دانلود پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

دانلود پایان نامه

عنوان : تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین الملل

عنوان:

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

آذر ماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۸

سوالات تحقیق.. ۸

فرضیه ها ۸

اهداف تحقیق.. ۹

روش تحقیق.. ۹

پیشینه تحقیق.. ۱۰

ساختار تحقیق.. ۱۲

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… ۱۳

۱ـ۱ مفاهیم و تعاریف… ۱۴

۱ـ۱ـ۱ تاریخچه نفت… ۱۴

۱ـ۱ـ۲ دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. ۱۴

۱ـ۱ـ۳ ذخایر نفتی.. ۱۵

۱ـ۱ـ۴ استخراج نفت… ۱۵

۱ـ۱ـ۵ کمپانی های نفتی.. ۱۶

۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران. ۱۸

۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی.. ۱۸

۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز. ۱۹

۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی.. ۱۹

۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت… ۲۰

۱ـ۲ـ۵ الغای امتیاز نفت دارس… ۲۱

۱ـ۲ـ۶ امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی.. ۲۲

۱ـ۲ـ۷ امتیاز شرکت نفت سینکلر. ۲۳

۱ـ۲ـ۸ شرکت نفت کویر خوریان. ۲۳

۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳. ۲۴

۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. ۲۵

۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت… ۲۶

۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷. ۲۷

۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب… ۲۹

۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سالهای گذشته. ۳۰

۱ـ۳ انواع قراردادهای نفتی.. ۳۲

۱ـ۳ـ۱ قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۳۳

۱ـ۳ـ۲ قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳

۱ـ۳ـ۳ قراردادهای خدماتی.. ۳۴

۱ـ۳ـ۴ سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت… ۳۶

۱ـ۳ـ۵ ویژگیهای قراردادهای خدمات… ۳۸

۱ـ۳ـ۶ قراردادهای اکتشاف و توسعه. ۳۹

۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی.. ۴۰

۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی.. ۴۰

۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر. ۴۱

۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر. ۴۲

۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل.. ۴۲

۱ـ۳ـ۱۲ موارد مهم در قراردادهای خدماتی.. ۴۶

۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی.. ۴۷

۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۴۸

۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی.. ۴۸

۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC. 49

۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی های مدل جدید