دانلود فایل پایان نامه حقوق ارتباطات بین سازمانی

دانلود پایان نامه

پیشرفتهای بوجود آمده در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نظیر اینترنت، تبادل الکترونیکی دادهها و پست الکترونیک، میتواند به عنوان توانمندسازهایی برای رفع محدودیتهای سازمانی جهت پردازش اطلاعات انبوه باشد. در تلاش به منظور بهبود عملکرد فرآیندهای بین سازمانی (مبادلات کاری بین سازمانها)، تمرکز توجهات به یافتن روشهای جدید انجام کارها تغییر یافته است. در این میان، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی که میتواند حامی فرآیندهای بین سازمانی باشد توسعه یافته است.
تأمین منابع از بیرون، سازمانها به منظور کاهش هزینهها سعی می کنند تا بر مأموریت کاری و تجاری خود متمرکز شده و در فعالیتهای اصلی متخصص شوند. این موضوع از ضروریات کار در یک محیط متلاطم است. منظور از تلاطم، عدم ثبات و تصادفی بودن محیط است. عدم ثبات به فراوانی تغییر، و تصادفی بودن به غیر قابل پیش بینی بودن آن اشاره دارد.
جهانی شدن که با برخی قراردادهای تجاری بین المللی نظیر اتحادیه اروپا بهتر قابل توجیه است. این امر باعث شده است که سازمانها در سطح جهانی باهم به رقابت بپردازند.
روندهای تجاری فوق بیانگر تغییراتی خاص در سطوح بین سازمانی شدهاند که از جمله آنها میتوان به افزایش و تغییر ارتباطات بین سازمانها، تغییر مرزهای سازمانی و گستردگی جغرافیایی روابط بین سازمانها اشاره کرد. با وجود تفاوت در ماهیت سازمانها، این تغییرات، هماهنگی میان سازمانها را شدیداً تحت تأثیر قرار میدهد. وجود روابط مثبت میان کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با منافع حاصله ناشی از هماهنگی بین سازمانی ایجاب میکند که راهکارهای جدیدی از ترکیب هماهنگی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سطوح بین سازمانی طراحی و توسعه داده شوند (آقاجانی و همکاران،۱۳۸۸: ۲).
۲-۵- پیشینه تجربی
۲-۵-۱- پیشینه تجربی داخلی
اوتارخانی (۱۳۸۰) پژوهشی با عنوان تأثیر فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر ارتباطات سازمانی را بررسی نمود. خلاصه اینکه ارتباطات سازمانی از مقولههایی است که تأثیرات بسیاری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی پذیرفته است. نتایج تحقیقات توصیفی انجام شده بر روی مدیران ستادی بانک ملی ایران و دانشگاه تهران بیانگر تأثیرات به کارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات سازمانی آنها بوده است که عبارتند از:
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی موجب تسهیل برقراری ارتباطات در بانک ملی شده است.
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی موجب افزایش حجم اطلاعات مبادله شده در بانک ملی با توجه به شاخص صحت، دقت و به موقع بودن شده است.
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی موجب کاهش ارتباطات غیررسمی در بانک ملی شده است (اوتارخانی،۱۳۸۰: ۱۱۳).
مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران را مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده میشود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت و شکست کاربرد این فناوری در بخش دولتی و جمع بندی آنها، بخش بعدی مقاله را تشکیل میدهد. در ادامه، روش پژوهش بویژه روش دلفی تبیین و در پایان نیز یافتههای این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. براساس یافتههای این پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع۳۷ عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران کلیدی تشخیص دادهاند. لازم به ذکر است که به ۲۰ عامل از این عوامل در پژوهشها و مطالعات پیشین در بخش دولتی اشاره شده است و ۱۷ عامل دیگر را اعضای پانل ارائه کردهاند. این عوامل به شش دسته تقسیم شدهاند. در پایان نیز محدودیتها و پیشنهادها ارائه میشوند (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۹۱).
آذر و همکاران (۱۳۸۴) یک روش برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاههای دولت ارائه نمودند. در این پژوهش به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرداخته، با توجه به ابعاد مختلف مترتب بر آن در تحلیل از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است. بستر اجرای این متدولوژی، شبکه الکترونیکی دولت است. به کمک این شبکه، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی شناسایی، مستندسازی و تحلیل می گردد (آذر و همکاران،۱۳۸۴: ۲۲).
آذر و همکاران (۱۳۸۶) مدلی مبتنی برشبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی طراحی نمودند. در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیمگیریها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند و براساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط میشود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است (آذر و همکاران،۱۳۸۶: ۳۱).
بهروز و عظیم زارعی (۱۳۸۶) پارادایمهای تئوریک تبیینکننده شکلگیری ارتباطات بین سازمانی را بیان نمودند. در این پژوهش پارادایمها تشریح و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که هیچ یک از تئوریها در تبیین کلیه اشکال ارتباطات بین سازمانی موفق نمیباشد بلکه تلفیق آنها تطابق بیشتری با واقعیت دارد (زارعی و زارعی، ۱۳۸۶: ۴۵).
تیموری و همکاران (۱۳۸۸) مدلسازی روابط بین سازمانی: ارتباط عوامل رابطه ای با یکدیگر و تأثیر آنها را روی چگونگی شکلگیری ساختار مشارکتی بررسی نمودند. بر این اساس، تغییر متغیرهای عملیاتی مرتبط با متغیرهای قدرت، ادراک خطرپذیری، کنترل و اعتماد به عنوان متغیرهای رابطه ای، تأثیر این متغیرها روی یکدیگر و روی نحوه شکل گیری ساختارهای مشارکتی بررسی شده است. روابط متغیرها در قالب چند فرضیه و یک مدل با استفاده از یک نمونه شامل ۱۱۲ مدیر عالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتههای پژوهش نشان داد قدرت نامتوازن روی ظهور ادراک خطرپذیری رابطه ای تأثیر مثبت دارد. ادراک خطرپذیری رابطهای نیز یک پیش بینی کننده مثبت برای کنترل محافظ کننده و یک پیش بینی کننده منفی برای اعتماد به التزام طرف مقابل (التزام مبنا) می باشد. از طرف دیگر،کنترل محافظ کننده یک پیش بینی کننده منفی برای ساختار مشارکتی است، در حال که اعتماد التزام مبنا یک پیش بینی کننده مثبت برای اینگونه از ساختارها است (تیموری و همکاران،۱۳۸۸: ۶۲).
آقاجانی و همکاران (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان تعامل بین هماهنگی بین سازمانی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات را بررسی نمودند. در این پژوهش راهنماییهای ارائه شده است که از طریق آنها میتوان اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را بر ساختارهای هماهنگی بین سازمانی پیش بینی نمود. چارچوب مفهومی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه دیدگاه میباشد که عبارتند از: ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جوانب مربوط به کالاها و خدمات که برای ایجاد هماهنگی باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس ضمن تعریف ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر آن نشان داده شده و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نیروی سوق دهنده در جهت ایجاد هماهنگی بین سازمانی در نظرگرفته شده است (آقاجانی و همکاران،۱۳۸۸: ۲).

صالحی و نوریان (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان چگونگی تعامل دافوس دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی و ارائه راهکارهای بهینه را بررسی نمودند. این پژوهش از لحاظ ماهیت کاربردی است و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش سعی شده است ضمن ارائه سبکهای مختلف همکاری، ارتباطات و تعامل علمی به خصوص روابط بین سازمانی و ارزیابی وضعیت موجود دافوس، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و مدیران آموزشی و پژوهشی ردههای مختلف دافوس، دانشگاه و ناجا روش های مختلف تعاملی علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی پژوهشی ارزیابی و راهکارهای بهینهای برای ارتقاء و بهبود (نیل به وضع مطلوب) تعامل علمی دافوس دانشگاه علوم انتظامی، با مراکز علمی پژوهشی در قلمروهای موصوف ارائه گردد. راهکار محوری پژوهش این است که باید با ایجاد فضای مساعد؛ فرهنگ سازی مناسب جهت ارتقاء سطح تعامل به خصوص در زمینههای علمی آموزشی و پژوهشی و استفاده از تئوری های مختلف مدیریتی و سایر ساز وکار تعاملی به سمت رشد و تعالی سازمانی و فردی حرکت نماییم و دافوس دانشگاه علوم انتظامی را به وضعیت مطلوب خود که یک سازمان یادگیرنده می‌باشد، رهنمون سازیم (صالحی و نوریان،۱۳۸۸: ۴۱۴).
رجبی (۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان محیط و روابط بین سازمانی را بررسی نمود. در این پژوهش بیان می‌شود که، از جمله مباحث مهم درمدیریت استراتژیک، محیط و روابط بین سازمانی میباشد. در اینجا موضوع زیست محیطی، تئوری وابستگی به منابع و شبکه های همکاری که میتوانند روند تغییرات در نگرش نسبت به محیط و روابط بین سازمانی را به تصویر بکشند، بیان میشوند. بررسی این نگرشها این امکان را به وجود میآورد تا بتوانیم دیدگاههای مختلف سازمانها نسبت به محیط و به ویژه باورها و تصمیمات آنها درباره همکاری با دیگر سازمانها را بهتر درک کنیم. در این پژوهش برای برقراری چارچوبی جهت ارائه مطالب به شیوهای منظمتر سعی میشود تا با در نظر گرفتن مباحث سیستم زیست محیطی، شبکه روابط و همکاری های متقابل و تئوری وابستگی منابع به بحث دربارهی محیط و روابط بین سازمانی پرداخته شود (رجبی،۱۳۸۹: ۸۲).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قربانی‌زاده و همکاران (۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان نقش روابط بین‌ِشرکتی در یادگیری و نوآوری سازمانی را بررسی نمودند. شرکتهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند. امروزه نقش این شرکتها در اقتصاد کشورها بسیار شفاف و روشن می‌باشد، به‌طوری‌که عملکرد موفق این شرکت‌ها تأثیر مستقیمی بر روی سلامت اقتصادی کشورها دارد. یکی از ملزومات عملکرد موفق شرکتهای کوچک و متوسط در دنیای رقابتی امروز داشتن نوآوری و ایجاد روحیه یادگیری سازمانی است. شرکتها برای این‌که بتوانند نوآوری را در درون خود پرورش دهند، نیاز به دانش و یادگیری دارند و وجود دانش در سازمانها از پیش نیازهای ایجاد نوآوری در آن‌هاست. شبکههای بین‌ِشرکتی و روابط اعتمادمحور بین شرکتها از عواملی است که میتواند به رشد و انتشار دانش در آن شرکتها و در نتیجه به رشد نوآوری کمک کند. این مقاله بر این است که با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی مدل رابطه‌ای بین متغیرهای ارتباطات و یادگیری بین سازمانی و نوآوری در سازمان‌ها بپردازد و روابط بین این متغیرها را بررسی نماید. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که اعتماد بین‌ِسازمانی به عنوان مهم‌ترین عامل شکل گیری ارتباطات بین‌ِسازمانی از طریق اکتساب و انتشار دانش بر فرایند یادگیری بین‌ِسازمانی و نوآوری تأثیر معنا‌داری دارد و در نهایت نتایج کلی تحقیق نشان ‌دهنده اهمیت بالای ارتباطات بین سازمانی در فرایند نوآوری سازمانی است (قربانیزاده و همکاران:۱۳۸۹: ۲۷).
عبدالرحمانی (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان تبیین مسئله ترافیک براساس ارتباطات بین سازمانی: ارائه الگویی در ارتباطات بین سازمانی را بررسی نمود. با توجه به شواهد مختلفی که در پژوهش نیز آمده، نابسامانی ترافیک از جمله مهمترین مشکلات مردم تهران و یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مسئولان و سیاستگذاران کشور می‌باشد، بنابراین پژوهش حاضر تلاش کرده با بررسی علل پیدایی آن،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *