دانلود پایان نامه:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در …

دانلود پایان نامه

واحد علوم تحقیقات سمنان

 

دانشکده حسابداری  و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش حسابداری

 

 

عنوان :

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

 دکترخسرو فغانی ماکرانی

استاد مشاور :

 دکتر مجتبی مشدئی

 

زمستان ۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

عناوین                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- تعریف و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………۳

۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵- پرسش ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱- پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱-۱- پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱-۲- پرسش های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵-۲-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۱- دوره زمانی انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲- مکان انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..۷

۱-۷-۱- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۷-۲- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۳- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۸- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۹- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۱۰- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۱- کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷

فصل دوم : مبانی و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………۲۲

۲-۴- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۵- اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۵-۱- سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۵-۲- سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۵-۳- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) …………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۴- سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۶-۱- کیوی توبین ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶-۲- حسابداری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۶-۳- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶-۴- کارت ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۶-۵- سرمایه فکری مستقیم …………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۶- جهت یابی اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۷- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۶-۸- کارگزار تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۶-۹- کنترل دارایی نامشهود …………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۱۰- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۱۱- ارزش بازار به دفتر …………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۶-۱۲- ارزش نامشهود محاسبه شده ……………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۶-۱۳- جستجوگر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۶-۱۴- نتایج امتیازی زنجیره ارزش ……………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۷- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری ………………………..۳۸

۲-۸- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………….۳۹

۲-۸-۱- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم ………………………………………………………………………….۳۹

۲-۸-۲- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار ……………………………………………………………………………۴۰

۲-۸-۳- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها …………………………………………………………………….۴۰

۲-۸-۴- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹- زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹-۱- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۹-۲- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش …………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۰- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۱- زمینه های پدیداری مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۲- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۳- مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۴- مدیریت موفق سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱۵- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۶- آشفتگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۷- علل مشکلات مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۸- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری …………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۹- هزینه آشفتگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲۰- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲۱- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی …………………………………………………………………………………۵۵

۲-۲۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۲-۱- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۲-۱-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲۲-۱-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۲۲-۲- آشفتگی مالی………………… ………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲۲-۲-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲۲-۲-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۲۳- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ………………………………………………………..۷۲

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۲- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۳- فرضیه های مربوط به تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۷۵

۳-۴- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴-۱- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۴-۲- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۴-۳- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۵- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۶- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۸- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۳-۸-۱- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۳-۸-۲- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۸-۳- متغیر های کنترلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۹- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۱۰- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۱۱-۱- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱-۲- آزمون معنادار بودن …………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۱-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون ………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۱-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب …………………………………………………………………………………………..۸۷

۳-۱۱-۳- آزمون دوربین ـ واتسون ……………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۱۱-۴- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ……………………………………………………..۸۸

۳-۱۱-۵- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۱۲- مراحل آزمون فرضیه های آماری ……………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۱۳- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۳- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………….۹۶

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………….۹۹

۴-۳-۳- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۳-۴- نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۴- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۴-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۴-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۴-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۵- تحلیل نتایج ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۵-۱- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………….۱۲۹

۴-۵-۲- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی …………………………………………………………..۱۳۱

۴-۵-۳- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی ………………………………………………………………۱۳۳

۴-۵-۴- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………..۱۳۵

۴-۶- آزمون های تکمیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

۴-۶-۱- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف ……………………………………….۱۴۲

۴-۶-۲- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف …………………………………………۱۴۳

۴-۶-۳- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف ………………………………………..۱۴۴

۴-۶-۴- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف ……………………………………..۱۴۵

۴-۷- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

شماره فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

رد فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۱- بررسی فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۵-۲-۲- بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۳- بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

۵-۲-۴- بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۵-۳- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۵-۵- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۵-۱- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………۱۵۸

۵-۶- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

منابع ومأخذ

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳

 

فهرست اشکال و جداول

عناوین                                                                                        صفحه

نگاره ۲-۱- سیرتکامل وتحول تاریخی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..۲۴

نگاره ۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر ………………………………………………………………………………………………..۴۱

جدول۳-۱- تعداد شرکت های حاضر در تحقیق …………………………………………………………………………………۷۸

جدول۴-۱- آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..۹۲

جدول۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت آشفتگی مالی شرکت ها …………………………..۹۵

جدول۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیر آشفتگی مالی …………………………………………………………………………… ۹۸

جدول ۴-۴- توزیع خطاها در مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول ۴-۵- توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق …………………………………………………………………………………۱۰۱

جدول ۴-۶- توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق ………………………………………………………………………………..۱۰۲

جدول ۴-۷- تزیع خطاها در مدل چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………….۱۰۳

جدول۴-۸- خلاصه نتایج مدل اصلی ………………………………………………………………………………………………۱۰۹

جدول۴-۹- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………….۱۰۹

جدول۴-۱۰- ضرایب مدل اصلی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

جدول۴-۱۱- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………….۱۱۵

جدول۴-۱۲- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..۱۱۵

جدول۴-۱۳- ضرایب مدل فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………۱۱۶

جدول۴-۱۴- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………۱۱۹

جدول۴-۱۵- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..۱۲۰

جدول۴-۱۶- ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………۱۲۱

جدول۴-۱۷- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………..۱۲۴

جدول۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. ۱۲۵

جدول۴-۱۹- ضرایب مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………..۱۲۶

جدول۴-۲۰- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………….۱۳۰

جدول۴-۲۱- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی ………………………………………….۱۳۲

جدول۴-۲۲- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه انسانی و  آشفتگی مالی …………………………………………….۱۳۴

جدول۴-۲۳- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه مشتری و آشفتگی مالی………………………………………………۱۳۶

جدول۴-۲۴- نتیجه تقسیم بندی شرکت های نمونه به گروه های سه گانه…………………………………………… ۱۳۸

جدول۴-۲۵- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس …………………………………………………………………………۱۳۹

جدول۴-۲۶- بررسی میانگین متغیرهای سرمایه فکری،سرمایه مشتری،سرمایه انسانی وسرمایه ساختاری درمیان گروه های سه گانه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

جدول۴-۲۷- خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………۱۴۷

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۹۰می­پردازد. در این راستا به منظور اندازه­گیری سرمایه فکری از شاخص پالیک و برای اندازه­گیری آشفتگی مالی از مدل مدل آلتمن بهره گرفته شده است. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، می­توان گفت رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه فکری و سطح آشفتگی مالی شرکت­ها وجود دارد.که شرکت­هایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی­های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکت­هایی که نسبت به این دارایی­ها و بطور اخص سرمایه­های فکری بی­توجه­اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکت­ها کمتر بوده است و شرکت­هایی که عملکرد مطلوب­تری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شوند؛ سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­های بیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت می­کنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکت­ها به مراتب کاهش می­یابد.

 واژگان کلیدی: سرمایه فکری، آشفتگی مالی، مدل آلتمن، مدل پالیک

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه­های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های مورد استفاده در تحقیق می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل­های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­

های بعدی تحقیق نیز ارائه می­گردد.

تعداد صفحه : ۱۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در