دانلود پایان نامه:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در …

دانلود پایان نامه

واحد علوم تحقیقات سمنان

 

دانشکده حسابداری  و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش حسابداری

 

 

عنوان :

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

 دکترخسرو فغانی ماکرانی

استاد مشاور :

 دکتر مجتبی مشدئی

 

زمستان ۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

عناوین                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- تعریف و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………۳

۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵- پرسش ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱- پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱-۱- پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱-۲- پرسش های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵-۲-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۱- دوره زمانی انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲- مکان انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..۷

۱-۷-۱- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۷-۲- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۳- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۸- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۹- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۱۰- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۱- کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷

فصل دوم : مبانی و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………۲۲

۲-۴- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۵- اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۵-۱- سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۵-۲- سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۵-۳- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) …………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۴- سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۶-۱- کیوی توبین ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶-۲- حسابداری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۶-۳- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶-۴- کارت ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۶-۵- سرمایه فکری مستقیم …………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۶- جهت یابی اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۷- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۶-۸- کارگزار تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۶-۹- کنترل دارایی نامشهود …………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۱۰- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۱۱- ارزش بازار به دفتر …………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۶-۱۲- ارزش نامشهود محاسبه شده ……………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۶-۱۳- جستجوگر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۶-۱۴- نتایج امتیازی زنجیره ارزش ……………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۷- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری ………………………..۳۸

۲-۸- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………….۳۹

۲-۸-۱- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم ………………………………………………………………………….۳۹

۲-۸-۲- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار ……………………………………………………………………………۴۰

۲-۸-۳- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها …………………………………………………………………….۴۰

۲-۸-۴- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹- زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹-۱- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۹-۲- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش …………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۰- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۱- زمینه های پدیداری مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۲- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۳- مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۴- مدیریت موفق سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱۵- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۶- آشفتگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۷- علل مشکلات مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۸- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری …………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۹- هزینه آشفتگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲۰- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲۱- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی …………………………………………………………………………………۵۵

۲-۲۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۲-۱- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۲-۱-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲۲-۱-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۲۲-۲- آشفتگی مالی………………… ………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲۲-۲-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲۲-۲-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۲۳- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ………………………………………………………..۷۲

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۲- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۳- فرضیه های مربوط به تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۷۵

۳-۴- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴-۱- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۴-۲- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۴-۳- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۵- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۶- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۸- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۳-۸-۱- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۳-۸-۲- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۸-۳- متغیر های کنترلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۹- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۱۰- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۱۱-۱- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱-۲- آزمون معنادار بودن …………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۱-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون ………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۱-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب …………………………………………………………………………………………..۸۷

۳-۱۱-۳- آزمون دوربین ـ واتسون ……………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۱۱-۴- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ……………………………………………………..۸۸

۳-۱۱-۵- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۱۲- مراحل آزمون فرضیه های آماری ……………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۱۳- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۳- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………….۹۶

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………….۹۹

۴-۳-۳- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۳-۴- نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۴- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۴-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۴-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۴-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۵- تحلیل نتایج ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۵-۱- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………….۱۲۹

۴-۵-۲- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی …………………………………………………………..۱۳۱

۴-۵-۳- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی ………………………………………………………………۱۳۳

۴-۵-۴- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………..۱۳۵

۴-۶- آزمون های تکمیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

۴-۶-۱- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف ……………………………………….۱۴۲

۴-۶-۲- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف …………………………………………۱۴۳

۴-۶-۳- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف ………………………………………..۱۴۴

۴-۶-۴- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف ……………………………………..۱۴۵

۴-۷- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

شماره فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

رد فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۱- بررسی فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۵-۲-۲- بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۳- بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

۵-۲-۴- بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۵-۳- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۵-۵- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۵-۱- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………۱۵۸

۵-۶- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

منابع ومأخذ

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳

 

فهرست اشکال و جداول

عناوین                                                                                        صفحه

نگاره ۲-۱- سیرتکامل وتحول تاریخی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..۲۴

نگاره ۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر ………………………………………………………………………………………………..۴۱

جدول۳-۱- تعداد شرکت های حاضر در تحقیق …………………………………………………………………………………۷۸

جدول۴-۱- آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..۹۲

جدول۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت آشفتگی مالی شرکت ها …………………………..۹۵

جدول۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیر آشفتگی مالی …………………………………………………………………………… ۹۸

جدول ۴-۴- توزیع خطاها در مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول ۴-۵- توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق …………………………………………………………………………………۱۰۱

جدول ۴-۶- توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق ………………………………………………………………………………..۱۰۲

جدول ۴-۷- تزیع خطاها در مدل چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………….۱۰۳

جدول۴-۸- خلاصه نتایج مدل اصلی ………………………………………………………………………………………………۱۰۹

جدول۴-۹- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………….۱۰۹

جدول۴-۱۰- ضرایب مدل اصلی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

جدول۴-۱۱- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………….۱۱۵

جدول۴-۱۲- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..۱۱۵

جدول۴-۱۳- ضرایب مدل فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………۱۱۶

جدول۴-۱۴- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………۱۱۹

جدول۴-۱۵- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..۱۲۰

جدول۴-۱۶- ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………۱۲۱

جدول۴-۱۷- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………..۱۲۴

جدول۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. ۱۲۵

جدول۴-۱۹- ضرایب مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………..۱۲۶

جدول۴-۲۰- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………….۱۳۰

جدول۴-۲۱- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی ………………………………………….۱۳۲

جدول۴-۲۲- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه انسانی و  آشفتگی مالی …………………………………………….۱۳۴

جدول۴-۲۳- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه مشتری و آشفتگی مالی………………………………………………۱۳۶

جدول۴-۲۴- نتیجه تقسیم بندی شرکت های نمونه به گروه های سه گانه…………………………………………… ۱۳۸

جدول۴-۲۵- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس …………………………………………………………………………۱۳۹

جدول۴-۲۶- بررسی میانگین متغیرهای سرمایه فکری،سرمایه مشتری،سرمایه انسانی وسرمایه ساختاری درمیان گروه های سه گانه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

جدول۴-۲۷- خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………۱۴۷

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۹۰می­پردازد. در این راستا به منظور اندازه­گیری سرمایه فکری از شاخص پالیک و برای اندازه­گیری آشفتگی مالی از مدل مدل آلتمن بهره گرفته شده است. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، می­توان گفت رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه فکری و سطح آشفتگی مالی شرکت­ها وجود دارد.که شرکت­هایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی­های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکت­هایی که نسبت به این دارایی­ها و بطور اخص سرمایه­های فکری بی­توجه­اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکت­ها کمتر بوده است و شرکت­هایی که عملکرد مطلوب­تری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شوند؛ سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­های بیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت می­کنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکت­ها به مراتب کاهش می­یابد.

 واژگان کلیدی: سرمایه فکری، آشفتگی مالی، مدل آلتمن، مدل پالیک

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه­های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های مورد استفاده در تحقیق می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل­های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­

های بعدی تحقیق نیز ارائه می­گردد.

تعداد صفحه : ۱۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در