ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به …

دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

عنوان:

بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

استاد راهنما:  

دکتر ماندان مومنی

پائیز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   ۲

۱-۱- بیان مساله تحقیق.. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق.. ۶

۱-۵- مدل تحقیق.. ۱۲

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۱۳

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۴

۱-۸- روش شناسی تحقیق.. ۱۴

۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۱۵

۱-۱۰-                         جامعه آماری تحقیق.. ۱۵

۱-۱۱-                                  نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۵

۱-۱۲-                         تعریف متغیرهای پژوهش.. ۱۶

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه   ۲۱

بخش اول- عدالت سازمانی.. ۲۲

۲-۱- مفهوم عدالت.. ۲۲

۲-۲- تعریف عدالت سازمانی.. ۲۳

۲-۳- ابعاد عدالت سازمانی.. ۲۴

۲-۴- کانون های عدالت سازمانی.. ۳۲

۲-۵- پیامدهای سازمانی عدالت.. ۳۲

۲-۶- اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها.. ۳۴

۲-۷- جایگاه عدالت در اسلام.. ۳۵

بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۸

۲-۸- تعریف حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۸

۲-۹- اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۹

۲-۱۰-                                                                رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی   ۴۰

۲-۱۱-                                                                           رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و قصد ترک خدمت کارکنان   ۴۰

بخش سوم: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.. ۴۱

۲-۱۲-                   نظریه انگیزش شغلی.. ۴۱

۲-۱۲-۱-     دیدگاههای تاریخی در انگیزشغلی.. ۴۲

۲-۱۲-۱-۱-        دیدگاه مدیریت علمی.. ۴۲

۲-۱۲-۱-۲-        دیدگاه روابط انسانی.. ۴۲

۲-۱۲-۲-     نظریه های معاصر.. ۴۲

۲-۱۲-۲-۱-        نظریه های محتوائی.. ۴۳

۲-۱۲-۲-۲-                           نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو   ۴۴

۲-۱۲-۲-۳-          نظریه نیازهای آشکار.. ۴۵

۲-۱۲-۲-۴- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش)   ۴۷

۲-۱۲-۲-۴-۱-………….. نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان.. ۴۷

۲-۱۲-۲-۴-۲-                                    نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد – تئوری ERG آلدرفر   ۴۸

۲-۱۲-۲-۴-۳-              نظریه سطوح مختلف زندگی.. ۴۹

۲-۱۲-۲-۴-۴-                          نظریه های نیازهای سه گانه مک کللند   ۵۰

۲-۱۲-۲-۴-۵-……………………………………………………… نظریه فرایندی.. ۵۰

۲-۱۲-۲-۴-۶-………………………………………………………… تئوری انتظار.. ۵۱

۲-۱۲-۲-۴-۷-………………………………………………………… تئوری برابری.. ۵۱

۲-۱۲-۲-۴-۸-……………………………………………………… نظریه اسناد :.. ۵۲

۲-۱۲-۲-۴-۹-   نظریه هدف گذاری:.. ۵۳

۲-۱۲-۲-۵-           نظریه مبتنی بر تقویت.. ۵۳

۲-۱۳-                                                     کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها   ۵۴

۲-۱۴-        اغنای شغلی.. ۵۵

۲-۱۵-            گسترش شغلی.. ۵۵

۲-۱۶-            گردش شغلی.. ۵۶

۲-۱۷-                            مدل خصوصیات ویژه شغل.. ۵۷

۲-۱۸-            مهندسی شغل.. ۵۷

۲-۱۹-                تعدیل کار هفتگی.. ۵۸

۲-۲۰-                          شناور ساختن ساعات کار.. ۵۸

۲-۲۱-                                        شخصیت و تناسب شغل با شخصیت.. ۶۱

بخش چهارم: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.. ۶۶

۲-۲۲-            تعریف فنّاوری.. ۶۶

۲-۲۳-                تعریف اطلاعات.. ۶۷

۲-۲۴-                فنّاوری اطلاعات.. ۶۷

۲-۲۵-                          تاریخچه فنّاوری اطلاعات.. ۶۸

۲-۲۶-                                      تاریخچه فنّاوری اطلاعات در ایران.. ۷۹

۲-۲۷-                          ویژگی‌های عصر اطلاعات.. ۷۹

۲-۲۸-                ضرورت اطلاعات.. ۸۰

۲-۲۹-                               اهداف طراحی عصر اطلاعات.. ۸۰

۲-۳۰-                                       ابزارها: سخت‌افزار‌ها، نرم‌افزار،  داده   ۸۱

۲-۳۰-۱-     داده:.. . ۸۱

۲-۳۰-۲-     سخت‌افزار:.. ۸۱

۲-۳۰-۳-     نرم‌افزار:.. ۸۲

۲-۳۰-۴-     تکامل تکنولوژی اطلاعات.. ۸۲

۲-۳۱-                               سیر تطور تکنولوژی اطلاعات.. ۸۴

۲-۳۲-                                 تکنولوژی اطلاعات و اطلاعاتی.. ۸۶

۲-۳۳-                            نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی.. ۸۷

۲-۳۴-                          انواع سیستم‌های اطلاعاتی.. ۸۸

۲-۳۵-            سطح سازمان.. ۹۰

بخش پنجم: پیشینه‌ی تحقیق.. ۹۱

۲-۳۶-…………………………………………………………………. پیشینه‌تحقیق داخلی.. ۹۱

۲-۳۷-            پیشینه خارجی.. ۹۷

بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. ۹۸

۲-۳۸-                                                                            تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۹۸

۲-۳۹-                فعالیتهای سازمان.. ۹۸

۲-۴۰-                                                                          ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۱۰۰

۲-۴۱-                                                                                       اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۱۰۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه   ۱۱۱

۳-۱- متغیرهای تحقیق.. ۱۱۱

۳-۲- ابزار سنجش.. ۱۱۱

۳-۳- بخش سنجش حمایت سازمانی ادراک شده.. ۱۱۳

۳-۴- بخش سنجش عدالت توزیعی.. ۱۱۳

۳-۵- بخش سنجش انگیزش شغلی کارکنان.. ۱۱۳

۳-۶- بخش سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین.. ۱۱۴

۳-۷- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. ۱۱۴

۳-۷-۱-       روایی پرسشنامه.. ۱۱۴

۳-۷-۲-       پایایی پرسشنامه.. ۱۱۴

۳-۸- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۱۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   ۱۱۷

۴-۱- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. ۱۱۸

۴-۱-۱-       جنسیت.. ۱۱۸

۴-۱-۲-       سن     ۱۱۹

۴-۱-۳-       تأهل.. . ۱۲۰

۴-۱-۴-       تحصیلات.. ۱۲۱

۴-۱-۵-       نوع استخدام.. ۱۲۲

۴-۱-۶-       سابقه خدمت.. ۱۲۳

۴-۱-۷-       توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   ۱۲۴

۴-۲- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. ۱۲۸

۴-۳- آزمون مدل تحقیق:.. ۱۲۹

۴-۴- شاخص های نیکویی برازش مدل.. ۱۲۹

۴-۴-۱- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… ۱۳۱

۴-۴-۲- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… ۱۳۲

۴-۴-۳- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده رابطه معنی داری با بهره‏مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات (p<0/05) ندارند و فرض صفر تحقیق رد نمی‏شود… .. ۱۳۲

۴-۴-۴-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲

۴-۴-۵- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲

۴-۴-۶- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   ۱۳۳

۴-۴-۷- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… ۱۳۳

۴-۴-۸-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   ۱۳۳

۴-۴-۹-  حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۳۴

۴-۴-۱۰- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۳۵

۴-۲-۱۱- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   ۱۳۵

۴-۴-۱۲-  انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. ۱۳۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه   ۱۴۱

۵-۱- نتایج فرضیه‏های تحقیق.. ۱۴۱

۵-۱-۱- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… ۱۴۱

۵-۱-۲- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… ۱۴۲

۵-۱-۳- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲

۵-۱-۴-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲

۵-۱-۵- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲

۵-۱-۶- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   ۱۴۳

۵-۱-۷- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… ۱۴۳

۵-۱-۸-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   ۱۴۳

۵-۱-۹- حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۴۴

۵-۱-۱۰- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۴۴

۵-۱-۱۱- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   ۱۴۴

۵-۱-۱۲- انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. ۱۴۴

۵-۲- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۴۵

۵-۲-۱-       ییشنهادات ناشی از نتایج تحقیق.. ۱۴۵

۵-۲-۲-       پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. ۱۴۷

۵-۳- محدودیت‏های تحقیق.. ۱۴۸

منابع و مآخذ.. ۱۴۹

فهرست منابع فارسی.. ۱۵۰

فهرست منابع انگلیسی.. ۱۵۳

پیوست ها و ضمائم.. ۱۵۵

چکیده انگلیسی.. ۱۸۱

 

فهرست جدول ها

عنوان                                صفحه

جدول ۲-۱: انواع نیازها درنظریه نیازهای آشکار مور.. ۴۶

جدول ۲-۲: پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار.. ۴۷

جدول  ۲-۳: ترکیب نیاز در مراحل مختلف سطوح زندگی.. ۴۹

جدول ۲-۴: ویژگی های برنامه کار انعطاف پذیر.. ۵۹

جدول ۲-۵: تناسب شغل با شخصیت.. ۶۲

جدول ۲-۶:  تاریخچه فن‏آوری اطلاعات.. ۷۶

جدول ۲-۷: (اقتباس از جلودار ۸۵) آشنایی با رویدادهای مهم کامپیوتری از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۲. ۷۸

جدول ۳-۱: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه… ۱۱۲

جدول ۳-۲: طیف لیکرت… ۱۱۳

جدول ۳-۳: ساختار پرسشنامه.. ۱۱۳

جدول ۳-۴: آلفای کرونباخ پرسشنامه.. ۱۱۴

جدول ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۱۱۸

جدول ۴-۲: توزیع سن.. ۱۱۹

جدول ۴-۳: توزیع تأهل.. ۱۲۰

جدول ۴-۴: توزیع تحصیلات.. ۱۲۱

جدول ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۱۲۲

جدول ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۱۲۳

جدول ۴-۷: توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   ۱۲۴

جدول ۴-۸: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. ۱۲۸

جدول ۴-۹- آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل.. ۱۳۰

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۳۸

جدول ۴-۱۱- ضرایب مسیر روابط معنی دار تحقیق.. ۱۳۹

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                صفحه

نمودار ۲-۱: شاخص رشد کاربران اینترنت در ایران با مقیاس میلیون نفر(۳).. ۷۵

نمودار ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۱۱۸

نمودار ۴-۲: توزیع سن.. ۱۱۹

نمودار ۴-۳: توزیع تأهل.. ۱۲۰

نمودار ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۱۲۲

نمودار ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۱۲۳

نمودار ۴-۷- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (۲۰۱۲، ۲۲۲۷).. ۱۲۹

نمودار ۴-۸- مدل تحقیق در حالت استاندارد.. ۱۳۰

نمودار ۴-۹- مدل تحقیق در حالت معنی داری.. ۱۳۱

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                صفحه

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (۲۰۱۲، ۲۲۲۷)   ۱۲

شکل ۲-۱: سلسله مراتب نیازهای مازلو.. ۴۵

شکل ۲-۲: عکس العمل های فرد در قبال برابری و نابرابری.. ۵۲

شکل ۲-۳: انگیزش از طریق طراحی شغل.. ۵۶

شکل ۲-۴: رابطه بین مشاغل و شخصیت.. ۶۳

شکل ۲-۵: مقایسه تئوری های محتوایی انگیزش.. ۶۵

شکل ۲-۶: پیش بینی عملکرد و رضایت شغلی (یک مدل تلفیقی).. ۶۶

شکل ۲-۷: تکامل کارکرد‌های سازمانی تکنولوژی اطلاعات.. ۸۳

شکل ۲ -۸: سه دوره تکنولوژی اطلاعات،  سه منحنی یادیگری سازمانی   ۸۵

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

در دهه ۱۹۸۰ میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحبنظران سازمانی قرار گرفت که نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همکاران[۱]، ۱۹۹۶) زمانی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست و نیروهای خود را مورد مساعدت وحمایت قرار می‌دهد (حمایت سازمانی) خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان می دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری می کنند. در تحقیق حاضر محقق بر آنست تا به بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بپردازد.

در این راستا، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق می پردازد. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق آورده شده است.

۱-۱-بیان مساله تحقیق

پژوهش ها نشان می دهد که حمایت سازمان از کارکنان به شدت تعهد را افزایش و ترک خدمت را کاهش می دهد و رضایت شغلی و عملکرد را در حد متوسط بالا می برد. مفهوم “حمایت ادراک شده از سوی سازمان” از رشته روانشناسی وارد ادبیات مدیریت شد و از همان آغاز با استقبال پژوهشگران سازمانی و مدیران اجرایی روبرو شد. حمایت ادراک شده از سوی سازمان به باور کارکنان از این که سازمان تا چه حد برای همکاری هایشان ارزش قائل می شود و به رفاه آنها اهمیت می دهد(شانوک و ایسنبرگر[۲]، ۲۰۰۶).

اکنون که دو دهه از آغاز پژوهش‌ها در این زمینه می گذرد و روز به روز اهمیت آن پررنگتر می‌شود پرداختن به این موضوع ضرورت می یابد. همچنین اهمیت توجه به مباحث اخلاقی توسط مدیران و کارکنان سازمان در دهه های اخیر بسیار زیاد شده است( گیوریان و دیندار فرکوش[۳]، ۱۳۹۰).

یکی از این مباحث اخلاقی، مقوله عدالت است. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۶).  همچنین عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است (بهلولی زیناب[۴] و همکاران، ۱۳۸۹).

امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود، و رعایت عدالت در سازمان‌ها می تواند تاثیر بزرگی بر روی موفقیت فردی و سازمانی داشته باشد و وجود انسان های موفق و سازمان های موفق زمینه رشد جامعه را فراهم می سازد. در بسیاری از سازمانها با مقوله بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان روبرو هستیم که  موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و پور عزت، ۱۳۸۲، ۱۷).

شایان ذکر است سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شوند. درچنین شرایطی مدیران توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده که عملکرد این نهاد را دستخوش تغییر و تحول نماید. با توجه به اینکه محقق خود در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت است و از نزدیک با آن آشنایی کامل دارد. بر اساس مشاهدات محقق، به نظر می رسد در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین (البته در برخی موارد) در سطح مطلوبی قرار ندارند، لذا می توان اینگونه ادعا نمود که مسأله و دغدغه اصلی محقق که علت انتخاب این عنوان نیز هست بدین شرح است که:

آیا بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان و واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رابطه وجود دارد؟»

[۱]  Siton And Et Al

[۲]  Shanock & Eisenberger

[۳]  Giverian And Frekoush

[۴]  Zeynab

تعداد صفحه : ۲۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در