دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS …

دانلود پایان نامه

عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با استفاده از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

 پایان نامه   

 

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت صنعتی

 عنوان پایان نامه:

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با استفاده از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )


 

استاد راهنما:دکتر محمود زنجیر چی

 

استاد مشاور: مهندس مهدی  باصولی

 زمستان ۱۳۸۸

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-تعریف مساله. ۲

۱-۳- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق. ۳

۱-۴- فرضیات پژوهشی. ۴

۱-۵-ضرورت و اهمیت تحقیق. ۴

۱-۶- محدودیت‌ها‌ی تحقیق. ۷

۱-۷- فصل بندی تحقیق. ۸

۱-۸- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق. ۸

فصل دوم. ۱۰

مروری بر ادبیات موضوع. ۱۰

۲-۱-  مقدمه. ۱۱

۲-۲- ادبیات تحقیق نگهداری وتعمیرات.. ۱۱

۲-۲-۱- بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات.. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعمیرات اصلاحی. ۱۳

۲-۲-۱-۲-تعمیرات مبتنی بر زمان. ۱۳

۲-۲-۱-۳-تعمیرات مبتنی بر شرایط ۱۳

۲-۲-۱-۴-تعمیرات پیشگویانه. ۱۴

۲-۲-۱-۵- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت.. ۱۵

۶-۱-۲-۲مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی. ۱۸

۱-۶-۱-۲-۲سیستم کاملا قابل مشاهده ۱۸

۲-۶-۱-۲-۲ -سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده  جزیی. ۲۰

۲-۳- نقد ادبیات.. ۲۳

۲-۴- استراتژی تعمیرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۲۶

۲-۴-۱- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه. ۲۸

۲-۵- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری. ۲۹

۲-۵-۱- ایمنی. ۲۹

۲-۵-۲هزینه. ۳۰

۲-۵-۳- کیفیت محصول. ۳۱

۲-۵-۴- درجه اهمیت دستگاه ۳۱

۲-۵-۵-قابلیت تعمیرپذیری. ۳۲

۲-۵-۶- قابلیت اطمینان. ۳۲

۲-۵-۷- قابلیت دسترس.. ۳۳

-۸-۵-۲ارزش افزوده ۳۳

-۹-۵-۲توجیه پذیری. ۳۴

۲-۶- مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی. ۳۸

۲-۶-۱- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM.. 38

۲-۶-۲- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM.. 38

۲-۷-علم مدیریت فازی: ۴۰

۲-۷-۱- اعداد فازی و عملیات جبری. ۴۲

۲–۷۲- اعداد فازی نوع LR.. 43

۲-۷-۳- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. ۴۴

۲-۸- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP. 45

۲-۸-۱-  معرفی تکینیک ANP. 45

۲-۸-۲- تکینکANP فازی. ۵۳

۲-۹- معرفی تکنیک TOPSIS. 56

۲-۹-۱- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. ۵۷

۲-۱۰- جمع بندی. ۶۰

فصل سوم. ۶۱

طراحی چارچوب تحقیق. ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- الگوریتم پیشنهادی. ۶۳

۳-۲-۱- تشکیل تیم خبرگان شرکت.. ۶۳

۳-۲-۲ – خصوصیات افراد خبره ۶۳

۳-۳ مشخص نمودن معیارها ۶۷

۳-۴- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم‌گیری از روش خبرگی. ۷۵

۳-۵- رتبه بندی تجهیزات.. ۸۰

۳-۶- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. ۸۰

۳-۷- روش انجام تحقیق. ۸۰

۳-۸- روش شناسی پژوهش… ۸۳

۳-۸-۱- سوالات پژوهشی : ۸۳

۳-۸-۲- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات.. ۸۳

۳-۹-  روایی وپایایی پژوهش… ۸۵

۳-۱۰- جمع بندی. ۸۶

فصل چهارم. ۸۷

اجرای مدل و تحلیل نتایج. ۸۷

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. ۸۸

۴-۲-۱- سن مصاحبه شوندگان. ۸۸

۴-۲-۲- تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹

۴-۲-۳-سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰

۴-۲-۴- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱

۴-۲-۵- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: ۹۲

۴-۳- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. ۹۳

۴-۳-۱-محاسبه وزن هریک از مناظر ۹۳

۴-۳-۲- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. ۹۹

۴-۳-۳-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. ۱۰۳

۴-۳-۴- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. ۱۱۰

۴-۳-۵- محاسبه وزن منظر انسانی. ۱۱۳

۴-۴- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ ۱۱۳

۴-۵- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. ۱۱۵

۴-۵-۱- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس.. ۱۳۴

۴-۵-۲- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. ۱۳۵

۴-۵-۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : ۱۳۵

۴-۵-۴- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ ۱۳۶

۴-۶- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر ۱۴۰

۴-۷- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. ۱۴۳

۴-۸- جمع بندی. ۱۴۳

فصل پنجم. ۱۴۴

نتیجه گیری وپیشنهادات.. ۱۴۴

۵-۱- مقدمه. ۱۴۵

۵-۲-نتایج ویافته‌ها‌ی  تحقیق. ۱۴۵

۵-۳- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. ۱۴۷

۵-۴- مزایای الگوریتم پیشنهادی. ۱۴۹

۵-۵ – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات.. ۱۵۰

۵-۶پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. ۱۵۰

۵-۷- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۱۵۱

۵-۸-جمع بندی. ۱۵۲

منابع ومأخذ فارسی. ۱۵۳

منابع ومأخذ خارجی: ۱۵۵

ضمائم. ۱۵۹

 

 

فهرست جداول

جدول-۲ ١- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی کاملاً قابل پایش… ۲۵

جدول-۲ ٢- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی جزئاً قابل پایش… ۲۶

جدول ۳-۱ نام وسمت افراد مصاحبه شونده ۶۷

جدول ۳-۲ گروه بندی معیارها ۷۲

جدول ۳-۳ معیارهای نهایی. ۷۳

جدول ۳-۴ گروهبندی معیارها ۷۴

جدول ۳-۵ عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر ۷۶

جدول ۳-۶ مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول. ۷۶

جدول ۳-۷ مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی. ۷۷

جدول ۳-۸ مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی. ۷۷

جدول ۳-۹ مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی. ۷۷

جدول ۳-۱۰ مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی. ۷۷

جدول ۳-۱۱ تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر ۷۹

جدول ۳-۱۲ تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز ۷۹

جدول ۴-۱ سن  مصاحبه شوندگان. ۸۸

جدول ۴-۲ سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹

جدول ۴-۳ سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰

جدول ۴-۴ نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱

جدول ۴-۵ پست سازمانی مصاحبه شوندگان. ۹۲

جدول ۴-۶ میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف.. ۹۴

جدول ۴-۷ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی. ۹۵

جدول ۴-۸ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی. ۹۵

جدول ۴-۹ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی. ۹۵

جدول ۴-۱۰ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی. ۹۶

جدول ۴-۱۱ ماتریس W22مناظر چهارگانه. ۹۶

جدول ۴-۱۲ ماتریس Wi مناظر چهارگانه. ۹۸

جدول ۴-۱۳ وزن نهایی مناظر چهارگانه. ۹۸

جدول ۴-۱۴ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی. ۱۰۰

جدول ۴-۱۵ ماتریسW22  شاخصهای منظر مالی. ۱۰۱

جدول ۴-۱۶ ماتریسwi  شاخصهای منظر مالی. ۱۰۲

جدول ۴-۱۷ وزن نهایی شاخصهای منظر مالی. ۱۰۳

جدول ۴-۱۸ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی. ۱۰۴

جدول ۴-۱۹ ماتریسW22  شاخصهای منظر فنی. ۱۰۶

جدول ۴-۲۰ماتریسWi  شاخصهای منظر فنی. ۱۰۸

جدول ۴-۲۱ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی. ۱۰۹

جدول ۴-۲۲ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی. ۱۱۰

جدول ۴-۲۳ ماتریسW22  شاخصهای منظر ایمنی. ۱۱۱

جدول ۴-۲۴ماتریسWi  شاخصهای منظر ایمنی. ۱۱۱

جدول ۴-۲۵ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی. ۱۱۲

جدول ۴-۲۶ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی. ۱۱۳

جدول ۴-۲۷ماتریس وزن نهایی شاخصها ۱۱۴

جدول ۴-۲۸ میانگین نظرات خبرگان برای تجهیزات.. ۱۱۶

جدول ۴-۲۹لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات.. ۱۳۶

جدول ۴-۳۰ رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم. ۱۴۱

جدول ۵-۱ وزن منطقی زیر شاخصها ۱۴۱

فهرست اشکال

شکل ۲-۱عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات.. ۳۷

شکل ۲-۲انواع روشهای تصمیم‌گیری MADM.. 40

شکل۳-۲تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه(b) 48

شکل۴-۲: تصویر استاندارد یک سوپرماتریس… ۵۱

شکل۵-۲: زنجیره و شبکه. ۵۱

شکل ۳-۱ تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر ۷۶

شکل ۳-۲ تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر ۷۸

شکل ۴-۱ تعامل مناظر چهارگانه با هدف.. ۹۴

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ سن مصاحبه شوندگان. ۸۹

نمودار ۴-۳ سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۱

نمودار ۴-۲ سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۹۰

نمودار ۴-۴ نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۲

نمودار۴-۵ پست سازمانی مصاحبه شوندگان. ۹۳

نمودار ۵-۱ وزن مناظر چهار گانه. ۱۴۷

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

مدیران نگهداری و تعمیرات  شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با استفاده از متدهای تصمیم‌گیری  به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد‌ها‌ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.

تعداد صفحه : ۲۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در