ۲ـ۵ ادای شهادت… ۱۲

۱ـ۱ـ۲ـ۶ مطلع یا شاهد عرفی.. ۱۲

۱ـ۲ بیان شروط شهادت شرعی در مذاهب اسلامی.. ۱۳

۱ـ۲ـ۱ شرایط مربوط به شاهد در زمان تحمل شهادت… ۱۵

۱ـ۲ـ۱ـ۱ عقل.. ۱۶

۱ـ۲ـ۱ـ۲ تمییز. ۱۷

۱ـ۲ـ۱ـ۳ درک حسی از موضوع شهادت… ۱۸

۱ـ۲ـ۲ شرایط مربوط به ادای شهادت… ۱۹

۱ـ۲ـ۲ـ۱ اسلام. ۲۱

۱ـ ۲ـ۲ـ۱ـ۱ اسلام از نظر فقهای امامیه. ۲۲

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ امکان پذیرش شهادت غیر مسلمان در وصایا و یا غیر آن. ۲۳

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ شرط اسلام از نظر فقهای اهل سنت… ۲۵

۱ـ۲ـ۲ـ۲ ایمان. ۲۶

۱ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۱ مفهوم ایمان از نظر فقهای امامیه. ۲۶

۱ـ۲ـ۲ـ۳ طهارت مولد. ۲۷

۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ از نظر فقهای امامیه. ۲۸

۱ـ۲ـ۲ـ۴ عدالت… ۲۸

۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ عدالت از نظر فقهای امامیه. ۳۰

۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ از نظر فقهای اهل سنت… ۳۱

۱ـ۲ـ۲ـ۵ ذینفع نبودن در مورد شهادت… ۳۱

۱ـ۲ـ۲ـ۶ نداشتن عداوت دنیوی.. ۳۳

۱ـ۲ـ۲ـ۷ سایر شرایط شاهد شرعی.. ۳۴

۱ـ۲ـ۳ شرایط مربوط به مفاد شهادت… ۳۶

۱ـ۲ـ۳ـ۱ دارای شهادت از روی علم. ۳۸

۱ـ۲ـ۳ـ۲ اتحاد مفادی میان شهاد شهود. ۴۰

۱ـ۲ـ۳ـ۳ عدم مخالفت با علم قاضی.. ۴۱

فصل دوم: کیفیت تعدیل شهود. ۴۳

۲ـ۱ کیفیت احراز عدالت… ۴۵

۲ـ۱ـ۱ علم قاضی به عدالت شاهد. ۴۸

۲ـ۲ـ۳ جهل یا تردید قاضی در خصوص حال شاهد. ۵۰

۲ـ۲ـ۲ـ۱ لزوم علم شهادت دهنده بر عدالت شاهد اصلی.. ۵۲

۲ـ ۲ـ۲ـ۲ امکان شهادت دادن براساس حسن ظاهر شاهد اصلی.. ۵۴

۲ـ۲ کیفیت احراز سایر شرایط شاهد. ۵۵

۲ـ۲ـ۱ مشروعیت نسب… ۵۵

۲ـ۲ـ۲ منتفی بودن نفع. ۶۲

۲ـ۲ـ۳ منتفی بودن عداوت دنیوی.. ۶۴

۲ـ۳ جرح شاهد. ۶۵

۲ـ۳ـ۱ مهلت ادعای جرح.. ۶۷

۲ـ۳ـ۲ جرح شاهد بعد از صدور حکم و اثر آن. ۶۸

نتیجه گیری.. ۷۰

پیشنهاد ها ۷۱

منابع. ۷۲

 

چکیده

شهادت به عنوان یکی از ادله استوار در اثبات حق، ادعا، و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. از نظر فقها، شهادت عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت یعنی گواه دادن. البته شهادت در صورتی دارای اعتبار است که شرایط لازم در شهادت و شاهد موجود باشد. ماده ۱۳۱۳ ق.م. و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرایط شهود را: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، مولد، عدالت، عدم تهمت و … می دانند و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته باشد و شهادت شهود باید مفاداً متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند. در منابع فقهی و در متون قانونی شرایط و مواردی را جهت مستند بودن شهادت برشمردند. جرح و تعدیل (جارح و معدل) اصطلاحاتی که در این زمینه به کار برده می شود طرفی که شهود، علیه او شهادت داده اند می تواند با استناد به مواردی چند به حجیت شهادت ایشان اشکال وارد کند و از سوی دیگر مشهودله (کسی که شهادت به نفع او داده شده است) می تواند شهود خود را تعدیل و تزکیه نماید. ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) برخلاف حقوق ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است. در فقه امامیه چنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند، بر هر کدام از موارد مذکور آثار خاصی مترتب است و مسئولیت شهود در هر دو متفاوت است. در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفضیلی اشاره ای نشده است. ما در این پایان نامه موضوع جرح و تعدیل شهود را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: ادله اثبات دعوا، شهادت، شاهد، جرح، تعدیل.

مقدمه

یکی از دلایل مهم در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده اند. یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله ی آگاهی گواه قوه بینایی او باشد، گواه را شاهد عینی و گواهی را مشاهده نامند و اگر وسیله ی آگاهی قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعی و گواهی را اسماع خوانند. شهادت واژه ای تازی و معادل فارسی آن گواهی می باشد و به شاهد گواه اطلاق می گردد. در حقوق اسلام شهادت شهود یکی از مهمترین دلایل اثبات دعواست و تقریبا در تمام نظام های حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق الله و هم در مورد حق الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه شهادت در بین ادله اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه ی آن به سادگی صورت می گیرد. شهادت وسیله ای مهم برای اثبات جرم، این دلیل به ویژه، بعد از انقلاب ارزش سنتی خود را بازیافته و اکنون در حقوق مذهبی کشور ما یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی محسوب می گردد و به ویژه در امور کیفری اصلی ترین طریق اثبات دعوی شناخته شده است.

باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت می گردد، در حقیقت تابع شرایط شاهد است. یعنی شرایط شاهد به حدی سخت و دشوار است که باید عملاً کمتر شهادتی را پذیرفت؛ اما اگر شهادتی با تمامی شرایط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و می تواند مستند قطعی حکم قرار گیرد. شهادت یک عمل حقوقی است و شخص شاهد باید وفق مادتین ۱۳۱۳ (ق.م) و ۱۵۵ (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرایط کمال، ایمان و طهاره مولد نیز داشته باشد که ما تحت عنوان شرایط وجودی شاهد از آن یاد می کنیم و همچنین شاهد باید نفع شخصی در دعوا نداشته و گدایی را نیز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نیز نباشد که از این دو شرط تحت عنوان شرایط سلبی شاهد یاد می کنیم. با این حال چنانچه شاهد واجد یکی از شرایط مندرج نباشند، به کلی از درجه ی اعتبار ساقط نمی شود بلکه شهادت های غیر واجد شرایط اساسی صحت می توانند در حد یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار گیرند. در همین ارتباط ماده ی ۱۵۶ (ق.آ.د.ک) مقرر می دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود». ماده ۱۳۱۴ (ق.م) نیز در این رابطه می گوید: «شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

باید دانست که در باب شهادت، علمای شیعه و شرع مطهر نبوی یازده شرط قائل شده است که بد نیست مختصراً فقط به ذکر عناوین آن اشاره کوتاهی بشود. این شانزده شرط عبارتند: ۱ـ عقل ۲ـ بلوغ ۳ـ اسلام ۴ـ ایمان ۵ـ عدالت ۶ـ طهارت مولد ۷ـ نداشتن اتهام ۸ـ دشمن نبودن ۹ـ مروت ۱۰ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه در شهادت ۱۱ـ بیان گواهی به لفظ (البته در اظهار گواه گنگ و لال اشاره ای که مبین قصد باشد کافی است).

در بعضی موارد با نظر علمای شیعه فرق دارد، به این ترتیب که ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده اند و از سوی دیگر، شرایط دیگر را ذکر کرده اند مانند: حریت، نطق، بینایی و … .

شرایط شاهد به دو دسته تقسیم می گردد:

الف: شرایطی که ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است که شامل: ۱ـ بلوغ ۲ـ عقل ۳ـ ایمان ۴ـ عدالت.

ب: شرایطی که ضامن دور ماندن از اتهام است. ۱ـ نداشتن نفع شخصی در دعوا ۲ـ نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط ۳ـ اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.

سایر شرایط: ۱ـ طهارت ۲ـ بررسی لزوم نداشتن رابطه ی خویشاوندی گواه با یکی از اصحاب دعوا ۳ـ بررسی لزوم نبودن سمت خادم و مخدومی.

تعداد صفحه : ۸۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***