دانلود پایان نامه:تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

(M.A)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

 

عنوان:

تحلیل مکانی– فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر

 (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

استاد راهنما:

آقای دکتر رضا  حسن پور

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-  ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………۶

۱-۳– اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶

الف- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………۶

ب- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶- مروری اجمالی بر سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………….۷

۱-۷- واژه ها و مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸- حوزه نفوذ شهر……………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۹- کاربری آموزشی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۱۰- آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۱- خدمات آموزشی………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۲- برنامه ریزی آموزشی…………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۳- محدویت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۱

فصل دوم:مرور منابع/ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق

۲-۱- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-  فضای جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۳- سازمان اجتماعی و سازمان فضایی………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴- کاربری زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۵- برنامه ریزی کاربری زمین……………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۶- اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری………………………………………………………………………۱۶

الف- اهداف کلان …………………………………………………………………………………………………………..۱۷

ب- اهداف خرد یا ویژه ……………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۷- معیارهای عمومی و بهینه در مکان یابی کاربری های شهری……………………………………………….۱۸

۲-۸- کاربری فضاهای آموزشی و عوامل مؤثر در مکان یابی آنها…………………………………………………۲۱

۲-۸-۱- همجواری ناسازگار با کاربری آموزشی……………………………………………………………………۲۲

۲-۹- دیدگاه عمومی……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۹-۱- دسته اول ،معیارهای مربوط به شرایط استقرارمدارس درمحیط…………………………………..۲۴

۲-۹-۲- دسته دوم ،معیار و مشخصات پایه ای مکان اختصاص یافته………………………………………۲۵

۲-۱۰- کاربری فضاهای آموزشی در ارتباط با کاربری سازگار…………………………………………………….۲۵

۲-۱۱- کاربری نیمه سازگار با کاربری آموزشی…………………………………………………………………………۲۶

۲-۱۲- کاربری آموزشی با کاربری های ناسازگار و دیگر تأسیسات شهری……………………………………۲۷

۲-۱۳- سطوح آموزشی………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۴- مطلوبیت مکان برای استقرار مراکز آموزشی ………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۵- مکان یابی فضاهای آموزشی و شرایط محیطی………………………………………………………………..۳۳

۲-۱۶- شبکه دسترسی (دسترسی پیاده – دسترسی سواره )…………………………………………………………۳۴

۲-۱۷- سرانه زمین………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۸- سرانهشهری ومسکونی………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲- ۱۹- تراکم جمعیت…………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲۰- تراکم شهری …………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲۱- تراکم مسکونی…………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲۲- استاندارهای شهری…………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲- ۲۳- سطوح آموزشی و تقسیمات کالبدی شهر……………………………………………………………………..۳۹

۲-۲۴- سرانه آموزشی…………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲- ۲۵- تقسیم بندی فضاهای آموزشی……………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲۶- نظریه ها…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲- ۲۷- مکتب ساختارگرایی و جغرافیای شهری ……………………………………………………………………..۴۳

۲- ۲۸ – مکتب کارکرد گرایی………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲- ۲۹- معرفی دیدگاههای اساسی در کاربری زمین………………………………………………………………….۴۵

۲-۳۰- مدل مورد استفاده در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری…………………………………………………۴۸

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها

۳-۱- روش تحقیق ومراحل آن……………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۲-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۴-محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۵- محدوده زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۶- نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۷- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۸- ویژگیهای جغرافیای شهرستان رودسر……………………………………………………………………………..۵۳

۳-۸-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی…………………………………………………………………………………۵۳

۳-۸-۲- تقسیمات سیاسی…………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۸-۳- تحولات زمین شناسی………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۸-۴-زلزله…………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۸-۵- توپوگرافی و شیب………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۸-۶- اقلیم………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۸-۶-۱- عوامل اقلیمی………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۸-۶-۲- عناصر اقلیمی…………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۸-۷-هیدرولوژی ومنابع آب………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۸-۸- تحلیل عوامل و عوارض جغرافیای طبیعی………………………………………………………………۶۴

۳-۹- ویژگیهای جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۹-۱- پیشینه تاریخی وجه تسمیه شهر…………………………………………………………………………….۶۵

۳-۹-۲- محدوده های تعریف شده برای شهر……………………………………………………………………..۶۶

۳-۹-۳- ویژگی های جمعیتی رودسر…………………………………………………………………………………۶۸

۳-۹-۳-۱- بررسی روند تحولات جمعیتی………………………………………………………………………….۶۸

۳-۹-۳-۲- بررسی گروههای سنی وجنسی جمعیت …………………………………………………………..۷۰

۳-۹-۳-۳- بعدخانوار………………………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۹-۳-۴- مهاجرت………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۹-۳-۵- تعدادو درصد سوادافراد و بی سواد……………………………………………………………………۷۱

۳-۹-۳-۶- گویش ،زبان ومذهب ……………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۱۰- ویژگی های اقتصادی (نوع فعالیت)………………………………………………………………………………۷۳

۳-۱۰-۱- جمعیت فعال اقتصادی ………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۱۰-۲- نسبت اشتغال…………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۱۱- تراکم ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۳-۱۲- تاریخچه آموزش و پرورش شهر رودسر………………………………………………………………………..۷۶

۳-۱۳- آموزش وپرورش در حال حاضر…………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۱۴- عملکرد (حوزه )مجتمع آموزشی…………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۱۵- ویژگی کالبدی شهر (تقسیمات کالبدی)…………………………………………………………………………۸۰

۳-۱۵-۱-بررسی وضعیت انواع کاربری زمین دروضع موجود وپیشنهادی طرح تفصیلی شهررودسر…..۸۰

۳-۱۵-۲- بررسی نواحی ومحلات شهری در وضع موجود ……………………………………………………۸۰

۳-۱۶- موقعیت کاربری اراضی آموزشی شهر رودسر………………………………………………………………….۸۳

۳-۱۶- ۱- موقعیت وکاربری اراضی موجودو پیشنهادی آموزشی در ناحیه ۱…………………………….۸۳

۳-۱۶-۲- موقعیت و کاربری اراضی موجودو پیشنهادی آموزشی در ناحیه ۲ ……………………………۸۵

۳-۱۶-۳- موقعیت و کاربری اراضی موجودوپیشنهادی آموزشی در ناحیه ۳……………………………..۸۷

۳-۱۶-۴- موقعیت و کاربری اراضی موجودوپیشنهادی آموزشی در ناحیه ۴……………………………..۸۹

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده هاویافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۲- تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۲-۱- تعدادکل کارکنان آموزش و پرورش شهر رودسر……………………………………………………..۹۴

۴-۲-۲-تعداد آموزشگاهها و دانش آموزان در مناطق شهری و روستایی رودسر……………………….۹۵

۴-۲-۳-تعداد دانش آموزان دبیرستان………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۳- تحلیل داده های پرسشنامه مدیران مراکز………………………………………………………………………….۹۹

۴-۳-۱- وضعیت مساحت مدارس رودسراز نظر مدیران مراکز………………………………………………..۹۹

۴-۳-۲- وضعیت مالکیت ساختمان و زمین مدارس از نظر مدیران مراکز……………………………….۱۰۰

۴-۳-۳- تعداد کل دانش آموزان از نظر مدیران مراکز…………………………………………………………….۱۰۱

۴-۳-۴- وضعیت کلاس،کارکنان،آزمایشگاه وکارگاه در مدارس از نظر مدیران مراکز…………….۱۰۲

۴-۳-۵-وضعیت کاربری اولیه ساختمان آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………………۱۰۳

۴-۳-۶-وضعیت کیفیت ساختمان آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………………………..۱۰۳

۴-۳-۷- وضعیت مصالح و سازه آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………………………….۱۰۴

۴-۳-۸- وضعیت رفاهی و خدماتی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………………..۱۰۵

۴-۳-۹- وضعیت فضاهای پرورشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………………..۱۰۶

۴-۳-۱۰- وضعیت مشخصات سیستم گرمایش، سرمایش و تأسیسات و امکانات آموزشگاه

از نظرمدیران مدارس ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۳-۱۱- وضعیت امکانات ورزشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………………………….۱۰۸

۴-۳-۱۲- وضعیت کاربری های همجوار آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………………….۱۰۹

۴-۳-۱۳- وضعیت فاصله همکاران وکارکنان ازمدرسه تا واحد مسکونی ازنظر مدیران مراکز…۱۱۰

۴-۳-۱۴- وضعیت رفت وآمد همکاران وکارکنان به مدرسه از نظرمدیران مراکز…………………….۱۱۱

۴-۳-۱۵- وضعیت مشکل عمده در مسیر رفتن به مدرسه از نظر مدیران مراکز…………………………۱۱۲

۴-۴- تحلیل داده های پرسشنامه  دانش آموزان…………………………………………………………………………۱۱۳

۴-۴-۱- وضعیت سن دانش آموزان…………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۴-۲- وضعیت پایه تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۴-۳-وضعیت سابقه سکونت در شهر رودسر از نظر دانش آموزان……………………………………….۱۱۵

۴-۴-۴- وضعیت مکان استقرار مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………………………۱۱۶

۴-۴-۵- وضعیت فاصله مدرسه تا منزل برحسب متر از نظر دانش آموزان………………………………..۱۱۷

۴-۴-۶-وضعیت مدت زمان رسیدن به مدرسه از نظر دانش آموزان………………………………………..۱۱۸

۴-۴-۷–وضعیت فاصله مدرسه تا واحد مسکونی از نظر دانش آموزان……………………………………۱۱۹

۴-۴-۸ – وضعیت رفت و آمد به مدرسه از نظر دانش آموزان………………………………………………..۱۲۰

۴-۴-۹- وضعیت مشکلات مسیررفتن به مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………۱۲۱

۴-۴-۱۰- وضعیت امکانات و تجهیزات مدرسه از نظر دانش آموزان………………………………………۱۲۲

۴-۴-۱۱- وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش و تأسیسات مدرسه از نظر دانش آموزان………..۱۲۳

۴-۴-۱۲- وضعیت مکان مناسب مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………………………………۱۲۴

۴-۴-۱۳- وضعیت آبگیر بودن مسیر منتهی به مدرسه از نظر دانش آموزان………………………………..۱۲۵

۴-۴-۱۴- وضعیت عبور خط لوله فاضلاب در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان…………………..۱۲۶

۴-۴-۱۵- وضعیت جوابگو بودن مدرسه به دانش آموزان محله از نظر دانش آموزان………………۱۲۷

۴-۴-۱۶- وضعیت مناسب بودن فضای داخل کلاس از نظر دانش آموزان………………………………۱۲۸

۴-۴-۱۷- وضعیت استاندارد بودن فضای مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………۱۲۹

۴-۴-۱۸- وضعیت طی نمودن مسیرفرعی در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان……………………..۱۳۰

۴-۴-۱۹- وضعیت تأثیر سرو صدای خیابان در یادگیری از نظر دانش آموزان………………………..۱۳۱

۴-۴-۲۰-  وضعیت وجود داشتن گورستان در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان……………………۱۳۲

۴-۴-۲۱-  وضعیت تجمع زباله در نزدیکی مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………………۱۳۳

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث (جمع بندی)………………………………………………………………………………………………………۱۳۵

۵-۲- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶

فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷

۵-۳- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۵ -۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

 

 

 

فهرست جداول

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

جدول شماره۲-۱-نمونه ای از ماتریس مطلوبیت……………………………………………………………………..۲۰

جدول شماره۲-۲- نمونه ای از ماتریس ظرفیت……………………………………………………………………….۲۱

جدول شماره۲-۳ -دوری از آلودگی……………………………………………………………………………………….۲۴

جدول شماره۲-۴ -نوع کاربری و میزان اثرات آن بر فضای آموزشی…………………………………………..۲۸

جدول شماره۲-۵-نمونه جدول استاندارد تفضیلی طراحی شهری(نوع مرکز : کودکستان)…………….۲۹

جدول شماره۲-۶-نمونه جدول استاندارد تفضیلی طراحی شهری(نوع مرکز : دبستان)…………………۳۰

جدول شماره۲-۷-نمونه جدول استاندارد تفضیلی طراحی شهری(نوع مرکز : راهنمایی)………………۳۱

جدول شماره۲-۸-نمونه جدول استاندارد تفضیلی طراحی شهری(نوع مرکز : دبیرستان)……………….۳۲

جدول شماره۲-۹-معیارهای دسترسی برای ساختمان های گوناگون شهری…………………………………۳۵

جدول شماره۲-۱۰-ویژگیهای فیزیکی انواع دسترسی در طرح ریزی های شهری…………………………۳۶

جدول شماره۲-۱۱-حوزه های خدماتی پیشنهادی مدارس و تعداد دانش آموزان در کلاس………….۴۰

جدول شماره ۳-۱- تقسیمات سیاسی شهرستان رودسر…………………………………………………………….۵۶

جدول شماره ۳-۲-رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتیک ،لاهیجان در دوره آماری (۱۳۷۰-۱۳۸۶)…….۶۱

جدول شماره ۳-۳- میانگین بارندگی و درصد بارش در فصول مختلف سال………………………………۶۲

جدول شماره ۳-۴- رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی لاهیجان در دوره آماری (۱۳۷۰-۱۳۸۶)……۶۳

جدول شماره ۳-۵- رشد سالانه جمعیت شهر رودسر……………………………………………………………….۶۹

جدول شماره۳-۶-توزیع نسبی جمعیت برحسب گروههای بزرگ جنسی وبه تفکیک جنس

درسال۹۰ -۱۳۶۵ ………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

جدول شماره۳-۷-  جمعیت ،خانوار و بعد خانوار در سالهای آماری ۹۰-۱۳۶۵…………………………..۷۰

جدول شماره ۳-۸- تعدادو درصد افراد با سواد شهر رودسر سالهای ۸۵-۱۳۶۵ ………………………….۷۲

جدول شماره ۳-۹- جمعیت و شاغلین شهر رودسر سالهای ۹۰-۱۳۶۵ ……………………………………..۷۴

جدول شماره ۳-۱۰-جدول و تراکم نسبی در شهر رودسر ۹۰-۱۳۶۵…………………………………………۷۵

جدول شماره۳-۱۱- سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در مقطع ابتدائی………………………….۷۹

جدول شماره ۳-۱۲- سراانۀ فضای آموزشی برای هر دانش آموز در مقطع راهنمایی…………………….۷۹

جدول شماره ۳-۱۳- سرانۀ فضای آموزشی برای هر دانش آموز در مقطع متوسطه………………………۸۰

جدول شماره ۳-۱۴- کاربری اراضی موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی شهر رودسر…………………….۸۲

جدول شماره ۳-۱۵- کاربری اراضی موجود و پیشنهادی آموزشی طرح تفصیلی ناحیه۱……………….۸۳

جدول شماره۳-۱۶- کاربری اراضی موجود و پیشنهادی آموزشی طرح تفصیلی ناحیه۲………………..۸۵

جدول شماره۳-۱۷- کاربری اراضی موجود و پیشنهادی آموزشی طرح تفصیلی ناحیه۳………………..۸۷

جدول شماره۳-۱۸- کاربری اراضی موجود و پیشنهادی آموزشی طرح تفصیلی ناحیه۴………………..۸۹

جدول شماره ۴-۱-تعدادکل کارکنان آموزش و پرورش شهررودسر……………………………………………۹۴

جدول شماره ۴ -۲-تعداد آموزشگاهها ودانش آموزان درمناطق شهری وروستایی رودسر درسال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

جدول شماره ۴-۳-وضعیت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان توحید…………..۹۶

جدول شماره ۴-۴- وضعیت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان بنت الهدی…….۹۶

جدول شماره ۴-۵- وضعیت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان رضا زاده……….۹۷

جدول شماره ۴-۶- وضعیت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان فرزانگان………..۹۷

جدول شماره ۴-۷-وضعیت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در هنرستان حجاب…………….۹۸

جدول شماره ۴-۸-وضعیت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در هنرستان زینبیه………………۹۸

جدول شماره ۴-۹- وضعیت مساحت مدارس رودسر……………………………………………………………….۹۹

جدول شماره ۴-۱۰- وضعیت مالکیت ساختمان و زمین مدارس………………………………………………..۱۰۰

جدول شماره ۴-۱۱- وضعیت تعداد کل دانش آموزان………………………………………………………………۱۰۱

جدول شماره ۴-۱۲- وضعیت کلاس، کارکنان، آزمایشگاه و کارگاه در مدارس……………………………۱۰۲

جدول شماره ۴-۱۳- وضعیت کاربری اولیه ساختمان آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………..۱۰۳

جدول شماره۴ -۱۴- وضعیت کیفیت ساختمان آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………………۱۰۳

جدول شماره ۴-۱۵- وضعیت مصالح و سازه آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………۱۰۴

جدول شماره ۴-۱۶- وضعیت رفاهی و خدماتی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………….۱۰۵

جدول شماره ۴-۱۷- وضعیت فضاهای پرورشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………….۱۰۶

جدول شماره ۴-۱۸- وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش و تأسیسات مدرسه……………………………۱۰۷

جدول شماره ۴-۱۹- وضعیت امکانات ورزشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………………۱۰۸

جدول شماره ۴ -۲۰- وضعیت کاربری های همجوار آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………۱۰۹

جدول شماره۴-۲۱- وضعیت فاصله همکاران و کارکنان از مدرسه تا واحد مسکونی

از نظر مدیران مراکز………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

جدول شماره۴-۲۲- وضعیت رفت و آمد همکاران و کارکنان به مدرسه از نظر مدیران مراکز……….۱۱۱

جدول شماره ۴-۲۳- وضعیت مشکل عمده در مسیر رفتن به مدرسه از نظر مدیران مراکز…………….۱۱۲

جدول شماره ۴-۲۴- وضعیت سن دانش آموزان……………………………………………………………………….۱۱۳

جدول شماره۴-۲۵- وضعیت پایه تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………۱۱۴

جدول شماره ۴-۲۶- وضعیت سابقه سکونت در شهر رودسر از نظر دانش آموزان………………………..۱۱۵

جدول شماره ۴-۲۷- وضعیت مکان استقرار مدرسه از نظر دانش آموزان………………………………………۱۱۶

جدول شماره ۴-۲۸- وضعیت فاصله مدرسه تا منزل برحسب متر از نظر دانش آموزان………………….۱۱۷

جدول شماره ۴-۲۹-وضعیت مدت زمان رسیدن به مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………….۱۱۸

جدول شماره ۴-۳۰-وضعیت فاصله مدرسه تا واحد مسکونی از نظر دانش آموزان………………………..۱۱۹

جدول شماره ۴-۳۱- وضعیت رفت و آمد به مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………..۱۲۰

جدول شماره ۴-۳۲- وضعیت مشکلات مسیررفتن به مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………۱۲۱

جدول شماره ۴-۳۳- وضعیت امکانات و تجهیزات مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………….۱۲۲

جدول شماره۴-۳۴- وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش و تاسیسات مدرسه از نظر دانش آموزان…۱۲۳

جدول شماره ۴-۳۵-وضعیت مکان مناسب مدرسه از نظر دانش آموزان………………………………………..۱۲۴

جدول شماره۴-۳۶- وضعیت آبگیر بودن مسیر منتهی به مدرسه از نظر دانش آموزان……………………..۱۲۵

جدول شماره۴-۳۷- وضعیت عبور خط لوله فاضلاب در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان……………۱۲۶

جدول شماره ۴-۳۸- وضعیت جوابگو بودن مدرسه به دانش آموزان محله از نظر دانش آموزان………۱۲۷

جدول شماره۴-۳۹- وضعیت مناسب بودن فضای داخل کلاس از نظر دانش آموزان………………………۱۲۸

جدول شماره ۴-۴۰- وضعیت استاندارد بودن فضای مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………..۱۲۹

جدول شماره ۴-۴۱- وضعیت طی نمودن مسیرفرعی در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان…………….۱۳۰

جدول شماره ۴-۴۲-وضعیت تأثیر سرو صدای خیابان در یادگیری از نظر دانش آموزان…………………۱۳۱

جدول شماره ۴-۴۳ -وضعیت وجود داشتن گورستان در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان……………۱۳۲

جدول شماره ۴-۴۴-وضعیت تجمع زباله در نزدیکی مدرسه از نظر دانش آموزان………………………….۱۳۳

جدول شماره ۵- ۱- نتیجه آزمون t از لحاظ همجواری………………………………………………………………۱۳۶

جدول شماره ۵-۲- نتیجه آزمون t از لحاظ دسترسی…………………………………………………………………۱۳۸

 

 

فهرست نمودارها

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

نمودارشماره ۳-۱- حداقل و حداکثر دما در ایستگاه لاهیجان (در طول دوره ی آماری)…………………۶۱

نمودارشماره۳-۲- درصد توزیع فصلی بارش در ایستگاه هواشناسی لاهیجان……………………………….۶۲

نمودارشماره۳-۳-حداقل وحداکثررطوبت نسبی درایستگاه لاهیجان(درطول دوره ی آماری)………….۶۳

نمودارشماره۳-۴-جمعیت شهر رودسر در سالهای ۹۰-۱۳۶۵……………………………………………………..۶۹

نمودارشماره۳-۵- بعد خانوار درسالهای ۹۰-۱۳۶۵…………………………………………………………………..۷۱

نمودارشماره۳-۶- نسبت اشتغال شهر رودسردرسالهای ۹۰-۱۳۶۵………………………………………………۷۴

نمودارشماره۳-۷- درصد تراکم به هکتارشهر رودسر ۹۰-۱۳۶۵………………………………………………….۷۵

نمودار شماره ۴-۱- وضعیت مساحت مدارس رودسر………………………………………………………………..۹۹

نمودار شماره ۴-۲- وضعیت احداث مدارس رودسر…………………………………………………………………۱۰۰

نمودار شماره ۴-۳- وضعیت تعداد کل دانش آموزان…………………………………………………………………۱۰۱

نموار شماره ۴-۴-وضعیت کلاس، کارکنان، آزمایشگاه و کارگاه در مدارس………………………………….۱۰۲

نموار شماره ۴-۵- وضعیت مصالح و سازه آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………………۱۰۴

نموار شماره ۴-۶- وضعیت رفاهی و خدماتی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز……………………………….۱۰۵

نموار شماره ۴-۷-وضعیت فضاهای پرورشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………..۱۰۶

نموار شماره۴-۸-وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش و تأسیسات مدرسه…………………………………..۱۰۷

نموار شماره ۴-۹-وضعیت امکانات ورزشی آموزشگاه از نظر مدیران مراکز………………………………….۱۰۸

نموار شماره ۴-۱۰-وضعیت کاربری های همجوار آموزشگاه از نظر مدیران مراکز…………………………۱۰۹

نموار شماره ۴-۱۱- وضعیت فاصله همکاران و کارکنان از مدرسه تا واحد مسکونی

از نظر مدیران مراکز………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

نموارشماره۴-۱۲- وضعیت فاصله همکاران وکارکنان ازمدرسه تا واحد مسکونی ازنظر مدیران مراکز…۱۱۱

نموارشماره۴-۱۳- وضعیت مشکل عمده در مسیر رفتن به مدرسه از نظر مدیران مراکز………………….۱۱۲

نمودار شماره ۴-۱۴- وضعیت سن دانش آموزان………………………………………………………………………..۱۱۳

نمودار شماره ۴-۱۵- وضعیت پایه تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………..۱۱۴

نمودارشماره ۴-۱۶- وضعیت سابقه سکونت در شهر رودسراز نظر دانش آموزان…………………………..۱۱۵

نمودار شماره ۴ -۱۷- وضعیت مکان استقرار مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………..۱۱۶

نمودار شماره۴-۱۸-وضعیت فاصله مدرسه تا منزل بر حسب متر از نظر دانش آموزان……………………۱۱۷

نمودارشماره ۴-۱۹- وضعیت مدت زمان رسیدن به مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………….۱۱۸

نمودار شماره ۴-۲۰- وضعیت فاصله مدرسه تا واحد مسکونی از نظر دانش آموزان…………………….۱۱۹

نمودار شماره ۴-۲۱-وضعیت رفت و آمد به مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………………….۱۲۰

نمودار شماره ۴-۲۲- وضعیت مشکلات مسیررفتن به مدرسه از نظر دانش آموزان………………………۱۲۱

نمودارشماره ۴-۲۳-وضعیت امکانات و تجهیزات مدرسه از نظر دانش آموزان…………………………….۱۲۲

نمودار شماره ۴-۲۴- وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش و تأسیسات مدرسه

از نظر دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

نمودار شماره ۴-۲۵-وضعیت مکان مناسب مدرسه از نظر دانش آموزان……………………………………..۱۲۴

نمودارشماره  ۴-۲۶-وضعیت آبگیر بودن مسیر منتهی به مدرسه از نظر دانش آموزان………………….۱۲۵

نمودار شماره ۴-۲۷- وضعیت عبور خط لوله فاضلاب در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان……….۱۲۶

نمودارشماره  ۴-۲۸- وضعیت جوابگو بودن مدرسه به دانش آموزان محله از نظر دانش آموزان…..۱۲۷

نمودارشماره ۴- ۲۹- وضعیت مناسب بودن فضای داخل کلاس از نظر دانش آموزان………………….۱۲۸

نمودارشماره ۴-۳۰- وضعیت استاندارد بودن فضای مدرسه از نظر دانش آموزان………………………..۱۲۹

نمودار شماره۴-۳۱- وضعیت طی نمودن مسیرفرعی در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان………….۱۳۰

نمودارشماره ۴-۳۲- وضعیت تأثیر سرو صدای خیابان در یادگیری از نظر دانش آموزان…………….۱۳۱

نمودارشماره ۴-۳۳- وضعیت وجود داشتن گورستان در مسیر مدرسه از نظر دانش آموزان…………۱۳۲

نمودارشماره ۴-۳۴-وضعیت تجمع زباله در نزدیکی مدرسه از نظر دانش آموزان……………………….۱۳۳

 

 

 

فهرست اشکال/ تصاویر / نقشه ها

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

شکل شماره۲-۱مدل جاذبه………………………………………………………………………………………………….۴۹

تصویرشماره ۳-۱- توپوگرافی شهر رودسر……………………………………………………………………………۵۸

نقشه شماره ۳-۱-تقسیمات سیاسی استان گیلان…………………………………………………………………….۵۴

نقشه شماره ۳-۲-موقعیت جغرافیایی شهرستان رودسر در کشور………………………………………………۵۵

نقشه شماره۳-۳-ناحیه بندی شهر رودسرطرح تفصیلی ۱۳۸۶…………………………………………………..۶۷

نقشه شماره۳-۴-کاربری اراضی ناحیه ۱………………………………………………………………………………..۸۴

نقشه شماره۳ -۵- کاربری اراضی ناحیه ۲……………………………………………………………………………..۸۶

نقشه شماره۳-۶- کاربری اراضی ناحیه۳………………………………………………………………………………..۸۸

نقشه شماره۳- ۷-کاربری اراضی ناحیه ۴……………………………………………………………………………….۹۰

نقشه شماره ۳-۸- کاربری اراضی وضع موجود شهر رودسر…………………………………………………….۹۱

نقشه شماره۳- ۹ – وضعیت استقرار کاربری های آموزشی…بر اساس درجه معابر………………………۹۲

 

فهرست  روابط /فرمولها

————-

رابطه شماره۲-۱سرانه مسکونی………………………………………………………………………………………………۳۷

رابطه شماره ۲-۲سرانه شهری………………………………………………………………………………………………..۳۷

رابطه شماره ۲-۳میزان تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………..۳۸

رابطه شماره ۲-۴میزان تراکم شهری……………………………………………………………………………………….۳۸

رابطه شماره ۲-۵تراکم مسکونی خالص………………………………………………………………………………….۳۸

رابطه شماره۲-۶ تراکم مسکونی ناخالص………………………………………………………………………………..۳۹

رابطه شماره ۳-۱ رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………………..۶۲

فرمول شماره ۲-۱ مدل قانون جاذبه نیوتن………………………………………………………………………………۴۸

فرمول شماره۲-۲ مدل جاذبه تعیین حجم……………………………………………………………………………….۴۹

فرمول شماره ۲-۳ مدل دسترسی اشنایدر و سیمونز………………………………………………………………..۵۰

فرمول شماره ۲-۴ مدل دسترسی اُبرگ………………………………………………………………………………….۵۰

 

پیوست ها

——-

تصویر شماره الف-۱- هنرستان دخترانه حجاب و زینبیه…………………………………………………………..۱۴۷

تصویر شماره ب- ۲ – دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان…………………………………….۱۴۷

تصویر شماره پ- ۳ – معرفی نامه به شهرداری رودسر…………………………………………………………….۱۴۸

تصویر شماره ت- ۴-  معرفی نامه به سازمان راه و شهرسازی استان گیلان…………………………………۱۴۹

تصویر شماره ث- ۵ – معرفی نامه به دانشگاه پیام نور مرکز رشت…………………………………………….۱۵۰

تصویر شماره ج-  ۶- معرفی نامه به اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر……………………………۱۵۱

تصویر شماره چ- ۷ – معرفی نامه به دبیرستان های دوره دوم دخترانه دولتی رودسر……………………۱۵۲

تصویر شماره ح- ۸ – پرسشنامه مدیران مراکز…………………………………………………………………………۱۵۳

تصویر شماره خ- ۹ – پرسشنامه دانش آموزان…………………………………………………………………………۱۵۶

 

 

چکیده :

شهرنشینی شتابان از خصلت های امروزی توسعه های شهری در ایران است . طی این روند ، بسیاری از فضاهای خدماتی و آموزشی و فرهنگی در مکانهایی ساخته می شوند که با معیارها و نیازهای تقاضا همسویی ندارد و چه بسا که از نظر کیفیت و کمیت به دلیل نارساییهای مالی و عدم مدیریت با کاستیهای زیادی همراه هستند .از منظر شهر و شهر نشینی قرار گیری خدمات  آموزشی و مکان های مناسب می تواند با سهولت دسترسی ، سنخیت همجواریها و اثرات روحی و روانی بر دانش آموزان ،همچنین تأثیری که بر کیفیت آموزشی دارد ،مورد توجّه قرار گیرد .

مشکلاتی که درشهرهای ایران و به خصوص شهر رودسر به وضوح قابل رویت است استقرار نامناسب کاربری های آموزشی در سطح شهر بدون توجه به رعایت همجواری ها ، حریم هاو…می باشد . گاه دیده شده کمبود اعتبارات برای احداث مدارس جدید چنان تأثیرگذار است که در اولین مکانی که امکان مالی برای احداث مدرسه وجود دارد ویا وجود افراد خیری که زمین خود را وقف می نمایند بدون توجه به معیارهای مربوط ، اقدام به ساخت مدرسه می کنند.

این پایان نامه با موضوع هدف کلی ، تحلیل مکانی – فضایی کاربری آموزشی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهررودسر کوشش دارد توزیع آنها را براساس فضای موجود دسترسی و همجواری با کاربری های مجاور آنها را مورد بررسی قرار دهد .

روش پژوهش دراین تحقیق  توصیفی – تحلیلی است که در سطح شهر رودسر ۶ مدرسه دخترانه دولتی  از مدیران مراکز و۱۱۴۰ نفر دانش آموز به صورت نمونه ۱۰ درصد یعنی ۱۱۴ نفر به صورت تصادفی در پایه ها و رشته های مختلف به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. و اطلاعات به صورت میدانی ، مشاهده ، مصاحبه با مدیران ،دانش آموزان ومشکلات آنها در فضای مدرسه  با استفاده از Excel  ، تحلیل آماری (spss )وهمچنین نقشه های موجود در شهر رودسر انجام گرفته است .

برای سنجش یافته های تحقیق از آزمون  t استفاده شده که نشان می دهد که تحلیل مکانی – فضایی کاربری آموزشی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر رودسربا دسترسی و همجواری مطابقت ندارد و فرضیه اثبات و تأیید می شود .

واژگان کلیدی : مکانی ، فضایی ، شهررودسر ، دسترسی، همجواری، دبیرستان دخترانه.

 

 

 

 

مقدمه :

رشد شتابان جمعیت،تأثیر فوق العاده ای درافزایش جمعیت لازم التعلیم وجمعیت دانش آموزی داشته است.رشد فزاینده دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی وپیش بینی افزایش تعدا د آنها در سالهای آتی ایجاب می کند که مکان گزینی فضاهای آموزشی،پرورشی- ورزشی به عنوان یکی از عوامل اصلی آموزش بر اساس موازین علمی وفنی مورد توجّه قرار گیرد .اگر چه تاکنون مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است،اما این مطالعات ،کامل و منطبق بانیازهای آموزشی ،پرورشی-ورزشی مانند نوع فضاهای پیش بینی شده ، حداقل مساحت مورد نیاز برای هرفضا، عملکرد و ساخت مطلوب برای انجام فعالیتهای آموزشی نیست.

بنابراین لزوم بررسی فضاهای آموزشی،پرورشی- ورزشی،مجاورتها واستانداردهای حاکم بر مکان گزینی مطرح می گردد تا بتواند با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه و امکانات اقتصادی ،راه حلهای  مناسبی را برای مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی،پرورشی- ورزشی پیداکرده و نیازمبرم جامعه راپاسخگو بود. درغیراینصورت درآینده بامشکل کمبودمراکز آموزشی در سطح شهر روبرو خواهیم بود.

مکان یابی بهینه برای فعالیت ها ،همواره مورد توجه علمای اقتصاد و جغرافی دانان در کنار اقتصاددانان بر اساس رسالتی که در زمینه تغییرات فضایی و مکانی حاکم بر پدیده ها داشته اند ،همواره در تکوین نظریات مکان یابی در راستای حداکثر کردن سود و به حداقل کردن هزینه در استفاده از زمین شهری سهیم بوده اند .(یکانی فرد ،۱۳۸۰ ،ص ۱۶)

امروزه علاوه بر دیدگاه اقتصادی (حداکثر کردن سود و حداقل کردن هزینه ها) که در استفاده از زمین شهری باید مورد استفاده از زمین شهری باید مورد توجه قرار گیرد ، به دلیل پیچیدگی نیاز های بشری و به تبع آن ،پیچیدگی روز افزون نظام های (سیستم های)شهری ، بدون داشتن نظام مند و تعریف معیارهای دقیق ، استفاده از زمین شهری و مکان یابی فعالیت ها بر اساس آن پاسخ گویی مناسب به این نیازها مقدور نخواهد بود .

یکی ازنیازهای اساسی سکونتگاههای بشری که باید به صورت جمعی پاسخ داده شود ،نیاز به آموزش است از این رو در برنامه ریزی شهری به ویژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،کاربری های آموزشی از حیث اختصاص زمین کافی ،مکانی و طراحی از جایگاه مناسبی برخودار هستند با وجود تفاوت هایی که در سرانه های اختصاص یافته و پیشنهاد شده به کاربری های آموزشی در مناطق گوناگون جهان وجود دارد در بیشتر کشور ها این کاربری ها از سرانه شهری بر اساس استاندارد های تعریف شده در ایران حدود ۴/۴متر مربع و سهم مدارس از آن ۹/۰متر مربع است .(شیعه ۱۳۸۹ ،ص۱۷۵)

کاربری آموزشی بنا به ماهیت و سطوح فعالیتشان : اولاً ،باید در محلی استقرار یابند که در فعالیت خود و سایر کاربری ها مزاحمت و ممانعتی به وجود نیاورد (سازگاری).ثانیاً ،مکان استقرار شان شرایط لازم را برای فعالیت آنها داشته باشد (مطلوبیت).ثالثاً ،حوزه عملکردی مناسبی داشته باشند .(ظرفیت)رابعاً ،برای ارائه خدمات مطلوب از یک سو به فعالیت و خدمات پاره ای از کاربری های دیگر نیاز داشته و از سوی دیگر از بعضی از کاربری ها فاصله مناسب داشته باشد (وابستگی و دوری گزینی) براین اساس ،هر یک از کاربری آموزشی در فرایند برنامه ریزی اراضی شهری ،بعد از حوزه  عملکردی در سلسله مراتب تقسیمات کالبدی شهری با رعایت سایر ضوابط و معیار ها ،مکان یابی و طراحی می شوند .مدارس دبیرستان و خدمات ارائه شده از سوی آن ها ،از جمله نیاز های آموزشی است که در سلسله مراتب تقسیمات شهری با لحاظ نمودن آستانه ی جمعیتی مورد نیاز و شعاع عملکردی در ناحیه با رعایت سایر ضوابط استقرار یابند.

در تکمیل فرایند بر نامه ریزی راهبردی ،برای حصول اطمینان از صحت واستقرار کاربری ها و ارائه ی خدمات بهینه ،وضعیت موجود کاربری ها به روش های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در صورت نیاز ،تغییرات لازم را در برنامه های آتی اعمال شود .

بیان مسئله  :

     در ایران رشد شتابان شهر نشینی در سه دهه گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترس زیر ساختها متناسب نبود و مشاغل مولد مورد نیاز را ایجاد نمی کرد .از آنجا که توزیع فضایی شهر ها و جمعیت کنترل شده در چهار چوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگیهای بخشی و ناحیه ای باشد  صورت نگرفته است مشکلات ناشی ازرشد شتابان جمعیت شهر نشین ابعاد پیچیده ای یافته است ؛در نتیجه ،مشکلاتی نظیر فضاهای آموزشی ، خدماتی ،کاربری های اراضی به شدید ترین شکل ممکن در سیمای شهری کشور ظاهر شده است که رفع آنها مستلزم تلاش همه جانبه و برنامه ریزی شده ای است. (زیاری ،کرامت ا.. ، ۱۳۹۰،ص ۶)

توزیع ناموزون و غیر اصولی مراکز آموزشی منجر به تردد بی رویه دانش آموزان درسطح شهر می شود  فشار بر خدمات سایر مناطق و ازدحام در برخی  نقاط شهر موجب مشکلات می گردد . دسترسی مطلوب به این نوع خدمات ضرورت شناخت چرایی و چگونگی این مشکلات با اعمال اصول کاربری اراضی شهری و مدیریتی متناسب برای کاهش آن اجتناب نا پذیر خواهد بود . سهولت دسترسی و توجه به مجاورت کاربری های متناسب می تواند اثرات مثبتی در پرورش و شکوفایی استعدادها و کاهش اتلاف وقت و سرمایه وهمچنین حفظ سلامتی دانش آموزان داشته باشد .(پورمحمدی ،محمد رضا ،۱۳۸۵،ص۵۴)

یکی از اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،تامین مناسب خدمات عمومی از جمله دسترسی به خدمات آموزشی است مطالعه فضاهای اختصاص یافته به خدمات آموزشی درکشور های مختلف تفاوتهای عمده ای را نشان می دهد ؛به طوری که در شهر کلکته سرانۀ آموزشی برابر با ۸/۰متر مربع و در فرانسه بر اساس برنامه توسعه شهرها ی جدید برابر با ۱۰ متر مربع است. در کشور ما استانداردهای مربوط به فضاهای آموزشی برای کودکستان ،دبستان ،مدرسه راهنمایی ،و دبیرستان به ترتیب سرانهای معادل ۸،۹،۱۱، ۱۲متر مربع است. ( پورمحمدی،محمد رضا  ،۱۳۹۰،ص ۵۴)

مشکلاتی که درشهر های ایران و به خصوص شهر رودسر به وضوح قابل رویت است استقرار نامناسب کاربری های آموزشی در سطح شهر است بدون اینکه توجه ای به رعایت همجواری ها و حریم ها…شود . گاه دیده شده کمبود اعتبارات برای احداث مدارس جدید چنان تأثیر گذار است که در اولین مکانی که امکان مالی برای احداث مدرسه وجود دارد ویا وجود افراد خیری که زمین خود را وقف می نمایند بدون توجه  به معیار های مربوط ، اقدام به ساخت مدرسه می شود.

لازم به ذکر است تعداد مدارس دبیرستانهای دخترانه  دولتی دوره ی دوم  ۶مورد  است که عبارتنداز: دبیرستانهای بنت الهدی صدر(جمزاد) – رضازاده – توحید – فرزانگان – هنرستان زینبیه و کاردانش حجاب که با  مسایل و مشکلات مکانی از نظر تعداد کلاس ها ، فضاهای باز ، عدم تجهیزات و مشکلات فضایی  توزیع استقرارکاربریها از نظر« سازگاری ، مطلوبیت ،ظرفیت ، وابستگی، سلامتی ،دسترسی ،کارایی ،آسایش و ایمنی» در شهر باتوجه به حوزه نفوذ آنها در سطح  واقع در خیابا نهای  اصلی و فرعی رودسر مواجه می شود.

تعداد صفحه : ۱۷۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***