تحقیق رایگان درمورد توسل به زور

مسلحانه قرار می دهد، استفاده می شود. اما اعمال در برگیرنده تهدید که متضمن توسل به زور نیستند، ضرورتاً اعمال جنگی را تشکیل نمی دهند به دلیل اینکه این اعمال به خودی خود، شرایط مخاصمه مسلحانه را ندارند. لذا اقدامات اتخاذ شده توسط کشتی رانی دول متحد متعاقب قطعنامه ۶۶۵ شورای امنیت (۱۹۹۰)، برای توقف کشتی های مظنون به نقض تحریم های اقتصادی عراق، طبق قطعنامه ۶۶۱ صریحاً شامل توسل به زور می شدند.
باید توجه داشت، اصطلاح اعمال جنگی مبیّن قانونی بودن آن اعمال نیست. موجه بودن یک عمل جنگی طبق حقوق بین الملل در هر مورد مستلزم بررسی جداگانه است.توصیف یک اقدام جنگی، قانونی بودن یا نبودن آن عمل را تعیین نمی کند. مشروعیت چنین اقدامی باید در همه شرایط، توسل به زور در چارچوب حقوق توسل قانونی و مشروع به زور باشد و شیوه ای اعمال زور نیز باید مطابق با حقوق بشردوستانه باشد.
حمایت از اعمال جنگی طرف ثالث، باید عموماً به عنوان اعمال جنگی دولت حامی ارزیابی شود به شرط آن که مستقیماً مرتبط با آن دولت باشد، به طور مثال از نظر زمانی و مکانی ارتباط نزدیکی با اقدامات مضر برای طرف متخاصم داشته باشد. همکاری در تولید سلاح یا دیگر فعالیت ها برای تلقی و فرض حمایت آن دولت از نیروهای مسلح طرف دیگر کفایت نمی کند.

۱-۱-اعلان رسمی جنگ
رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین‌الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار است. در تفکر سنتی حقوق بین‌الملل، اصل مهمی درباره آغاز جنگ وجود داشته و آن «لزوم ابلاغ رسمی و صریح گشایش مخاصمات» است. جنگ در اصل ممکن است به دنبال اعلان یا از طریق اعلام یک دولت مبنی بر درگیر بودن با دولت دیگر یا به طرز ساده متعاقب انجام اقدامات خصمانه مبتنی بر زور علیه دولت دیگر آغاز شود ..
اصل مهم در شروع جنگ «لزوم اعلان رسمی گشایش درگیری» است. در حقوق موضوعه نیز به این ضرورت تصریح شده است. کنوانسیونهای لاهه اخطار قبلی و روشن را چه به شکل اعلان جنگ یا به شکل یک اولتیماتوم قبل از آغاز مخاصمه شرط کرده است، کنوانسیون سوم لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در ماده ۱ خود آغاز درگیری را موکول به یک اخطار قبلی و صریح نموده و استناد آن به مقررات عرفی دوران گذشته است. به موجب مقررات این کنوانسیون، جنگ با اعلامیه رسمی که از لحاظ حقوقی نیز بی‌درنگ اعتبار می‌یابد، به اجرا درمی‌آید. اعلان جنگ باید مبتنی بر دلایلی قابل قبول باشد و به اطلاع سایر کشورها نیز برسد تا کشورهای بی‌طرف موضع خود را اتخاذ و اعلام نمایند اما امروزه در جهان کنونی با پیچیدگیهایی که در روابط بین کشورها وجود دارد، اعلان جنگ تقریباً جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است و مولفه اساسی حقوق جنگ محسوب نمی گردد ،براین اساس در قطعنامه ۳۳۱۴ در دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «قطعنامه تعریف تجاوز» مشهور است، می‌بینیم که در ماده ۳ خود شرط اعلان جنگ را حذف می‌کند. در ابتدای این ماده آمده است: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ، طبق مفاد ماده ۲ کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهد یافت…» یعنی کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام وابسته و منوط به اعلان جنگ نیست.
۱-۲-تجاوز
تجاوز عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آنچنانکه در این تعریف امده است تباین داشته باشد ،که مواد ۸گانه آن تعریف دقیقی از تجاوز را ارائه می دهد. در منشور ملل متحد نیز به موضوع تجاوز اشاراتی گردیده و در این رابطه تکالیفی برای کشورها تعیین شده است . بند یک از ماده یک منشور یکی از مقاصد ملل متحد را متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح عنوان نموده است،و نیز بند اول ماده ۸ مکرر اساسنامه رم اشعار می دارد جرم تجاوز : « برنامه ریزی ، تدارک ، شروع یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند که با توجه به ماهیت ، شدت و گستره آن ، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.» در بند دوم نیز به احصاء مصادیق جرم تجاوز پرداخته و بیان داشته است: « تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر به وسیله نیروهای مسلح یک دولت ، یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود ، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروهای مسلح ، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر ، محاصره بنادر یک دولت ، استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده برخلاف شرایط موافقتنامه ، اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث ، ارسال گروه ها ، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.
۱-۳-جنگ و توسل به زور
جنگ یکی از جلوههای بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود. در حقوق بین الملل سنتی مداخلات بشر دوستانه تحت تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت‏ها بود.از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین الملل تبدیل شد ،در منشور ملل متحد توسل به زور در دو صورت امکان پذیر است ۱- مربوط به حق دفاع مشروط فردی و جمعی ۲-در چارچوب فصل هفتم مربوط به اقدامات شورای امنیت برای اعاده صلح و امنیت بین المللی است و استثناءسوم بر اصل منع توسل به زور ، مفهومی است که در دهه آخر قرن بیستم و با توجه به کشتار های غیر انسانی و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه اتفاق افتاده و مربوط به مداخلات بشر دوستانه است در ادامه مباحث این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۴-محاصره دریایی
محاصره یکی از قدیمی ترین روشهای جنگ اقتصادی دریایی است و شرایط مشروعیت آن در اعلامیه ۱۸۵۶ پاریس معین شده است . این واقعیت که هیچ کدام از کنوانسیون های لاهه (۱۹۰۷) مشتمل بر مقرراتی در مورد محاصره نیستند به سبب محدودیت زمان بوده است . در سال ۱۹۰۹ محاصره در اعلامیه لندن قانونمند شد . اگر چه اعلامیه لندن ، هرگز به اجرا در نیامد اما ویژگی های اساسی مقررات آن در مورد محاصره ، امروزه به طور کلی به عنوان حقوق عرفی پذیرفته شده است .
محاصره ابزار مسدود کردن ساحل با بندر دشمن است به نحوی که کشتی ها و هواپیماها از ورود و خروج ممنوع شوند . هدف محاصره مسدود ساختن راه ورود اقلام و کالاها به ساحل دشمن است بدون آنکه چنان ساحلی مستقیما فتح شده باشد . به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی به عنوان یک روش جنگی ممنوع است . (ماده ۴۹ ، بند ۳ در ارتباط با ماده ۵۴ ، بند اول پروتکل الحاقی اول) ممانعت از ورود محموله های امدادی برای جمعیت غیرنظامی ممنوع شده است (ماده ۷ پروتکل الحاقی اول) .
اما رویه جنگ جهانی دوم نشان داد که تنها در شرایط استثنایی ، نیروهای مسلح دریایی می توانند محاصره را مطابق پیش شرطهای نسبتا دقیق حقوق سنتی حفظ کنند . امروزه حفظ محاصره دریایی مطابق با حقوق سنتی فقط جایی قابل پیش بینی است که قلمرو دریایی مورد نظر تقریبا به طور کامل تحت کنترل قدرت محاصره کننده باشد . دولت محاصره شده غالبا موشک های متوسط یا دوربرد در اختیار دارد و بدین وسیله قادر است که نیروهای دشمن را از خط ساحلی دور نگهدارد.
محاصره باید توسط دولت طرف مخاصمه یا فرمانده مجاز آن دولت اعلام و اطلاع رسانی شود (ماده ۸ اعلامیه لندن (۱۹۰۹) ) . همین طور محاصره باید به اطلاع قدرتهای بی طرف هم رسانیده شود . (ماده ۱ اعلامیه لندن) هر گونه تمدید یا لغو زمان محاصره باید اعلام شود و به همین شیوه اظهار گردد (ماده ۱۲ اعلامیه لندن) . اعلامیه محاصره شامل جزئیات ذیل خواهد بود :
– تاریخی که محاصره آغاز می شود .
– محدوده جغرافیایی نوار ساحلی محاصره شده .
– مهلت زمانی اعطا شده به کشتی های بی طرف برای خروج از منطقه (ماده ۹ اعلامیه لندن) .
محاصره به منظور معتبر قلمداد شدن باید مؤثر باشد (ماده ۴ اعلامیه پاریس ۱۸۵۶) . باید نیروهای مسلح کافی برای جلوگیری از دسترسی به ساحل محاصره شده ، مستقر باشند . محاصره های با مسافت طولانی نیز مجاز است . به طور مثال جلوگیری و کنترل دشمن ساحلی با نیروهای مسلح حافظ یک مسافت طولانی از ساحل محاصره شده نیازی وجود ندارد که حمل و نقل هوایی متوقف شود . ایجاد سد و مانع با دیگر روشها ، مانند کشتی هایی که در ورودی منطقه غرق می شوند به منزله ویژگیهای محاصره نیست . مین گذاری بنادر و سواحل در فقدان کشتی های جنگی جبران نخواهد شد حتی اگر همه حرکتها به طور موقت توسط مین ها متوقف شده باشد . کارایی یک محاصره منتفی نخواهد شد اگر نیروی محاصره کننده به طور موقت ه دلیل وخامت جوی (ماده ۴ اعلامیه لندن) یا متعاقب شکسته شدن محاصره از محاصره دست بکشد . محاصره ای که از اثر بیفتد ، دیگر معتبر نیست . محاصره باید با دفع نیروهای محاصره کننده توسط دشمن یا نابودی نسبی یا کامل آن خاتمه یابد حتی اگر نیروهای جدید بدون تأخیر عهده دار این وظیفه شوند . در این صورت محاصره جدید باید اعلام شده و به اطلاع رسانیده شود (ماده ۱۲ اعلامیه لندن (۱۹۰۹)) .

برخلاف برخی پیشرفت های تکنولوژیکی ، نیروهای دریایی هنوز می توانند به دلیل وخامت جوی مجبور به ترک منطقه محاصره شده باشند . بر این اساس کشتی هایی که قصد ورود به منطقه محاصره شده را دارند تحت تأثیر این موضوع خواهند بود ، و کنار کشیدن موقت نیروی محاصره کننده خللی در کارایی محاصره ایجاد نمی کند . همین امر در مورد عدم تعقیب موقت نقض کنندگان محاصره مصداق دارد . با وجود این در صورتی که در مورد ورود و خروج به منطقه مورد محاصره ممانعت عمومی صورت نپذیرد محاصره کارایی خود را از دست می دهد و غیر مؤثر می گردد . در آن صورت اعمال محاصره به صورت اتوماتیک وار غیرقانونی می گردد ، و به ویژه کشتی های تجاری که وارد آن منطقه می شوند دیگر نمی بایست مورد توقیف یا حمله قرار گیرند . در این موارد طرف محاصره کننده باید اقدامات خویش را به بازرسی و تفتیش کشتی ها محدود نماید .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۵-اشغال نظامی
اشغال نیز مقوله ای است که بعضاً بجای تجاوز بکار برده می شود البته در ادبیات حقوقی این مقوله جایگاه خاص دارد . در زمان جنگ ممکن است از نظر حقوقی اشغال دارای آثاری باشد :
الف : اشغال در زمان جنگ موجب انتقال حاکمیت نمی شود .
ب: اشغال در زمان جنگ در روابط فی مابین کشور اشغالگر و کشور اشغال شده موجب جایگزینی صلاحیت ها می گردد . یعنی کشور اشغالگر دارای صلاحیتی موقت و محدود می گردد . نتیجه اینکه اولاً علیرغم بوجود آمدن وضع بالفعل و بخصوص بر اثر اشغال حاکم قانونی یعنی مقامات کشور اشغال شده ، حق اعمال صلاحیت های قانونگذاری ، اداری و قضایی خویش را حفظ می کند یعنی اشغال بالفعل سرزمین ملی ، موجب جلوگیری از اجرای قوانین کشور اشغال شده ، بخصوص در امور جزائی نمی شود ثانیاً صلاحیت های مربوط به تشکیلات و عملکرد سازمانهای عمومی در اثر اشغال بطور موقت و محدود جایگزین یکدیگر می گردند . علت این امر ضرورتی است که کشور اشغالگر برای حفظ امنیت خویش احساس می کند . یعنی توزیع صلاحیت ها عبارت از تمدید اختیارات حاکم قانونی و بسط متقابل اختیارات قدرت اشغالگر است . در بخش دوم پایان نامه به حقوق سرزمینهای اشغالی توسط نیروها

ارسال شده در